sustainability_landing

call_out_sustain_1

Tại P&G, chúng tôi tập trung nỗ lực vào những hoạt động phát triển bền vững quan trọng để tạo ra những tác động có ý nghĩa nhất đến xã hội và môi trường.

call_1_sustain

Hoạt động Xã hội – Cộng đồng

CHI TIỂT

call_2_sustain

Hoạt động bảo vệ môi trường

CHI TIỂT