Operacije

Unapređenje operacija

Prošle godine smo proširili naš holistički pristup održivosti na naš ceo lanac nabavke kako bismo u isti uključili ne samo proizvodnju, izgradnju objekata i operacije nego i logistiku i dobavljače.

Pored stalnog usavršavanja naprednih rešenja za očuvanje prirode, pokrenuli smo i projekte u oblasti logistike koji su doveli do značajnog smanjenja uticaja koji ostavlja naš transport. U maju mesecu 2010. godine, lansirali smo takođe proces ocenjivanja i karticu ekološke održivosti dobavljača (Supplier Environmental Sustainability Scorecard) da bismo ocenjivali i poboljšali ekološke performanse naših ključnih dobavljača.

Promene u proizvodnji

Stvaranje proizvodnje budućnosti još danas

Napravljen u saradnji sa više svetski priznatih građevinskih i arhitektonskih firmi, P&G plan sa 77 tačaka za inteligentni ekološki dizajn i operacije, smatra se jedinstvenim u industriji po pitanju svoje raznolikosti i sveobuhvatnosti. Plan je već u primeni u više od 20 novih fabrika i biće nam veoma koristan u planiranju 19 novih u narednih pet godina.

Šta sve ovo uključuje: 100% prečišćavanja sve upotrebljene vode, prikupljanje i obrada otpadnih i voda nastalih od atmosferskih padavina u ultra-savremenom postrojenju za obradu vode na licu mesta pre ponovne upotrebe iste. Drugi primeri ekološki održive proizvodnje uključuju prirodno osvetljenje i pouzdane sisteme u pogledu potrošnje energije i opremu kao što su: instalacije za proizvodnju za sve operacije koje se odvijaju, s čijom upotrebom su ostvarena značajna i trajna poboljšanja održivosti proizvodnje. Shodno ideji holističkog pristupa, u svim fazama proizvodnje, počevši od prevoza primarnih sirovina, preko svih aktivnosti u proizvodnji, sve do prevoza finalnih proizvoda – u svakoj fazi se primenjuju projekti vezani za održivost.

Proizvodnja

Od obrade sirovog materijala do krajnjeg proizvoda, mi sistematski ulažemo napore da uštedimo otpad, vodu, energiju i smanjimo emisiju CO2. Ovi napori su kombinovani sa unapređenjem procesa izgradnje i primenom pametnog "eko-dizajna".

Optimizacija naše logistike

Pronalaženje novih načina da se pokrenu sirovine i proizvodi

Optimizirali smo efikasnost logističke faze našeg lanca snabdevanja u smislu učestalosti, putanje, oblika i načina transporta. Takođe smo se usredsredili na uklanjanje neefikasnosti kao što su zakašnjenja u utovaru i istovaru robe, dodatna naplate ubrzanog transporta, nepopunjeni kamioni i prekidi na P&G proizvodnim linijama. Control Tower, naš program za optimizaciju logistike, je sveobuhvatni program za upravljanje kretanjem naših sirovih i materijala za pakovanje, kao i krajnjeg proizvoda, kroz ceo lanac snabdevanja. Efikasniji transport znači poboljšan profil prema životnoj sredini. Obezbediti maksimalno popunjen kamion za svaki pređeni kilometar u najkraćem mogućem vremenu, na ekološki prihvatljiv način.