Warunki korzystania przez Użytkownika z Witryn internetowych Procter & Gamble

Proszę kliknąć tutaj lub kliknąć zamieszczony poniżej Spis treści, aby zapoznać się z treścią Pełnych Warunkach Korzystania

Ostatnia aktualizacja: Luty 2016 r.

SPIS TREŚCI

Sieć witryn internetowych (łącznie „Witryny Internetowe", „Witryny" lub „Portal") prowadzona przez spółkę Procter & Gamble i jej jednostki stowarzyszone, jednostki zależne, cesjonariuszy, następców prawnych, marki, licencjodawców, licencjobiorców lub agentów („P&G", „Procter & Gamble" lub „my"), składa się z różnych witryn i stron internetowych. Warunki, informacje i powiadomienia zawarte w tym dokumencie (łącznie „Warunki") mają zastosowanie wobec wszystkich Witryn P&G. Ponadto poszczególne witryny P&G lub funkcje i oferty proponowane na takich witrynach (np. promocje i czaty) mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym na takich Witrynach („Dodatkowe warunki"), których całość zostaje tu włączona przez odniesienie. Jeśli dowolne z niniejszych Warunków są sprzeczne z Dodatkowymi Warunkami na dowolnej witrynie internetowej P&G, charakter nadrzędny mają Dodatkowe Warunki.

Warunkami na dowolnej witrynie internetowej P&G, charakter nadrzędny mają Dodatkowe Warunki.

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB INNYCH WITRYN P&G. Witryny Internetowe P&G są oferowane Użytkownikowi („Użytkownik") pod warunkiem przyjęcia bez zmian Warunków i stosownej Polityki prywatności. Dostęp do tej Witryny lub dowolnej innej Witryny lub korzystanie z nich oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki i Politykę prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, proszę nie korzystać z tej Witryny ani jakichkolwiek innych Witryn.

Powrót na górę strony.

Prywatność

Korzystanie z Witryn internetowych P&G podlega ponadto Polityce prywatności Klienta P&G („Polityka prywatności"). Jeśli Witryna posiada dodatkowe, osobne postanowienia dotyczące ochrony prywatności („Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony prywatności"), korzystanie z tej Witryny podlega tym Dodatkowym postanowieniom dotyczącym ochrony prywatności. Zarówno Politykę prywatności Konsumenta P&G jak i Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony prywatności określa się jako „Politykę prywatności".

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie do gromadzenia informacji podczas odwiedzania przez Użytkownika naszych stron, w tym informacji dotyczących adresu IP Użytkownika, przeglądanych witryn i klikanych łączy. Wykorzystujemy też cyfrowe pliki cookie w wiadomościach e-mail wysyłanych Użytkownikowi, aby wiedzieć, że je otrzymał. Użytkownik może usunąć pliki cookie i wycofać zgodę na nie w swojej przeglądarce. Możemy wykorzystywać te informacje, wraz z informacjami dostarczonymi nam przez Użytkownika podczas procesu rejestracji na witrynie lub w inny sposób, zgodnie z naszą Polityką prywatności do przesyłania informacji, które mogą być interesujące dla Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy kliknąć tutaj.

Powrót na górę strony.

Wykorzystywanie witryn w celach prywatnych

Witryna jest przeznaczona do użytku własnego i niekomercyjnego, chyba że ustalono inaczej. Nie można modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, tworzyć utworów zależnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek treści ani komunikatów zamieszczonych albo wyświetlanych w Witrynie (zwanych dalej „Treściami"), w tym w szczególności tekstu, grafik, fotografii, obrazów, obrazów ruchomych, dźwięku, ilustracji, informacji, oprogramowania, produktów lub usług oraz ich połączeń, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie na to zezwalają. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieuprawnione korzystanie z jakichkolwiek Treści może spowodować nieodwracalną szkodę i wyraża zgodę, aby w przypadku tego rodzaju nieuprawnionego korzystania został wydany nakaz sądowy obok jakichkolwiek środków zaradczych dostępnych zgodnie z prawem stanowionym albo zwyczajowym. Z zastrzeżeniem jakichkolwiek wyraźnie określonych restrykcji albo ograniczeń nałożonych na Witrynę związanych z konkretnym materiałem można elektronicznie kopiować lub drukować kopie Treści wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku bądź zamówić takie działanie. Każda inna forma korzystania z Treści, w tym modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, ponowne publikowanie, wyświetlanie albo przesyłanie jakichkolwiek Treści bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest surowo zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się nie gromadzić ani nie korzystać z jakichkolwiek opisów produktów, obrazów, notowań albo cen, chyba że do niekomercyjnego użytku własnego bądź w celu złożenia zamówienia.

Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie eksploatować do jakichkolwiek celów komercyjnych jakiejkolwiek części Witryny ani nie korzystać bądź uzyskiwać dostępu do Witryny, w tym w szczególności przy pomocy jakiejkolwiek techniki „scrapingu" albo robota, pająka albo innych zautomatyzowanych środków. Włączanie albo wyświetlanie tej Witryny lub innych informacji bądź materiałów wyświetlanych w tej Witrynie w ramkach za pośrednictwem łącz „in-line" albo podobnych środków w innej Witrynie internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest niedozwolone. Wszelkie dozwolone łącza do tej Witryny muszą być zgodne z wszelkimi przepisami obowiązującego prawa, zasadami i regulacjami. Użytkownik nie może korzystać z żadnych znaczników meta ani innego „ukrytego tekstu", używając nazwy albo jakichkolwiek znaków towarowych należących do nas albo jakiegokolwiek producenta produktów zamieszczanych w tej Witrynie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Dodatkowo Użytkownik zobowiązuje się, że: (a) nie będzie podejmował żadnych działań, które wedle wyłącznego uznania spółki P&G, spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnienie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury P&G; (b) nie będzie utrudniać ani próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Witryny ani jakichkolwiek działań prowadzonych w Witrynie; ani (c) nie będzie omijać jakichkolwiek środków, z których spółka P&G może korzystać w celu zapobiegania uzyskiwaniu dostępu albo ograniczania dostępu do Witryny.

Powrót na górę strony.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Niniejsze Warunki regulują postępowanie, prawa Użytkownika oraz prawa P&G dotyczące wszystkich tekstów, fotografii, materiałów wideo, wpisów, komunikacji, muzyki, nagrań audio/dźwięku, prac artystycznych, ocen, recenzji bądź innych materiałów albo informacji (zwanych dalej „Zamieszczonymi treściami") stworzonych przez Użytkownika i powiązanych z Witrynami internetowymi P&G. Publikując Zamieszczone treści, Użytkownik potwierdza, co następuje:

 • Zamieszczone treści publikowane przez Użytkownika są oryginalne, rzetelne, zostały sporządzone przez niego i nie stanowią próby podszywania się pod inną osobę;
 • Użytkownik jest obecnie działającym w dobrej wierze Użytkownikiem produktów spółki P&G wspomnianych w Zamieszczonych treściach i publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści odzwierciedlają prawdziwe i szczere opinie Użytkownika na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z produktami spółki P&G;
 • Użytkownik jest pełnoletni albo, jeżeli jest niepełnoletni, jego rodzic bądź opiekun prawny wyraża zgodę na publikowanie treści;
 • Użytkownik nie jest pracownikiem spółki P&G ani nie pracuje dla jednostki stowarzyszonej ani przedstawiciela spółki P&G zatrudnionego przez spółkę P&G do promowania lub sprzedaży produktów P&G; ALBO, jeżeli Użytkownik jest pracownikiem P&G bądź pracuje dla jednostki stowarzyszonej albo przedstawiciela spółki P&G zatrudnionego przez spółkę P&G do promowania lub sprzedaży produktów spółki P&G, zobowiązuje się jednoznacznie ujawnić w Zamieszczonych treściach informacje na temat swoich związków ze spółką P&G;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści (albo ich część) nie zostały uwzględnione ani nie planuje się ich wykorzystania w innych materiałach reklamowych ani promocyjnych spółki P&G ani podmiotu zewnętrznego;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie są publikowane przez Użytkownika za wynagrodzeniem ani na podstawie obietnicy wypłaty wynagrodzenia, a Użytkownik nie oczekuje żadnej zapłaty w zamian za proponowane przez niego Zamieszczone treści. Użytkownik nie uzyskał wcześniej żadnej korzyści majątkowej z tytułu publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treści ani nie oczekuje żadnych korzyści majątkowych w przyszłości, za wyjątkiem możliwości wykorzystania publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treści przez spółkę P&G do celów promocyjnych. Albo, jeżeli Użytkownik otrzymał korzyść majątkową, jednoznacznie wyjawił w publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treściach szczegółowe informacje dotyczące korzyści majątkowej;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie są fałszywe, mylące, obraźliwe, bluźniercze, wulgarne, obsceniczne, uwłaczające, oszczercze, zniesławiające, szkalujące ani w inny sposób nieodpowiednie;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści naruszających jakiekolwiek prawa autorskie, prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa ochrony wizerunku, prawa prywatności, autorskie prawa osobiste lub jakiekolwiek inne obowiązujące prawa osobiste albo prawa własności podmiotów zewnętrznych;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, ustawy, rozporządzenia i regulacje ani treści, które podejmują, zachęcają do podejmowania, popierają podejmowanie albo podają instrukcje dotyczące postępowania, które może wiązać się z odpowiedzialnością karną albo cywilną na mocy jakiegokolwiek przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia albo regulacji;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają materiałów ani treści uznawanych albo mogących w uzasadnionym zakresie zostać uznanymi za mowę nienawiści, niezależnie od tego, czy są skierowane do pojedynczej osoby czy też do grupy, bądź zawierających inną niezgodną z prawem groźbę albo niezgodnie z prawem napastliwych wobec danej osoby, spółki osobowej, spółki kapitałowej albo organizacji politycznej;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści ani materiałów mających na celu spowodowanie zamieszania ani wprowadzenie innych w błąd, takich jak publikowanie wielu Zamieszczonych treści w celu zawłaszczenia dominującej pozycji na forum albo publikowanie Zamieszczonych treści niezwiązanych z tematem forum;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają treści obejmujących witryny internetowe, adresy, adresy e-mail, informacje kontaktowe, numery telefonów, inne informacje albo opinie podmiotów zewnętrznych o zidentyfikowanych albo w uzasadnionym zakresie możliwych do zidentyfikowania osobach albo informacje prywatne (w tym informacje wrażliwe) bez uzyskania uprzedniej zgody tej osoby na udostępnianie tego rodzaju informacji spółce P&G;
 • publikowane przez Użytkownika Zamieszczone treści nie zawierają oprogramowania ani materiałów zawierających jakiekolwiek konie trojańskie, wirusy, robaki, szkodliwy kod albo inne potencjalnie niszczycielskie informacje, programy albo pliki; oraz
 • korzystanie przez spółkę P&G z publikowanych przez Użytkownika Zamieszczonych treści nie narusza niniejszych Warunków i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby ani podmiotu.

Jeżeli Zamieszczone treści są związane w jakikolwiek sposób z promocjami, loteriami, konkursami, rozdawaniem upominków reklamowych albo podobnymi działaniami, zastosowanie mogą mieć Dodatkowe Warunki. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty albo inne informacje zawarte w Zamieszczonych treściach wyrażonych albo udostępnionych w Witrynach pochodzą od ich autorów albo dystrybutorów, natomiast nie od spółki P&G. Spółka nie aprobuje ani nie udziela gwarancji, że tego rodzaju Zamieszczone treści są prawidłowe, kompletne ani przydatne.

Spółka P&G nie weryfikuje ani nie może weryfikować wszystkich Zamieszczonych treści opublikowanych w Witrynie albo utworzonych przez Użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych Zamieszczonych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umożliwiając mu przeglądanie i rozpowszechnianie treści utworzonych przez Użytkowników w Witrynie, spółka P&G działa jedynie jako bierny pośrednik dla tego rodzaju rozpowszechniania i nie przyjmuje na siebie żadnego rodzaju odpowiedzialności ani zobowiązania związanego z jakimikolwiek Zamieszczonymi treściami albo działaniami podejmowanymi w Witrynie. Spółka P&G nie jest zobowiązana do publikowania ani korzystania z jakichkolwiek Zamieszczonych treści. Spółka P&G zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania Użytkowników lub Zamieszczonych treści uznanych przez nią za (a) napastliwe, zniesławiające lub obsceniczne, (b) fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd, (c) stanowiące naruszenie praw autorskich, przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych albo innych praw własności intelektualnej lub (d) naruszające jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje lub (e) obraźliwe lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednie wedle wyłącznego uznania spółki P&G. Należy zwrócić uwagę, że zamieszczone lub przesłane informacje umożliwiające identyfikację będą traktowane przez spółkę Procter & Gamble zgodnie z Polityką prywatności Procter & Gamble.

Z wyjątkiem wszelkich informacji umożliwiających identyfikację, gromadzonych ewentualnie zgodnie z wytycznymi określonymi w Polityce prywatności, wszelkie Zamieszczone treści będą uznane za niepoufne i niezastrzeżone. Spółka P&G nie ma żadnych zobowiązań względem Zamieszczonych treści.

Publikując Zamieszczone treści Użytkownik przyznaje spółce P&G:

 • niewyłączne, obowiązujące na całym świecie, bezterminowe, nieodwołalne, w pełni opłacone, nieobciążone tantiemami, podlegające w całości cesji oraz zapewniające możliwość udzielania dalszych licencji prawo i licencję na wykorzystanie, monitorowanie, kontrolowanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, przesyłanie, wyświetlanie i przedstawianie takich Zamieszczonych treści, zarówno w całości jak i w części, w jakichkolwiek mediach, formatach i przy wykorzystaniu jakichkolwiek technologii, online lub offline, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w celach promocyjnych, publicznego wyświetlania lub komentowania (zarówno na stronach internetowych P&G, jak i podmiotów zewnętrznych), reklamowych, marketingowych, handlowych, w celu zyskania rozgłosu i w celach komercyjnych oraz inne ich wykorzystanie bez konieczności powiadamiania Użytkownika, uzyskania jego zgody ani dokonania płatności na jego rzecz (za wyjątkiem sytuacji, w których zabraniają tego przepisy prawa);
 • nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, bezterminowe, nieodwołalne, w pełni opłacone, bezpłatne, podlegające w całości cesji oraz zapewniające możliwość udzielania dalszych licencji prawo i licencję na wykorzystanie imienia i nazwiska, pseudonimu, nazwy Użytkownika, informacji biograficznych, nagrań głosu lub jakichkolwiek ilustracji, fotografii, nagrań wideo, wizerunków, podobizn lub zdjęć Użytkownika lub jakichkolwiek inne treści objęte należnymi mu prawami do publikacji (zwane dalej łącznie „Treściami osobistymi Użytkownika") zawartych w jego Zamieszczonych treściach w formie zmontowanej, zniekształconej lub w jakikolwiek inny sposób włączonych do innych autorskich prac twórczych w jakichkolwiek mediach, formatach i przy wykorzystaniu jakichkolwiek technologii, online lub offline, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w celach promocyjnych, publicznego wyświetlania lub komentowania (zarówno na stronach internetowych P&G, jak i podmiotów zewnętrznych), reklamowych, marketingowych, handlowych, w celu zyskania rozgłosu i w celach komercyjnych oraz inne ich wykorzystanie bez konieczności powiadamiania Użytkownika, uzyskania jego zgody ani dokonania płatności na jego rzecz (za wyjątkiem sytuacji, w których zabraniają tego przepisy prawa).

Użytkownik zobowiązuje się również zrzec wszelkich autorskich praw osobistych do wszystkich określonych wyżej sposobów wykorzystania Zamieszczonych treści.

Poprzez publikację Zamieszczonych treści Użytkownik zwalnia, w imieniu swoim i swoich następców, cesjonariuszy i przedstawicieli, Spółkę P&G, a także jej kadrę zarządzającą, dyrektorów i pracowników, z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, spraw sądowych, działań, żądań, zobowiązań i odpowiedzialności odszkodowawczej dowolnego rodzaju wynikających lub mających związek z korzystaniem z tego rodzaju Zamieszczonych treści, w tym w szczególności, z tytułu wszelkich roszczeń dotyczących niezgodnej z prawdą reklamy, naruszenia praw autorskich, prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich osobistych lub zniesławienia. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, w żadnym przypadku Użytkownik nie będzie mieć prawa oraz zrzeka się jakiegokolwiek prawa do zakazania, powstrzymania lub ingerowania w wykorzystanie Zamieszczonych treści lub Treści osobistych Użytkownika zawartych w takich Zamieszczonych treściach lub korzystania z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw spółki P&G.

Użytkownik zdaje sobie sprawę, że wyrażając zgodę na publikację Zamieszczonych treści spółka P&G polega na jego oświadczeniach, przyznaniu praw, odstąpieniu od roszczeń i zrzeczeniu się praw. Użytkownik potwierdza, że nie może cofnąć ani unieważnić przyznanych praw i licencji ani zrzeczeń określonych w niniejszej Umowie.

Spółka P&G nie gwarantuje Użytkownikowi możliwości edycji ani usunięcia publikowanych przez Użytkownika Zamieszczone treści. Użytkownik potwierdza, że to Użytkownik, a nie spółka P&G, jest odpowiedzialny za zawartość wszelkich Zamieszczonych treści.

Powrót na górę strony.

Kodeks postępowania

Dostęp do jakiejkolwiek Witryny lub dowolnej innej funkcji dostępnej poprzez Witrynę spółki lub korzystanie z niej, w tym w szczególności publikowanie Zamieszczonych treści w Witrynie spółki, oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie następujących standardów postępowania. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował określonych poniżej działań i nie upoważni żadnej osoby ani podmiotu do podejmowania poniższych działań ani nie ułatwi im próby:

• wykorzystania Witryny w sposób naruszający te Warunki;

• odtwarzania, powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedaży ani wykorzystywania do jakichkolwiek celów komercyjnych jakiejkolwiek części jakiejkolwiek Witryny bądź korzystania albo uzyskiwania dostępu do tej Witryny;

• dręczenia, grożenia, prześladowania lub celowego ośmieszania lub nękania innej osoby lub podmiotu;

• podawania się za inną osobę lub podmiot;

• promowania, namawiania do jakichkolwiek działań dotyczących marketingu wielopoziomowego lub piramid finansowych lub uczestniczenia w nich;

• namawiania do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację jakiejkolwiek osoby, która nie ukończyła 18 (osiemnastu) lat lub wykorzystywania takiej osoby;

• angażowania się w działania zakłócające porządek, takie, jak publikowanie wielu wiadomości w celu zawłaszczenia dominującej pozycji na forum albo publikowanie Zamieszczonych treści niezwiązanych z tematem forum;

• wprowadzania wirusów, robaków, koni trojańskich, szkodliwego kodu lub jakiegokolwiek oprogramowania lub innych materiałów, które zawierają szkodliwy dla witryny komponent;

• uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek systemu komputerowego lub elementów Witryn niedostępnych publicznie ani ingerowania w funkcjonowanie Witryn, serwerów lub sieci połączonych z Witrynami lub zakłócania działania powyższych;

• naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby, w tym zamieszczania informacji umożliwiających identyfikację lub jakichkolwiek innych prywatnych lub wrażliwych informacji dotyczących danej osoby bez jej zgody lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację dotyczących Użytkowników Witryn;

• Angażowania się w postępowanie, zachęcania do postępowania, popierania postępowania, podawania instrukcji dotyczących postępowania lub omawiania z zamiarem podjęcia postępowania, które może wiązać się z odpowiedzialnością karną albo cywilną albo w inny sposób naruszać jakikolwiek przepis prawa albo regulację na poziomie federalnym, stanowym, lokalnym lub międzynarodowym.

Spółka P&G nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że inni Użytkownicy postępują lub będą postępować zgodnie z niniejszym Kodeksem postępowania lub jakimikolwiek innymi postanowieniami tych Warunków i , w odniesieniu do relacji Użytkownika i spółki P&G, Użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko poniesienia szkody lub straty wynikające z takiego nieprzestrzegania.

Powrót na górę strony.

Kontakt

Jeśli w Warunkach brak jest odpowiedzi na wątpliwości Użytkownika, lub jeśli Użytkownik chce zgłosić naruszenie naszego Kodeksu postępowania, prosimy o nawiązanie kontaktu w następujący sposób:

Pocztą

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

Pocztą elektroniczną

Prosimy przejść do strony www.pg.com/en_US/ i kliknąć zamieszczony na górze strony odnośnik „Kontakt".

Powrót na górę strony.

Copyright 2001-2021 P&G. Wszelkie prawa zastrzeżone.