Podmienky používania webových lokalít spoločnosti Procter & Gamble pre spotrebiteľov

Úplné podmienky používania nájdete tu alebo nižšie v Obsahu

Aktualizované: február 2016

OBSAH

Sieť webových stránok (ďalej súhrnne len „Webové stránky", „Stránky" alebo „Lokality") prevádzkovaných spoločnosťou Procter & Gamble alebo jej pobočkami, dcérskymi spoločnosťami, postupníkmi, následníkmi, značkami, licencovanými spoločnosťami, koncesionármi a/alebo zástupcami (ďalej len „P&G", „Procter & Gamble" alebo „my" v príslušnom tvare) je tvorená viacerými webovými stránkami a webovými lokalitami. Zmluvné podmienky a oznámenia v tejto zmluve (ďalej súhrnne len Zmluvné podmienky) sa vzťahujú na všetky webové lokality spoločnosti P&G. Určité webové lokality spoločnosti P&G či funkcie alebo aktivity ponúkané na týchto lokalitách (napríklad zľavy alebo chatovacie miestnosti) môžu navyše podliehať ďalším zmluvným podmienkam uvedeným na týchto lokalitách (ďalej len „Ďalšie zmluvné podmienky"), pričom všetky z nich sú zahrnuté do tejto zmluvy prostredníctvom odkazov. Pokiaľ sú ľubovoľné podmienky tejto zmluvy v rozpore s ďalšími zmluvnými podmienkami uvedenými na príslušných webových stránkach P&G, smerodajné budú vždy ďalšie zmluvné podmienky.

Pokiaľ ľubovoľné webové stránky spoločnosti P&G obsahujú ďalšie zmluvné podmienky, smerodajné budú tieto ďalšie podmienky.

PRED POUŽITÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO ĎALŠÍCH WEBOVÝCH LOKALÍT P&G SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY. Webové lokality spoločnosti P&G sa vám (ďalej len „Používateľ") ponúkajú pod podmienkou, že bez výhrad prijmete tieto zmluvné podmienky a príslušné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prístupom alebo používaním týchto stránok alebo ľubovoľných ďalších stránok súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami a s príslušným Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pokiaľ s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu ani žiadne ďalšie webové lokality.

Späť hore.

Ochrana osobných údajov

Používanie webových lokalít spoločnosti P&G takisto podlieha Vyhláseniu spoločnosti P&G o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (ďalej len „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov"). Pokiaľ majú dané webové stránky ďalšie samostatné ustanovenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Ďalšie ustanovenia o ochrane osobných údajov"), používanie príslušných webových stránok podlieha týmto ďalším ustanoveniam o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie spoločnosti P&G o ochrane osobných údajov spotrebiteľov i ďalšie ustanovenia o ochrane osobných údajov tvoria vždy samostatne „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov".

Pri vašej návšteve webových lokalít používame súbory cookie a ďalšie technológie na zber informácií vrátane vašej IP adresy, webových stránok, ktoré si zobrazujete, a prepojení, na ktoré klikáte. V e-mailoch, ktoré vám zasielame, takisto používame elektronické súbory cookie, aby sme vedeli, že ste našu správu dostali. Vo svojom webovom prehliadači môžete súbory cookie vymazať a zakázať. Tieto informácie spolu s informáciami, ktoré ste nám poskytli pri registrácii na webových stránkach či inak, môžeme v súlade s našim Vyhlásením o ochrane osobných údajov použiť na zasielanie informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu.

Späť hore.

Osobné používanie lokalít

Pokiaľ nie je určené inak, tieto stránky sú určené výhradne na vaše osobné a nekomerčné použitie. Nie je dovolené meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prevádzať alebo predávať akýkoľvek obsah alebo komunikáciu, ktorá je súčasťou stránok alebo je na nich zobrazená (ďalej len „Obsah"), vrátane, avšak nie výhradne, textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, videa, zvukov, ilustrácií, informácií, softvéru, produktov alebo služieb a ich usporiadania, s výnimkou prípadov výslovne uvedených nižšie. Beriete na vedomie, že akékoľvek neoprávnené použitie akéhokoľvek obsahu nám môže spôsobiť nenapraviteľné škody s tým, že v prípade takého neoprávneného použitia budeme mať nárok na súdny príkaz okrem ďalších opravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii zo zákona alebo v rámci zadosťučinenia spravodlivosti. S výhradou akýchkoľvek obmedzení výslovne uvedených na stránkach v súvislosti s konkrétnymi materiálmi máte právo na vytváranie elektronických a/alebo tlačených kópií časti obsahu výhradne na svoje vlastné nekomerčné použitie alebo s cieľom vykonať u našej spoločnosti objednávku. Akékoľvek iné použitie obsahu vrátane jeho úpravy, reprodukcie, distribúcie, opätovnej publikácie, vystavenia alebo prenosu je bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu prísne zakázané.

Súhlasíte s tým, že nebudete zbierať a/alebo používať opisy výrobkov, obrázky, zoznamy ani ceny, okrem prípadov, keď ide o vaše osobné nekomerčné použitie alebo s cieľom vykonať u našej spoločnosti objednávku.

Súhlasíte s tým, že žiadnu časť týchto stránok nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať na komerčné účely, ani takto stránky nebudete používať či na ne pristupovať. Toto ustanovenie sa bez obmedzenia týka aj tzv. „scrapingu" či využívania robota, pavúka alebo iných automatizovaných prostriedkov. Sprístupňovanie alebo zobrazovanie týchto webových stránok alebo informácií či materiálu zobrazeného na týchto stránkach v rámoch, prostredníctvom „in-line" prepojenia alebo podobných prostriedkov na iných webových stránkach je bez nášho prechádzajúceho písomného súhlasu zakázané. Všetky povolené prepojenia na tieto webové stránky musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Bez výslovného písomného povolenia nie je dovolené používať žiadne meta tagy alebo iný skrytý text využívajúci náš názov alebo niektorú z našich ochranných známok, prípadne názov či ochranné známky výrobcov produktov na našich stránkach. Ďalej súhlasíte s týmito ustanoveniami: (a) nebudete vykonávať činnosť, ktorá podľa nášho uváženia môže alebo bude predstavovať neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie našej infraštruktúry; (b) nebudete narušovať alebo sa pokúšať narušovať správne fungovanie stránok či činností vykonávaných na stránkach; alebo (c) nebudete obchádzať prípadné opatrenia na obmedzenie prístupu na stránky.

Späť hore.

Príspevky používateľov

Tieto zmluvné podmienky vytyčujú vaše správanie sa, vaše práva a práva spoločnosti P&G v súvislosti so všetkým textom, fotografiami, videom, príspevkami, komunikáciou, hudbou, audionahrávkami/zvukovými nahrávkami, umeleckými dielami, hodnoteniami alebo ďalším materiálom či informáciami, ktoré spojíte s webovými lokalitami spoločnosti P&G (ďalej len „Príspevok"). Pri odoslaní príspevku súhlasíte s týmito ustanoveniami:

 • váš príspevok je originálny, presný, a bol vytvorený vami, pričom sa nevydávate za inú osobu;
 • v súčasnosti ste neplateným používateľom výrobkov spoločnosti P&G uvedených vo vašom príspevku, a váš príspevok odráža váš skutočný a úprimný názor a aktuálne skúsenosti s príslušnými výrobkami spoločnosti P&G;
 • ste plnoletý/-á, alebo v prípade, že ste ešte nedosiahli plnoletosť, váš rodič alebo zákonný zástupca súhlasí s vašim príspevkom;
 • nie ste zamestnancom spoločnosti P&G, ani nepracujete pre pobočku alebo zástupcu spoločnosti P&G, ktorého si spoločnosť P&G najala s cieľom propagovať a/alebo predávať výrobky spoločnosti P&G; ALEBO, ak ste zamestnancom spoločnosti P&G či pracujete pre pobočku alebo zástupcu spoločnosti P&G, ktorého si spoločnosť P&G najala s cieľom propagovať a/alebo predávať výrobky spoločnosti P&G, súhlasíte s tým, že vo svojom príspevku jasne a zrejmým spôsobom uvediete svoj vzťah so spoločnosťou P&G;
 • váš príspevok (ani jeho časť) nebol súčasťou ani sa neplánovalo jeho použitie v žiadnych ďalších reklamných či propagačných materiáloch, či už zo strany spoločnosti P&G alebo tretej strany;
 • váš príspevok je odoslaný bez akejkoľvek predchádzajúcej platby, prísľubu platby či očakávania platby predstavujúcej odmenu za váš navrhovaný príspevok. Váš príspevok je tiež odoslaný bez toho, aby ste z neho mali akýkoľvek osoh alebo očakávali osoh v budúcnosti s výnimkou využitia vášho príspevku zo strany spoločnosti P&G na propagačné účely. Alebo v prípade, že ste z príspevku mali osoh, jasne túto skutočnosť uvediete vo svojom príspevku;
 • váš príspevok nie je nepravdivý, zavádzajúci, urážlivý, neúctivý, vulgárny, obscénny, hanlivý, ohováračský alebo inak nevhodný;
 • váš príspevok neobsahuje obsah, ktorý porušuje autorské práva, patent, obchodnú značku, obchodné tajomstvo, právo na publicitu, právo na súkromie, morálne práva a/alebo akékoľvek ďalšie príslušné osobné či vlastnícke práva tretej strany;
 • váš príspevok neobsahuje obsah, ktorý porušuje akýkoľvek právny štatút, vyhlášku alebo nariadenie alebo obsah, ktorý zapája, podporuje, obhajuje alebo poskytuje pokyny so zámerom spáchať konanie, ktoré by predstavovalo priestupok alebo trestný čin podľa ľubovoľného právneho predpisu;
 • váš príspevok neobsahuje materiál ani obsah, ktorý je alebo môže byť primerané považovaný za nenávistné prejavy, či už voči jednotlivcovi alebo skupine, alebo ktorý je inak nezákonne ohrozujúci alebo nezákonne obťažujúci voči ľubovoľnému jednotlivcovi, partnerstvu, korporácii alebo politickému orgánu;
 • váš príspevok neobsahuje materiál ani obsah, ktorého cieľom je vytvoriť narušenie alebo oklamať ostatných používateľov, napríklad zverejnenie viacerých príspevkov s cieľom monopolizovať fórum alebo zverejnenie príspevkov nesúvisiacich s určenou témou fóra;
 • váš príspevok neobsahuje obsah, ktorý zahŕňa webové lokality, adresy, e-mailové adresy, kontaktné údaje, telefónné čísla, ďalšie údaje či názory tretích strán o identifikovanom alebo primerane identifikovateľnom jednotlivcovi či súkromné údaje (vrátane citlivých údajov) bez získania predchádzajúceho súhlasu tohto jednotlivca na zdieľanie týchto informácií so spoločnosťou P&G;
 • váš príspevok neobsahuje programy alebo materiály obsahujúce trójske kone, vírusy, červy, škodlivý kód alebo ďalšie potenciálne škodlivé údaje, programy alebo súbory; alebo
 • použitie vášho príspevku zo strany spoločnosti P&G neporušuje tieto zmluvné podmienky a nespôsobí škodu žiadnej osobe ani subjektu.

Ak sa príspevok akýmkoľvek spôsobom týka propagácie, lotérie, súťaže, odmien alebo podobných programov, môžu sa naň vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky. Všetky názory, poradenstvo, vyhlásenia, služby, ponuky alebo ďalšie údaje uvedené v príspevkoch na lokalitách prislúchajú ich príslušným autorom a distribútorom, nie spoločnosti P&G. Nepodporujeme ani nezaručujeme presnosť, úplnosť ani užitočnosť žiadneho takého príspevku.

Spoločnosť P&G nekontroluje všetky príspevky zverejnené alebo vytvorené používateľmi s prístupom na stránky a žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah týchto príspevkov. Beriete na vedomie, že v rámci poskytnutia možnosti prehliadať a distribuovať obsah vytvorený na stránkach používateľmi je spoločnosť P&G výhradne pasívnym kanálom pre takúto distribúciu a nepreberá na seba žiadnu povinnosť či zodpovednosť v súvislosti s príspevkami alebo aktivitami na stránkach. Spoločnosti P&G nevzniká žiadna povinnosť zverejniť alebo používať žiadne príspevky. Spoločnosť P&G si vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť príspevky a/alebo používateľov, ktorých určí ako (a) urážlivých, ohováračských alebo obscénnych, (b) podvodných, klamlivých alebo zavádzajúcich, (c) v rozpore s autorským právom, ochrannou známkou alebo iným právom duševného vlastníctva alebo (d) v rozpore s ľubovoľným právnym predpisom alebo (e) urážlivých alebo inak neprijateľných pre spoločnosť P&G podľa jej vlastného uváženia. Upozorňujeme, že spoločnosť Procter a Gamble bude so všetkými osobne identifikovateľnými údajmi, ktoré zverejníte alebo prenesiete, zaobchádzať v súlade so svojím Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

S výnimkou osobne identifikovateľných údajov, ktoré od vás môžeme zbierať v súlade so zásadami uvedenými v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa budú všetky príspevky považovať za nedôverné a nechránené. Spoločnosti P&G nevznikajú v súvislosti s príspevkami žiadne povinnosti.

Odoslaním príspevku poskytujete spoločnosti P&G všetko z nasledovného:

 • nevýhradné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné, plne splatené, plne ďalej licencovateľné a neprenosné právo oslobodené od tantiém a licenciu na použitie, monitorovanie, úpravu, reprodukciu, zmenu, úpravu, publikáciu, preklad, tvorenie odvodených diel, distribúciu, prenos, zobrazovanie a vykonávanie takéhoto príspevku, úplne alebo čiastočne, v akomkoľvek médiu, formáte alebo technológii, online alebo offline, či už teraz známej alebo neskôr objavenej, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane, ale nie výhradne, všetkej propagácie, verejného zobrazovania a/alebo komentovania (či už na internetových stránkach spoločnosti P&G alebo webových stránkach tretích strán), reklamy, marketingu, merchandisingu, publicity a komerčného využitia a doplnkového použitia, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia alebo platby alebo povolenia potrebného z vašej strany (s výnimkou prípadov zakázaných právnymi predpismi);
 • neobmedzené, celosvetové, trvalé, neodvolateľné, plne splatené, plne ďalej licencovateľné a neprenosné právo oslobodené od tantiém a licenciu používať vaše meno, prezývku, používateľské meno, životopisné informácie, nahrávky vášho hlasu, a/alebo akékoľvek ilustrácie, fotografické alebo videografické klipy, portréty, podobizne alebo obrázky vás alebo akékoľvek iné indície vášho práva na propagačné práva (ďalej súhrnne len „Váš osobný obsah") obsiahnuté vo vašom príspevku, v zloženej alebo skreslenej forme alebo inak začlenené do iných autorských diel v akomkoľvek médiu, formáte alebo technológii, online alebo offline, či už známej alebo neskôr objavenej, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane, avšak nie výhradne, všetkej propagácie, verejného zobrazovania a/alebo komentovania (či už na internetových stránkach spoločnosti P&G alebo na webových stránkach tretích strán), reklamy, marketingu, merchandisingu, publicity a komerčného využitia a ich vedľajšieho použitia, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia alebo platby alebo povolenia potrebného z vašej strany (s výnimkou prípadov zakázaných právnymi predpismi).

Takisto súhlasíte so vzdaním sa všetkých príslušných morálnych práv, ktoré sa uplatňujú na vaše príspevky v súvislosti so všetkými navrhovanými spôsobmi použitia uvedenými vyššie.

Odoslaním príspevku sa vzdávate a zbavujete vo svojom vlastnom mene i v mene svojich nasledovníkov, postupníkov a zástupcov, spoločnosti P&G a jej licencovaných subjektov a každého z ich jednotlivých predstaviteľov, riaditeľov a zamestnancov všetkých možných nárokov, súdnych konaní, žalôb, požiadaviek, zodpovedností a škôd akéhokoľvek druhu, ak súvisia s takýmto používaním príspevku vrátane, okrem iného, všetkých možných nárokov za klamlivé reklamy, porušenie autorských práv, narušenie súkromia, porušenia práva na zverejnenie alebo na morálne práva, alebo hanobenie. Bez odbmedzenia predchádzajúceho ustanovenia nebudete mať nárok a vzdávate sa práva na nariadenie, obmedzenie alebo rušenie používania príspevku alebo vášho osobného obsahu, ktorý je súčasťou takéhoto príspevku, alebo uplatňovanie ľubovoľných práv spoločnosti P&G uvedených nižšie.

Beriete na vedomie, že pri povolení odoslať príspevok sa spoločnosť P&G opiera o vaše vyhlásenia, udelenia práv, vzdania sa práv a upustenia od práv či nárokov. Beriete na vedomie, že nesmiete ukončiť alebo zrušiť udelenia práv a licencií a/alebo upustenia od práv obsiahnutých v tejto zmluve.

Spoločnosť P&G nezaručuje, že budete mať možnosť upraviť alebo odstrániť svoj príspevok. Beriete na vedomie, že za obsah vašich príspevkov ste zodpovední vy sami, nie spoločnosť P&G.

Späť hore.

Zásady správania sa

Pri prístupe alebo používaní ľubovoľných stránok alebo funkcie dostupnej prostredníctvom našich stránok vrátane, avšak nie výhradne, pri odosielaní príspevku na naše stránky, súhlasíte s dodržiavaním týchto zásad správania sa. Súhlasíte s tým, že vy sami nebudete ani neoprávnite či neuľahčíte snahu ďalšej osoby alebo subjektu:

• Používať tieto stránky v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami;

• Reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať ľubovoľnú časť týchto webových stránok na komerčné účely, ani ich s týchto cieľom nebudete používať či k nim pristupovať;

• Obťažovať, vyhrážať sa, sledovať alebo zámerne privádzať do rozpakov či spôsobovať tieseň inej osobe alebo subjektu;

• Vydávať sa za inú osobu alebo subjekt;

• Propagovať, ponúkať ani sa podielať na viacstupňovom marketingu či na pyramídových hrách;

• Získavať osobne identifikovateľné informácie či využívať akúkoľvek osobu pod osemnásť (18) rokov veku;

• Podieľať sa na rušivej činnosti, ako je posielanie viacerých správ s cieľom monopolizovať fórum alebo zverejňovanie príspevkov nesúvisiacich s určenou témou daného fóra;

• Závadzať vírusy, červy, trójske kone, škodlivý kód alebo iný softvér či ďalší materiál, ktorý obsahuje prvok škodlivý pre webové stránky;

• Získavať neoprávnený prístup k ľubovoľnému počítačovému systému či neverejnej časti stránok, prípadne zasahovať či narúšať lokality, servery alebo siete pripojené k lokalitám;

• Narúšať súkromie ľubovoľnej osoby vrátane zverejňovania príspevkov o osobne identifikovateľných či inak súkromných alebo citlivých údajoch danej osoby bez jej súhlasu, prípadne zbierať osobne identifikovateľné údaje o používateľoch lokalít;

• Zapájať sa, podporovať, obhajovať, poskytovať pokyny alebo diskutovať so zámerom spáchať konanie, ktoré by predstavovalo priestupok alebo trestný čin či inak porušovalo federálne, štátne, miestne alebo medzinárodné právne predpisy.

Spoločnosť P&G nezaručuje, že činnosť ostatných používateľov je alebo bude v súlade s uvedenými Zásadami správania sa alebo ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy, a v tejto súvislosti preberáte na seba všetko riziko vyplývajúce z takéhoto nedodržiavania zásad.

Späť hore.


Obráťte sa na nás

Ak v týchto zmluvných podmienkach nenájdete odpoveď na svoju otázku alebo ak si želáte nahlásiť porušenie našich Zásad správania sa, obráťte sa na nás takto:

Pošta

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-mail

Prejdite na stránky www.pg.com a kliknite na prepojenie „Contact Us" v spodnej časti stránky.

Späť hore.

Copyright 2001-2016 P&G. Všetky práva vyhradené.