Uslovi korišćenja veb lokacija kompanije Procter & Gamble za potrošače

Molimo kliknite ovde ili na Sadržaj ispod za potpune Uslove korišćenja

Poslednje ažuriranje: februar 2016.

SADRŽAJ

Mreža veb lokacija (zajedno, „Veb lokacije", „Lokacije" ili „Lokacija"), kojom upravljaju kompanija Procter & Gamble Company ili njena zavisna društva, povezana društva, sticaoci, sukcesori, brendovi, davaoci licence, primaoci licence i/ili predstavnici, („P&G", „Procter & Gamble" ili „mi") sastoji se od različitih veb lokacija i veb stranica. Odredbe, uslovi i obaveštenja koja se nalaze u ovom dokumentu (zajedno, „Uslovi") primenjuju se na sve Veb lokacije kompanije P&G. Pored toga, pojedine Veb lokacije kompanije P&G ili funkcije i aktivnosti koje se nude na takvim Lokacijama (kao što su promocije i sobe za ćaskanje) mogu takođe da podležu dodatnim uslovima navedenim na tim Lokacijama („Dodatni uslovi"), koji su svi obuhvaćeni ovim dokumentom upućivanjem. Ako je bilo koji Uslov iz ovog dokumenta u sukobu sa Dodatnim uslovima objavljenim na bilo kojoj pojedinačnoj veb lokaciji kompanije P&G, primenjivaće se Dodatni uslovi.

Prevladaće Uslovi predstavljeni na bilo kojoj posebnoj veb lokaciji kompanije P&G, a potom Dodatni uslovi.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SLEDEĆE USLOVE PRE KORIŠĆENJA OVE VEB LOKACIJE ILI DRUGIH VEB LOKACIJA KOMPANIJE P&G. Veb lokacije kompanije P&G se nude vama („Korisnik") uz uslov da prihvatite bez izmena Uslove i važeću Izjavu o privatnosti. Pristupanjem ili korišćenjem ove Lokacije ili bilo koje druge Lokacije, saglasni ste sa ovim Uslovima i važećom Izjavom o privatnosti. Ako niste saglasni sa ovim Uslovima, nemojte koristiti ovu Lokaciju niti bilo koju drugu Lokaciju.

MOLIMO VAS DA IMATE NA UMU DA OVI USLOVI MOGU OD VAS DA ZAHTEVAJU DA SPOROVE POKREĆETE PRED ARBITRAŽOM I DA SE SPOROVI REŠAVAJU ISKLJUČIVO U OKRUGU HAMILTON COUNTY, OHAJO. Molimo vas da pregledate odeljak ovih Uslova pod nazivom Važeće pravo i sporovi za potpune detalje.

Nazad na vrh.

Privatnost

Korišćenje Veb lokacija kompanije P&G takođe podleže Izjavi o privatnosti potrošača kompanije P&G („Izjava o privatnosti"). Ako Lokacija ima dodatne, zasebne odredbe o privatnosti („Dodatne odredbe o privatnosti"), onda korišćenje te Lokacije podleže tim Dodatnim odredbama o privatnosti. I Izjava o privatnosti potrošača kompanije P&G i Dodatne odredbe o privatnosti su „Izjava o privatnosti".

Koristimo kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje informacija kada posetite naše lokacije, što obuhvata vašu IP adresu, veb lokacije koje ste pregledali i veze na koj ste kliknuli. Koristimo takođe i digitalne kolačiće u porukama e-pošte koje vam šaljemo kako bismo znali da ste ih primili. Možete da izbrišete i odbijete kolačiće u svom veb pregledaču. Možemo da koristimo ove informacije, zajedno sa informacijama koje nam date tokom postupka registracije na lokaciji ili na drugi način, da bismo vam slali informacije koje vas možda interesuju, u skladu sa našom Izjavom o privatnosti. Kliknite ovde za više informacija o kolačićima.

Nazad na vrh.

Lična upotreba lokacija

Izuzev ukoliko je drugačije naznačeno, Lokacija služi samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da menjate, kopirate, distribuirate, emitujete, prikazujete, izvodite, reprodukujete, objavljujete, licencirate, stvarate izvedena dela, prenosite niti prodajete bilo koji sadržaj ili obaveštenja koji su prikazani na Lokaciji („Sadržaj"), uključujući, bez ograničenja, tekst, crteže, fotografije, slike, pokretne slike, zvuk, ilustracije, informacije, softver, proizvode ili usluge ili aranžmane sastavljene od njih, izuzev na način izričito naveden u tekstu ispod. Potvrđujete da svaka neovlašćena upotreba bilo kog sadržaja može da uzrokuje nenadoknadivu štetu nama i saglasni ste da ćemo u slučaju bilo koje takve neovlašćene upotrebe biti ovlašćeni da tražimo izdavanje naloga, pored svih drugih sredstava koja su nam dostupna po pravu ili pravičnosti. U skladu sa svim izričito navedenim ograničenjima na Lokaciji u vezi sa konkretnim materijalom, možete elektronski da kopirate i/ili odštampate delove Sadržaja isključivo za svoju nekomercijalnu upotrebu ili da biste ga naručili od nas. Svaka druga upotreba Sadržaja, što obuhvata izmenu, reprodukciju, distribuciju, ponovno objavljivanje, prikazivanje ili emitovanje bilo kog sadržaja, bez naše prethodne pisane dozvole, strogo je zabranjena.

Saglasni ste da ne prikupljate niti koristite bilo koje opise proizvoda, slike, spiskove niti cene izuzev za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili da biste ih poručili od nas.

Saglasni ste da nećete reprodukovati, preslikavati, kopirati, prodavati, preprodavati niti iskorišćavati u bilo koje komercijalne svrhe nijedan deo Lokacije niti ćete koristiti Lokaciju niti joj pristupati, što obuhvata, bez ograničenja, svako „grebanje" ili korišćenje robota, spajdera ili drugog automatskog sredstva. Reprodukcija ili prikazivanje ove Lokacije ili bilo koje informacije ili materijala prikazanih na ovoj Lokaciji u okvirima, putem „umetnutog" povezivanja ili sličnim sredstvima, na drugoj Veb lokaciji bez naše prethodne pisane dozvole, zabranjeni su. Sve dozvoljene veze ka ovoj Veb lokaciji moraju da budu u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima. Ne smete da koristite nikakve meta oznake ili drugi „skriveni tekst" koristeći naše ime ili bilo koju našu robnu marku ili ime ili robne marke bilo kog proizvođača ili proizvoda koji se prikazuju na ovoj Lokaciji, bez izričite pisane dozvole. Pored toga, saglasni ste da nećete: (a) preduzimati nikakve radnje koje, po vašem sopstvenom nahođenju, opterećuju ili bi mogle opteretiti nerazumno ili nesrazmerno teško našu infrastrukturu, (b) narušiti niti pokušati da narušite pravilno funkcionisanje Lokacije ili bilo koje aktivnosti koje se odvijaju na Lokaciji niti (c) zaobilaziti bilo koje mere koje možemo da koristimo da bismo sprečili ili ograničili pristup Lokaciji.

Nazad na vrh.

Podnesci korisnika

Ovi Uslovi uređuju vaše ponašanje, vaša prava i prava kompanije P&G u pogledu bilo kog teksta, fotografije, video zapisa, objave, obaveštenja, muzike, audio/zvučnog snimka, ilustracije, ocena, recenzija ili drugih materijala ili informacija koje napravite u vezi sa Veb lokacijama kompanije P&G („Podnesak"). Kada pošaljete Podnesak, saglasni ste sa sledećim:

 • vaš Podnesak je originalan, tačan, vi ste ga stvorili i nije imitacija;
 • trenutno ste dobronamerni korisnik proizvoda kompanije P&G pomenutog(ih) u vašem Podnesku i vaš Podnesak odražava vaše istinito i iskreno mišljenje o i trenutno iskustvo sa proizvodom(ima) kompanije P&G;
 • punoletni ste ili, ako ste maloletni, vaš roditelj ili zakonski staratelj je saglasan sa vašim podneskom;
 • niste zaposleni kompanije P&G niti radite za povezano društvo ili agenciju kompanije P&G koje kompanija P&G angažuje da promovišu i/ili prodaju proizvode kompanije P&G; ILI, ako ste zaposleni kompanije P&G ili radite za povezano društvo ili agenciju kompanije P&G koje kompanija P&G angažuje da promovišu i/ili prodaju proizvode kompanije P&G, saglasni ste da obuhvatite jasno i upadljivo objavljivanje vaše veze sa kompanijom P&G u svom Podnesku;
 • vaš Podnesak (ili bilo koji njegov deo) nije obuhvaćen niti planiran za upotrebu u bilo kojim drugim reklamnim ili promotivnim materijalima, za kompaniju P&G ili bilo koje treće lice;
 • vaš Podnesak je napravljen bez bilo kakvog prethodnog plaćanja ili obećanja da će vam biti plaćeno ili očekivanja da vam se plati bilo šta u zamenu za vaš Podnesak. Vaš Podnesak je takođe napravljen bez bilo kakve prethodne koristi za vas ili očekivanja neke buduće koristi, izuzev mogućnosti da se vaš Podnesak koristi u promotivne svrhe kompanije P&G. Ili, ako ste ostvarili neku korist, jasno obelodanjujete detalje te koristi u svom Podnesku;
 • vaš Podnesak nije lažan, obmanjujuć, uvredljiv, prost, vulgaran, nepristojan, ponižavajući, klevetnički, pogrdan, zlonameran ili na drugi način neprikladan;
 • vaš Podnesak nema sadržaj koji krši autorsko pravo, patent, robnu marku, poslovnu tajnu, pravo na javnost, pravo na privatnost, moralna prava bilo kog trećeg lica i/ili njegova druga primenljiva lična ili imovinska prava;
 • vaš Podnesak nema sadržaj koji krši neki zakon, statut, uredbu ili propis niti sadržaj koji je uključen u, podstiče, zastupa ili daje uputstva za ponašanje koje bi činilo krivični ili građanski delikt po bilo kom zakonu, statutu, uredbi ili propisu;
 • vaš Podnesak ne sadrži materijal niti sadržaj koji je, ili bi se razumno mogao smatrati govorom mržnje, bilo da je usmeren na pojedinca ili grupu ili je na drugi način nezakonito preteći ili nezakonito uznemirava bilo kog pojedinca, partnerstvo, korporaciju ili političko telo;
 • vaš Podnesak nema sadržaj niti sadrži materijale čija je namena da remete ili obmanjuju druge, kao što je objavljivanje više Podnesaka s namerom da se ima monopol nad forumom ili objavljivanje Podneska koji nije povezan sa označenom temom foruma;
 • vaš Podnesak nema sadržaj koji obuhvata veb lokacije, adrese, adrese e-pošte, kontakt podatke, brojeve telefona trećeg lica, druge informacije ili mišljenja o identifikovanom pojedincu ili pojedincu koji se razumno može identifikovati ili privatnim informacijama (što obuhvata osetljive informacije) bez pribavljanja prethodne saglasnosti od tog pojedinca za deljenje tih informacija sa kompanijom P&G;
 • vaš Podnesak ne sadrži programe ili materijale koji sarže trojance, viruse, crve, štetan kod ili druge moguće štetne informacije, programe ili datoteke i
 • upotreba vašeg Podneska od strane kompanije P&G ne krši ove Uslove i neće prouzrokovati nikakvu povredu bilo kojoj osobi ili pravnom licu.

Ako je Podnesak na bilo koji način povezan sa promocijom, lutrijom, takmičenjem, akcijom ili sličnim programom, mogu se primenjivati Dodatni uslovi. Sva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije koje sadrži Podnesak, a koji su izraženi ili dostupni na Lokacijama, pripadaju datom autoru(ima) ili distributeru(ima), a ne kompaniji P&G. Niti podržavamo, niti garantujemo za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog takvog Podneska.

Kompanija P&G ne pregleda niti može da pregleda sve Podneske objavljene ne Lokaciji ili kreirane od strane korisnika koji pristupaju Lokaciji niti je na bilo koji način odgovorna za sadržaj tih Podnesaka. Potvrđujete da time što vam pruža mogućnost da pregledate i distribuirate sadržaj na Lokaciji koji stvaraju korisnici, kompanija P&G postupa samo kao pasivna veza za takvu distribuciju i ne preuzima nikavu obavezu niti odgovornost u vezi sa bilo kojim Podnescima niti aktivnostima na Lokaciji. Kompanija P&G neće imati nikavu obavezu da objavljuje ili koristi bilo koji Podnesak(ke). Kompanija P&G zadržava pravo da blokira ili ukloni Podneske i/ili Korisnike za koje utvrdi da su (a) uvredljivi, nepristojni ili klevetnički, (b) prevarni, obmanjujući ili zbunjujući, (c) krše autorsko pravo, trgovačku marku ili druga prava intelektualne svojine ili (d) krše bilo koji zakon ili propis ili su (e) uvredljivi ili na drugi način neprihvatljivi za kompaniju P&G, po njenom sopstvenom nahođenju. Imajte na umu da će svaka informacija koja vas može lično identifikovati a koju možda objavite ili emitujete biti tretirana od strane kompanije Procter & Gamble u skladu sa Izjavom o privatnosti kompanije Procter & Gamble's.

Izuzev svih informacija koje vas mogu lično identifikovati, a koje možemo da prikupimo od vas u skladu sa smernicama utvrđenim u našoj Izjavi o privatnosti, nijedan Podnesak se neće smatrati poverljivim niti vlasničkim. Kompanija P&G neće imati obaveze u vezi sa Podnescima.

Kada šaljete Podnesak, kompaniji P&G garantujete sve od sledećeg:

 • neisključivo, širom sveta, stalno, neopozivo, u potpunosti plaćeno, bez naknada, koje se može u potpunosti podlicencirati i preneti, pravo i licencu za korišćenje, nadgledanje, pregledanje, reprodukciju, izmenu, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, stvaranje izvedenih dela, distribuciju, emitovanje, prikazivanje i izvođenje takvog(ih) Podnes(a)ka u celini ili delimično, na bilo kom mediju, u bilo kom formatu ili tehnologiji, na mreži ili van mreže, bilo da su poznati sada ili da budu kasnije otkriveni, i na bilo koji način, što obuhvata, ali se ne ograničava na, sve promotivne upotrebe, javno gledanje i/ili komentarisanje (bilo na veb stranicama kompanije P&G ili trećeg lica), oglašavanje, marketing, promet, reklamiranje i komercijalne i pomoćne upotrebe istih, bez daljeg obaveštenja ili plaćanja vama ili traženja dozvole od vas (izuzev gde je to zabranjeno zakonom);
 • neograničeno, širom sveta, stalno, neopozivo, u potpunosti plaćeno, bez naknada, koje se može u potpunosti podlicencirati i preneti, pravo i licencu za korišćenje vašeg imena, nadimka, korisničkog imena, biografskih podataka, zapisa vašeg glasa i/ili ilustracija, fotografskih ili video spotova, portreta, imitacija ili slika vas ili drugih oznaka vašeg prava na prava javnosti (zajedno, „Vaš lični sadržaj") koji se nalaze u vašem Podnesku(cima), u kompozitnom ili iskrivljenom obliku ili na drugi način inkroporisani u druga kreativna autorska dela, na bilo kom mediju, u bilo kom formatu ili tehnologiji, na mreži ili van mreže, bilo da su poznati sada ili da budu kasnije otkriveni, i na bilo koji način, što obuhvata, ali se ne ograničava na, sve promotivne upotrebe, javno gledanje i/ili komentarisanje (bilo na veb stranicama kompanije P&G ili trećeg lica), oglašavanje, marketing, promet, reklamiranje i komercijalne i pomoćne upotrebe istih, bez daljeg obaveštenja ili plaćanja vama ili traženja dozvole od vas (izuzev gde je to zabranjeno zakonom);

Takođe ste saglasni da se odričete svih primenljivih moralnih prava sadržanih u vašem Podnesku(cima) za sve predložene svrhe navedene iznad.

Slanjem Podneska, saglasni ste da oslobodite, zaštitite i obeštetite, u svoje i ime svojih naslednika, sticalaca i zastupnika, kompaniju P&G i svakog njenog službenika, direktora i zaposlenog od i protiv bilo kog i svih zahteva, sporova, tužbi, radnji, potraživanja, odgovornosti i naknada šteta bilo koje vrste koji nastanu iz ili u vezi sa upotrebom takvog Podneska, što obuhvata, bez graničenja, bilo koju i sve tužbe za lažno oglašavanje, kršenje autorskog prava, narušavanje privatnosti, kršenje prava javnosti ili moralnih prava i/ili klevetanje. Bez ograničavanja napred navedenog, ni u kom slučaju nećete imati pravo i odričete se svakog prava da zabranite, ograničite ili ometate upotrebu Podneska ili Vašeg ličnog sadržaja koji je obuhvaćen ovim Podneskom ili korišćenje bilo kog od prava kompanije P&G navedenih iznad.

Razumete da se kompanija P&G, prilikom dopuštanja da pošaljete Podnesak, oslanja na vaše izjave, prenose prava, odricanja i oslobađanja. Potvrđujete da ne možete da prekinete ili ukinete prenose prava i licenci i/ili oslobađanja koja se nalaze u ovom Sporazumu.

Kompanija P&G ne garantuje da ćete imati priliku da izmenite ili izbrišete svoj Podnesak. Potvrđujete da ste vi, a ne kompanija P&G, odgovorni za sadržaj bilo kog Podnes(a)ka.

Nazad na vrh.

Kodeks ponašanja

Pristupanjem ili korišćenjem bilo koje Lokacije ili bilo koje funkcije koja se pruža preko naše Lokacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na, slanje Podneska našoj Lokaciji, saglasni ste da se pridržavate sledećih standarda ponašanja. Saglasni ste da vi nećete, niti ćete ovlastiti ili olakšati pokušaj druge osobe ili pravnog lica da:

• Koristi ovu Lokaciju uz kršenje ovih Uslova;

• Reprodukuje, preslikava, kopira, prodaje, preprodaje ili iskorišćava u bilo koje komercijalne svrhe bilo koji deo bilo koje Lokacije ili da koristi Lokaciju ili joj pristupa;

• Uznemirava, preti, uhodi ili namerno osramoćuje ili uzrokuje naprijatnost drugoj osobi ili pravnom licu;

• Imitira drugu osobu ili pravno lice;

• Promoviše, saleće ili učestvuje u bilo kojoj piramidalnoj ili marketinškoj šemi na više nivoa;

• Iskorišćava pojedinca mlađeg od osamnaest (18) godina ili traži od njega informacije koje mogu lično da ga identifikuju;

• Angažuje se u ometajućoj aktivnosti kao što su slanje višestrukih poruka kako bi se uspostavio monopol nad forumom ili objavljivanje koje nije u vezi sa naznačenom temom foruma;

• Unosi viruse, crve, trojance, štetni kod ili bilo koji softver ili druge materijale koji sadrže komponentu koja je štetna za veb lokaciju;

• Obezbeđuje neovlašćeni pristup bilo kom računarskom sistemu ili nejavnom delu Lokacija ili da ometa Lokacije, servere ili mreže povezane sa Lokacijama;

• Narušava privatnost bilo koje osobe, što obuhvata objavljivanje informacija koje je lično identifikuju ili drugih privatnih ili osetljivih informacija o osobi bez njene saglasnosti ili prikupljanje informacija o korisnicima Lokacija koje mogu lično da ih identifikuju;

• Angažuje se, podstiče, zastupa, daje uputstva ili diskutuje s namerom da stvori ponašanje koje bi predstavljalo krivični ili građanski delikt ili na drugi način kršilo bilo koji savezni, državni, lokalni ili međunarodni zakon ili propis.

Kompanija P&G ne može da obezbedi niti obezbeđuje da se drugi Korisnici pridržavaju ili da će se pridržavati gorenavedenog Kodeksa ponašanja ili bilo kojih drugih odredbi ovih Uslova i, imeđu vas i nas, vi ovim preuzimate rizik od svake štete ili povrede koje nastanu iz takvog nepridržavanja.

Nazad na vrh.

Politike trgovine kompanije P&G

Veb lokacije kompanije P&G mogu da vam pruže priliku da kupujete proizvode i upravljate kupovinom preko Lokacije. Politike trgovine kompanije P&G ( http://www.pgshop.com/pgshop_us-pgshop_us-customer-service-pgshop-terms/pgshop-policy.html ) se primenjuju na vaše korišćenje Lokacije za stanovnike 50 država Sjedinjenih Američkih Država i Okruga Kolumbija prilikom kupovine proizvoda i upravljanja kupovinom. Korišćenjem Lokacije, saglasni ste sa Politikom trgovime kompanije P&G tamo gde je ona primenljiva.


Kontaktirajte nas

Ako ovi Uslovi ne daju odgovor na vaše pitanje ili biste želeli da prijavite kršenje našeg Kodeksa ponašanja, molimo vas da nas kontaktirate na sledeći način:

E-pošta

Molimo idite na www.pg.com i kliknite na vezu „Kontaktirajte nas" na dnu stranice.

Nazad na vrh.

Autorsko pravo 2001-2016 P&G. Sva prava zadržana.