ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ Procter & Gamble โดยผู้บริโภค

โปรดคลิก ที่นี่ หรือสารบัญที่ด้านล่างเพื่อดูข้อกำหนดในการใช้งานฉบับเต็ม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2016

สารบัญ

ความเป็นส่วนตัว

การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

การแก้ไขข้อกำหนด

นโยบายการซื้อสินค้าของ P&G

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด

การใช้งานไซต์ส่วนบุคคล

เนื้อหาของไซต์ - ข้อความสงวนสิทธิ์

อุปกรณ์มือถือ

เนื้อหาที่ส่งมาโดยผู้ใช้

การปฏิบัติงานของไซต์ - ข้อความสงวนสิทธิ์

ประกาศแจ้งและขั้นตอนดำเนินการในการอ้างสิทธิ์กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์

หลักจรรยาบรรณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ติดต่อเรา

ลิงก์ของบุคคลภายนอก

การชดใช้ค่าเสียหาย

ส่วนหัวของย่อหน้า

กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

การเป็นโมฆะบางส่วน

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของไซต์และการอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์

การสละสิทธิ์

เครือข่ายเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์", "ไซต์ต่าง ๆ" หรือ "ไซต์") ที่ดำเนินงานโดยบริษัท Procter & Gamble และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้สืบทอด แบรนด์ ผู้ออกใบอนุญาตใข้งาน ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้งาน และ/หรือตัวแทน ("P&G", "Procter & Gamble" หรือ "เรา") ประกอบด้วยเว็บไซต์และเว็บเพจต่าง ๆ ข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งที่ระบุไว้ในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ P&G ทั้งหมด นอกจากนี้ เว็บไซต์หรือคุณลักษณะและกิจกรรมเฉพาะใด ๆ ที่เสนอบนไซต์ดังกล่าว (เช่น โปรโมชั่น และห้องสนทนา) อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ระบุไว้บนไซต์เหล่านั้น ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่นี้โดยเป็นข้อมูลอ้างอิง หากข้อกำหนดใดที่ระบุไว้ในที่นี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นำเสนอบนเว็บไซต์เพิ่มเติมใด ๆ ของ P&G จะถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้

หากเป็นข้อกำหนดที่แสดงบนเว็บไซต์ P&G เฉพาะใด ๆ จะถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ P&G อื่น ๆ เว็บไซต์ P&G ได้รับการเสนอต่อคุณ ("ผู้ใช้") ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณยอมรับโดยไม่แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้และคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ โดยการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์นี้หรือไซต์อื่นใด แสดงว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานไซต์นี้หรือไซต์อื่นใด

โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณส่งข้อพิพาทต่าง ๆ ไปยังอนุญาโตตุลาการ และกำหนดให้ข้อพิพาทนั้นได้รับการไกล่เกลี่ยและระงับในเขตอำนาจของเคาน์ตีแฮมิลตัน มลรัฐโอไฮโอเท่านั้น โปรดดูที่หัวข้อ กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

กลับสู่ด้านบน

ความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์ P&G ยังอยู่ภายใต้ คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของ P&G ("คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว") ถ้าไซต์ใด ๆ มีข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากเพิ่มเติม ("ข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม") การใช้งานไซต์นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมดังกล่าว คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของ P&G และข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมถือเป็น "คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว" แต่ละคำแถลง

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมไซต์ของเรา รวมถึงหมายเลขที่อยู่ IP ของคุณ เว็บเพจต่าง ๆ ที่คุณเข้าชม และลิงก์ต่าง ๆ ที่คุณคลิก นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ดิจิทัลในอีเมลที่เราส่งถึงคุณเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้รับอีเมลเหล่านั้นแล้ว คุณสามารถลบและปฏิเสธคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลที่คุณแจ้งแก่เราในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบนไซต์ หรือในลักษณะอื่น เพื่อส่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจไปถึงคุณโดยเป็นไปตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

กลับสู่ด้านบน

การใช้งานไซต์ส่วนบุคคล

ไซต์นี้มีขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้คุณเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้ใบอนุญาตใช้งาน สร้างผลงานดัดแปลงจากการถ่ายโอน หรือขายเนื้อหาหรือการสื่อสารใด ๆ ที่มีหรือแสดงบนไซต์นี้ ("เนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก รูปถ่าย รูปภาพ รูปภาพที่เคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นได้รับการอนุมัติไว้โดยชัดแจ้งหลังจากนี้ คุณรับทราบว่าการใช้งานเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ต่อเรา และคุณยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้งานใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เรามีสิทธิออกคำสั่งห้าม ซึ่งเพิ่มเติมจากการขอให้มีการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ที่สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือหลักความเที่ยงธรรม ภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อบังคับที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งบนไซต์นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางอย่าง คุณอาจคัดลอกบางส่วนของเนื้อหาด้วยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับเรา การใช้งานเนื้อหาในลักษณะอื่นใด ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลง การทำซ้ำ การแจกจ่าย การเผยแพร่ซ้ำ การแสดงหรือการส่งเนื้อหาใด ๆ ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณตกลงว่าจะไม่เก็บรวบรวม และ/หรือใช้คำอธิบายผลิตภัณฑ์ รูปภาพ รายการหรือราคาผลิตภัณฑ์ใด ๆ เว้นแต่การใช้งานส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับเรา

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา คัดลอก จำหน่าย หรือจำหน่ายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใด ๆ ของไซต์นี้ หรือใช้งานหรือเข้าถึงไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "การดึงข้อมูล" หรือการใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติใด ๆ ห้ามมิให้ทำการเรียกใช้หรือแสดงไซต์นี้หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนไซต์นี้ในกรอบ ผ่านการลิงก์ "ในบรรทัด" หรือด้วยวิธีการที่คล้ายกันบนเว็บไซต์อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ลิงก์ที่อนุญาตใด ๆ มายังเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด ห้ามิให้คุณใช้แท็กเมตาใด ๆ หรือ "ข้อความที่ซ่อน" อื่นใดในการใช้ประโยชน์จากชื่อของเราหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเรา หรือผู้ผลิตรายใดของบรรดาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้: (ก) ดำเนินการใด ๆ (เมื่อพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) กำหนด หรืออาจกำหนดโหลดงานในปริมาณมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของเรา (ข) แทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่ถูกต้องของไซต์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนไซต์ หรือ (ค) หลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ที่เราอาจใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงไซต์

กลับสู่ด้านบน

เนื้อหาที่ส่งมาโดยผู้ใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้กำกับดูแลการดำเนินการของคุณ สิทธิของคุณ และสิทธิของ P&G ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความ รูปถ่าย วิดีโอ โพสต์ การติดต่อสื่อสาร เพลง การบันทึกภาพ/เสียง งานศิลปะ การประเมินให้คะแนน การแสดงความเห็น หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ P&G ("เนื้อหาที่ส่งมา") เมื่อคุณส่งเนื้อหาเข้ามา คุณได้ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณเป็นเนื้อหาต้นฉบับ ถูกต้อง และจัดทำขึ้นโดยคุณ และไม่ใช่การปลอมเป็นบุคคลอื่น
 • ปัจจุบันนี้คุณเป็นผู้ใช้จริงของผลิตภัณฑ์ P&G ที่ระบุไว้ในเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ และเนื้อหาที่ส่งมาของคุณสะท้อนความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และเป็นจริง และเกี่ยวกับประสบการณ์ของในขณะนี้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ P&G
 • คุณมีอายุบรรลุนิติภาวะ หรือหากเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณยินยอมให้คุณส่งเนื้อหา
 • คุณไม่ใช่พนักงาน P&G และไม่ได้ทำงานในบริษัทในเครือหรือตัวแทนของ P&G ที่ได้รับการว่าจ้างโดย P&G ให้ทำการส่งเสริมการขายและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ P&G หรือหากคุณเป็นพนักงาน P&G หรือทำงานในบริษัทในเครือหรือตัวแทนของ P&G ที่ได้รับการว่าจ้างโดย P&G ให้ทำการส่งเสริมการขายและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ P&G คุณตกลงที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณกับ P&G ไว้อย่างชัดเจนและไม่เคลือบแคลงในเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ
 • เนื้อหาที่คุณส่งมา (หรือบางส่วนของเนื้อหา) ไม่มีอยู่ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายและไม่ได้วางแผนว่าจะนำไปใช้ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายอื่นใดสำหรับ P&G หรือบุคคลภายนอกอื่น
 • การส่งเนื้อหาของคุณดำเนินการโดยไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือคำสัญญาว่าจะจ่ายเงินใด ๆ แก่คุณ หรือคุณไม่ได้ดำเนินการโดยคาดหวังว่าจะได้รับการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับการส่งเนื้อหานี้ นอกจากนี้ การส่งเนื้อหาของคุณยังดำเนินการโดยไม่มีสิทธิประโยชน์ล่วงหน้าใด ๆ ที่มอบให้แก่คุณ หรือคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ในอนาคตใด ๆ เว้นแต่ความเป็นไปได้ว่าเนื้อหาที่ส่งมาของคุณนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการขายของ P&G หรือ หากคุณได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ คุณจะเปิดเผยรายละเอียดของสิทธิประโยชน์นั้นอย่างชัดเจนในเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ
 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณต้องไม่มีข้อความเป็นเท็จ หลอกลวง ล่วงละเมิด ดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นใด
 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในชื่อเสียง สิทธิความเป็นส่วนตัว ธรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดของบุคคลภายนอก
 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมาย บทบัญญัติ กฤษฎีกา หรือข้อบังคับ หรือเนื้อหาที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้คำแนะนำให้ดำเนินการที่จะเป็นการกระทำผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมาย บทบัญญัติ กฤษฎีกา หรือข้อบังคับใด ๆ
 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ (หรืออาจถูกพิจารณาตามสมควรว่าเป็น) ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ว่าจะมุ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ หรือไม่ก็ตาม หรือเป็นการข่มขู่หรือก่อกวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อบุคคล หุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรทางการเมืองใด ๆ
 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีจุดมุ่งหมายที่จะขัดขวางหรือหลอกลวงผู้อื่น เช่น การโพสต์เนื้อหาหลายรายการพร้อมกันเพื่อพยายามที่จะผูกขาดกระดานสนทนา หรือการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือธีมที่กำหนดของกระดานสนทนา
 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณต้องไม่มีเนื้อหาที่รวมถึงเว็บไซต์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลภายนอก ข้อมูลอื่น ๆ หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ตามสมควรหรือข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) เว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลนั้นในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ P&G
 • เนื้อหาที่ส่งมาของคุณต้องไม่มีโปรแกรมหรือเนื้อหาที่ประกอบด้วยม้าโทรจัน ไวรัส เวิร์ม รหัสที่เป็นอันตราย หรือข้อมูล โปรแกรม หรือไฟล์อื่นใดที่อาจสร้างความเสียหาย และ
 • การใช้เนื้อหาที่ส่งมาของคุณโดย P&G ต้องไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่ทำให้บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ได้รับความเสียหายใด ๆ

ถ้าเนื้อหาที่ส่งมาของคุณเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับการส่งเสริมการขาย การชิงโชค การประกวดแข่งขัน การแจกรางวัล หรือโปรแกรมที่คล้ายกัน อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ความคิดเห็น คำแนะนำ คำแถลง บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีในเนื้อหาที่ส่งมาซึ่งแสดงออกหรือเผยแพร่บนไซต์ ถือเป็นของผู้เขียนหรือผู้แจกจ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ของ P&G เราไม่รับรองและรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ ดังกล่าว

P&G ไม่ตรวจสอบและไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่เข้าถึงไซต์ และไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดต่อเนื้อหาของเนื้อหาที่ส่งมาเหล่านี้ คุณรับรองว่าโดยการทำให้คุณสามารถดูและแจกจ่ายเนื้อหาบนไซต์ที่สร้างโดยผู้ใช้นี้ ทาง P&G ทำหน้าที่เป็นเพียงระบบสำหรับส่งผ่านในการแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว และไม่ขอรับผิดหรือมีข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมาหรือกิจกรรมต่าง ๆ บนไซต์ P&G จะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการโพสต์หรือใช้เนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ P&G ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือนำออกซึ่งเนื้อหาที่ส่งมาและ/หรือผู้ใช้ หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งนั้น (ก) หมิ่นประมาท สร้างความเสื่อมเสีย หรือลามกอนาจาร (ข) ฉ้อโกง หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด (ค) เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ (ง) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือ (จ) ล่วงละเมิดหรือไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับ P&G โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบว่าข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลใด ๆ ที่คุณอาจโพสต์หรือส่งมา จะได้รับการปฏิบัติโดย Procter & Gamble โดยเป็นไปตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Procter & Gamble

เนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ยกเว้นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณภายใต้แนวทางที่ระบุไว้ใน คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา P&G จะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งมา

โดยการส่งเนื้อหา คุณได้ให้อนุญาตแต่ละข้อดังต่อไปนี้แก่ P&G นั่นคือ

 • สิทธิและใบอนุญาตใช้งานที่ไม่มีเอกสิทธิ์เฉพาะ สามารถใช้ได้ทั่วโลก มีผลต่อเนื่อง ไม่สามารถเรียกคืนได้ ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน โดยปราศจากค่าสิทธิ สามารถให้ใบอนุญาตใช้งานช่วงและสามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ เพื่อใช้งาน ตรวจติดตาม ทบทวน ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานอื่นจากเนื้อหาที่ส่งมา หรือแจกจ่าย ส่ง แสดง หรือดำเนินการกับเนื้อหาที่ส่งมานั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน ในสื่อ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ ไม่ว่าเป็นที่ทราบในขณะนี้หรือค้นพบในภายหลัง และไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเสริมการขาย การดูและ/หรือการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนเว็บเพจของ P&G หรือเว็บเพจของบุคคลภายนอก) การใช้ในการโฆษณา การตลาด การขายสินค้า การเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยได้แจ้งเพิ่มเติมแก่คุณ หรือได้จ่ายเงินหรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็นจากคุณหรือไม่ก็ตาม (เว้นแต่กฎหมายห้ามมิให้ทำเช่นนั้น)
 • สิทธิและใบอนุญาตใช้งานที่ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ทั่วโลก มีผลต่อเนื่อง ไม่สามารถเรียกคืนได้ ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน ปราศจากค่าสิทธิ สามารถให้ใบอนุญาตใช้งานช่วงและสามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ เพื่อใช้ชื่อ ชื่อเล่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลชีวประวัติของคุณ การบันทึกเสียงของคุณ และ/หรือภาพประกอบ คลิปภาพหรือเสียง ภาพเหมือน สิ่งที่คล้ายกันหรือรูปภาพคุณ หรือสัญลักษณ์อื่นใดของสิทธิในชื่อเสียงของคุณ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาส่วนตัวของคุณ") ดังที่ระบุไว้ในเนื้อหาที่ส่งมา ในรูปแบบที่ประกอบขึ้นหรือปรับแต่ง หรือนำมารวมกันในลักษณะอื่นในผลงานสร้างสรรค์อื่นใดของเจ้าของ ในสื่อ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ ไม่ว่าเป็นที่ทราบในขณะนี้หรือค้นพบในภายหลัง และไม่ว่าในลักษณะอื่นใด โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเสริมการขาย การดูและ/หรือการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนเว็บเพจของ P&G หรือเว็บเพจของบุคคลภายนอก) การใช้ในการโฆษณา การตลาด การขายสินค้า การเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยได้แจ้งเพิ่มเติมแก่คุณ หรือได้จ่ายเงินหรือได้รับการอนุญาตที่จำเป็นจากคุณหรือไม่ก็ตาม (เว้นแต่กฎหมายห้ามมิให้ทำเช่นนั้น)

นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะสละสิทธิ์ในธรรมสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ใด ๆ ของคุณที่อยู่ในเนื้อหาที่ส่งมาเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่เสนอดังข้างต้น

โดยการส่งเนื้อหาใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปลดเปลื้องความรับผิดและปกป้องความเสียหายและชดใช้ค่าเสียหายในนามของข้าพเจ้าเองและผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้แทนของข้าพเจ้า ให้แก่ P&G และเจ้าหน้าที่ กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละคนของบริษัท จากและต่อการอ้างสิทธิ การฟ้องร้องดำเนินคดี การดำเนินการ คำสั่ง ความรับผิด และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอ้างสิทธิใด ๆ ทั้งหมดต่อการโฆษณาเท็จ การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิในชื่อเสียงหรือสิทธิในธรรมสิทธิ์ และ/หรือการหมิ่นประมาท โดยไม่เป็นการจำกัดข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ คุณไม่มีสิทธิที่จะ (และคุณได้สละสิทธิใด ๆ ที่จะ) กำหนด จำกัด หรือแทรกแซงการใช้เนื้อหาที่ส่งมานี้ หรือเนื้อหาส่วนบุคคลของคุณที่มีในเนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าวหรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของ P&G ดังที่ระบุข้างต้น

คุณเข้าใจว่า P&G เชื่อในการรับรองของคุณ การให้สิทธิ การสละสิทธิ และการปลดเปลื้องความรับผิดโดยอนุญาตให้คุณส่งเนื้อหาใด ๆ คุณรับรองว่าคุณไม่สามารถบอกเลิกหรือเพิกถอนการให้สิทธิและใบอนุญาตใช้งาน และ/หรือการเผยแพร่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

P&G ไม่รับประกันว่าคุณจะมีโอกาสแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ส่งมาของคุณ คุณรับทราบว่าตัวคุณ (มิใช่ P&G) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเนื้อหาที่ส่งมาใด ๆ

กลับสู่ด้านบน

หลักจรรยาบรรณ

โดยการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ใด ๆ หรือคุณลักษณะอื่นใดที่จัดหาให้ผ่านทางไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (เมื่อส่งเนื้อหามายังไซต์ของเรา) แสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับมาตรฐานการดำเนินการดังต่อไปนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ และจะไม่อนุญาตหรือช่วยเหลือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในการทำสิ่งต่อไปนี้

• ใช้งานไซต์โดยละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

• ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา คัดลอก จำหน่าย จำหน่ายต่อ หรือใช้ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ซึ่งส่วนใด ๆ ของไซต์ หรือใช้งานหรือเข้าถึงไซต์

• ก่อกวน ข่มขู่ สะกดรอย หรือสร้างความอับอายหรือสร้างความไม่สบายใจโดยมีเจตนาต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น

• ปลอมเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น

• ส่งเสริม ชักชวน หรือเข้าร่วมในแผนการตลาดเครือข่ายหรือธุรกิจแบบพีระมิด

• โน้มน้าวเพื่อขอข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลจากหรือใช้ประโยชน์จากบุคคลใด ๆ ที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี

• มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการรบกวน เช่น การส่งข้อความหลายรายการพร้อมกันเพื่อพยายามที่จะผูกขาดกระดานสนทนาหรือการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เกียวข้องกับหัวข้อหรือธีมที่กำหนดไว้บนกระดานสนทนา

• แพร่ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน รหัสที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์

• ได้มาซึ่งช่องทางเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์หรือส่วนของไซต์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือแทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับไซต์

• รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคล รวมถึงการโพสต์ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดเกี่ยวกับบุคคล โดยไม่ได้รับคำยินยอมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้งานไซต์

• มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำหรือพูดคุยเกี่ยวกับเจตนาที่จะดำเนินการซึ่งเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งหรือทางอาญา หรือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับระหว่างประเทศ

P&G ไม่สามารถและไม่รับรองว่าผู้ใช้อื่น ๆ ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่กล่าวมาข้างต้น หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ระหว่างคุณกับเรา) คุณได้ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการเกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

กลับสู่ด้านบน

นโยบายการซื้อสินค้าของ P&G

เว็บไซต์ P&G อาจเสนอโอกาสให้แก่คุณในการซื้อผลิตภัณฑ์และจัดการการซื้อผ่านทางไซต์ นโยบายการซื้อสินค้าของ P&G ( http://www.pgshop.com/pgshop_us-pgshop_us-customer-service-pgshop-terms/pgshop-policy.html ) มีผลบังคับใช้กับการใช้งานไซต์ของคุณสำหรับพลเมืองใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลอมเบียเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และจัดการการซื้อ โดยการใช้งานไซต์นี้ คุณตกลงยอมรับนโยบายการซื้อของ P&G ถ้ามี

ติดต่อเรา

ถ้าข้อกำหนดเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณ หรือหากคุณต้องการจะรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา โปรดติดต่อเราด้วยช่องทางดังต่อนี้

ไปรษณีย์

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

อีเมล

โปรดไปที่ www.pg.com และคลิกลิงก์ "ติดต่อเรา" ที่ด้านล่างของหน้า

กลับสู่ด้านบน

ลิขสิทธิ์ 2001-2021 P&G สงวนลิขสิทธิ์