Användningsvillkor för konsumenter avseende Procter & Gambles webbplatser

Klicka här eller i nedanstående innehållsförteckning för att visa fullständiga användningsvillkor

Senast uppdaterad: februari 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det nätverk av webbplatser (sammantaget "webbplatserna" eller "webbplatsen") som drivs av The Procter & Gamble Company eller dess samarbetspartner, dotterbolag, uppdragstagare, efterträdare, varumärken, licensgivare, licenstagare, och/eller agenter ("P&G", "Procter & Gamble" eller "vi") består av ett antal olika webbplatser och webbsidor. De villkor och meddelanden som anges här (sammantaget "villkoren") gäller för samtliga av P&G:s webbplatser. Dessutom kan ytterligare villkor gälla för vissa av P&G:s webbplatser eller de funktioner och aktiviteter som erbjuds på webbplatserna (till exempel kampanjer och chattrum). Sådana villkor ("ytterligare villkor"), som samtliga ska anses ingå i dessa villkor, anges på aktuella webbplatser. Om några av villkoren häri står i konflikt med de ytterligare villkor som anges på en viss P&G-webbplats är det de ytterligare villkoren som gäller.

Om några av villkoren här står i konflikt med de ytterligare villkor som anges på en viss P&G-webbplats är det de ytterligare villkoren som gäller.

LÄS FÖLJANDE VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER ANDRA P&G-WEBBPLATSER. Du ("användaren") erbjuds att besöka P&G:s webbplatser under förutsättning att du utan modifieringar godkänner villkoren och aktuell Integritetspolicy. Genom att besöka eller använda den här webbplatsen eller någon annan webbplats godkänner du villkoren och aktuell Integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda den här webbplatsen eller någon annan webbplats.

Fullständig information finns i avsnittet Tillämpliga lagar samt tvister i dessa villkor.

Överst på sidan.

Sekretess

Användningen av P&G:s webbplatser är också underkastad P&G:s Integritetspolicy för konsumenter ("Integritetspolicyn"). Om en webbplats har ytterligare, separata sekretessvillkor ("ytterligare sekretessvillkor") är användningen av den webbplatsen underkastad dessa ytterligare sekretessvillkor. P&G:s Integritetspolicy för konsumenter och ytterligare sekretessvillkor utgör båda "Integritetspolicyer".

Vi använder cookies och annan teknik för att samla in information när du besöker våra webbplatser, inklusive din IP-adress, vilka webbplatser du besöker och vilka länkar du klickar på. Vi använder också digitala cookies i de e-postmeddelanden vi skickar till dig för att bekräfta att du har fått dem. Du kan radera och tacka nej till cookies i din webbläsare. Vi kan komma att använda informationen, tillsammans med den information som du lämnar till oss under registreringsförloppet på webbplatsen eller på annat sätt, för att skicka information som kan vara av intresse för dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Klicka här för mer information om cookies.

Överst på sidan.

Personlig användning av webbplatser

Om inget annat anges får webbplatsen endast användas för personliga och icke-kommersiella syften. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, sända, uppföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja något av innehållet eller meddelandena som visas på webbplatsen ("innehållet") inklusive och utan begränsning till text, grafik, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer, information, programvara, produkter eller tjänster samt dess arrangemang, förutom där det uttryckligen tillåts enligt nedanstående. Du bekräftar att otillåten användning av innehåll kan orsaka oåterkalleliga skador för oss och godkänner att vi, om sådan otillåten användning inträffar, har rätt till föreläggande samt eventuell annan kompensation enligt lag. Undantaget uttryckligen angivna restriktioner eller begränsningar på webbplatsen i fråga om specifikt material får du elektroniskt kopiera och/eller skriva ut papperskopior av delar av innehållet endast för egen, icke-kommersiell användning eller i syfte att göra en beställning från oss. All annan användning av innehåll, inklusive modifiering, reproduktion, distribution, återpublicering, visning eller överföring av något innehåll, är strängt förbjudet utan vårt i förväg inhämtade skriftliga godkännande.

Du samtycker till att inte samla in och/eller använda några produktbeskrivningar, bilder, listor eller priser utom för egen, icke-kommersiell användning eller i syfte att göra en beställning från oss.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller för annat kommersiellt syfte använda någon del av webbplatsen, eller använda eller visa webbplatsen, inklusive och utan begränsning till "skrapning" eller användning av någon robot, spindel eller annan automatiserad metod. Att köra eller visa webbplatsen, eller information eller annat material som visas på webbplatsen, i ramar, via "inlinelänkning" eller liknande metoder på någon annan webbplats utan vårt i förväg inhämtade skriftliga tillstånd är förbjudet. Alla tillåtna länkar till webbplatsen måste följa tillämpliga lagar, regler och bestämmelser. Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" med vårt namn eller några av våra varumärken, eller namnen på några tillverkare av produkter som visas på webbplatsen, utan uttryckligt skriftligt tillstånd. Du samtycker dessutom till att inte: (a) göra någonting som, enligt vårt godtycke, utsätter eller kan utsätta vår infrastruktur för en oskäligt eller oproportionerligt hög belastning, (b) störa eller försöka störa webbplatsens normala funktion eller några aktiviteter på webbplatsen, eller (c) kringgå några åtgärder som vi använder för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen.

Överst på sidan.

Användarbidrag

Dessa villkor styr ditt beteende, dina rättigheter och P&G:s rättigheter i fråga om text, fotografier, videofilmer, inlägg, meddelanden, musik, ljudinspelningar, illustrationer, betyg, recensioner eller annat material eller annan information som du framställer i anslutning till P&G:s webbplatser ("bidrag"). När du lämnar ett bidrag, intygar du följande:

 • ditt bidrag är ursprungligt, korrekt, skapat av dig och inte av en imitation,
 • du är för närvarande en faktisk användare av den eller de P&G-produkter som omnämns i ditt bidrag och ditt bidrag speglar din sanna och ärliga uppfattning om och nuvarande erfarenhet av P&G-produkten/-produkterna,
 • du är myndig, eller ditt bidrag godkänns av din förälder eller vårdnadshavare om du är omyndig,
 • du är inte anställd av P&G och arbetar inte för någon samarbetspartner eller agent för P&G som på uppdrag av P&G marknadsför och/eller säljer P&G:s produkter, ELLER, om du är anställd av P&G eller arbetar för någon samarbetspartner eller agent för P&G som på uppdrag av P&G marknadsför och/eller säljer P&G:s produkter samtycker du till att tydligt och klart ange din relation till P&G i ditt bidrag,
 • ditt bidrag (eller någon del av det) har inte varit med i och planeras inte att användas i något annat reklam- eller marknadsföringsmaterial för P&G eller någon tredje part,
 • ditt bidrag lämnas utan förhandsbetalning eller löfte om betalning till dig, eller förväntan om någon betalning till dig i utbyte mot ditt bidrag. Ditt bidrag lämnas också utan någon förhandsbelöning till dig, eller förväntan om framtida belöning till dig, förutom möjligheten att ditt bidrag används i P&G:s marknadsföring. Eller, om du har mottagit någon belöning, anger du tydlig information om belöningen i ditt bidrag,
 • ditt bidrag är inte falskt, missvisande, stötande, profant, vulgärt, obscent, nedsättande, ärekränkande, skymfande, förtalande eller på annat sätt olämpligt,
 • ditt bidrag innehåller ingenting som inkräktar på tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet, publiceringsrätt, sekretess, moraliska rättigheter och/eller några andra tillämpliga personliga rättigheter eller egendomsrättigheter,
 • ditt bidrag innehåller ingenting som bryter mot någon lag, författning, förordning eller föreskrift och ingenting som ägnar sig åt, uppmuntrar, förespråkar eller ger instruktioner för beteende som skulle utgöra ett brott mot någon lag, författning, förordning eller föreskrift,
 • ditt bidrag innehåller inget material eller innehåll som är, eller rimligtvis kan antas vara, hatiskt, vare sig det är riktat mot en individ eller en grupp, eller som på något annat sätt är olagligt hotfullt eller olagligt trakasserande mot någon individ, sammanslutning, företag eller politiskt organ,
 • ditt bidrag innehåller inget material eller innehåll som är avsett att skapa störningar eller vilseleda andra, till exempel att lägga upp flera bidrag i ett försök att monopolisera ett forum eller att lägga upp ett bidrag som inte har att göra med forumets ämne eller tema,
 • ditt bidrag innehåller inget innehåll som inkluderar tredje parts webbplats, adress, e-postadress, kontaktinformation, telefonnummer, annan information eller åsikter om en angiven eller rimligen identifierbar individ eller privat information (inklusive konfidentiell information) utan i förväg inhämtat tillstånd från den individen om att få dela informationen med P&G,
 • ditt bidrag innehåller ingen programkod eller material som innehåller trojanska hästar, virus, maskar, skadlig kod eller annan potentiellt skadlig information eller skadliga program eller filer, och
 • P&G:s användning av ditt bidrag bryter inte mot dessa villkor och kommer inte att skada någon person eller enhet.

Om bidraget på något sätt är kopplat till en kampanj, utlottning, tävling, gåva eller något liknande program gäller ytterligare villkor. Alla åsikter, råd, påståenden, tjänster, erbjudanden eller annan information i bidrag som uttrycks eller görs tillgängliga på webbplatserna görs av respektive skribent eller distributör och inte av P&G. Vi varken rekommenderar eller garanterar korrektheten, fullständigheten eller användbarheten av något sådant bidrag.

P&G granskar inte, och kan inte granska, alla bidrag som läggs upp eller skapas av webbplatsens användare och tar inget som helst ansvar för innehållet i dessa bidrag. Du medger att genom att ge dig möjlighet att titta på och distribuera användargenererat innehåll på webbplatsen agerar P&G endast som passiv kanal för sådan distribution och har inga skyldigheter eller något ansvar i fråga om något bidrag eller några aktiviteter på webbplatsen. P&G har ingen skyldighet att lägga upp eller använda något bidrag. P&G förbehåller sig rätten att blockera eller ta bort bidrag och/eller användare som vi anser (a) vara kränkande, nedsättande eller obscena, (b) vara bedrägliga, vilseledande eller missvisande, (c) bryta mot någon upphovsrätt, något varumärke eller någon annan immateriell rättighet, (d) bryta mot någon lag eller regel eller (e) vara stötande eller på annat sätt oacceptabla för P&G enligt vårt godtycke. Observera att personligt identifierbar information som du lägger upp eller överför kommer att behandlas av Procter & Gamble i enlighet med vår Integritetspolicy.

Med undantag för personligt identifierbar information som vi inhämtar från dig enligt de riktlinjer som anges i vår Integritetspolicy kommer alla bidrag att betraktas som icke-konfidentiella och icke-skyddade. P&G har inga skyldigheter i fråga om bidragen.

Genom att lämna ett bidrag samtycker du till att P&G har följande:

 • en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, fullt betald, royaltybefriad, fullt vidarelicensierbar och överförbar rätt och licens att använda, följa, granska, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, sända, visa och framställa hela eller delar av sådana bidrag i valfritt medium, format eller teknik, online eller offline, vare sig tekniken är känd idag eller upptäcks senare, och på vilket sätt som helst inklusive men utan begränsning till kampanjer, visning för allmänheten och/eller kommentering (på P&G:s webbsidor eller tredje parts webbsidor), annonsering, marknadsföring, handel, publicitet och kommersiell användning inklusive till den underordnad användning, utan att informera, betala eller inhämta tillstånd från dig (förutom där detta är förbjudet enligt lag),
 • en restriktionsfri, världsomfattande, evig, oåterkallelig, fullt betald, royaltybefriad, fullt vidarelicensierbar och överförbar rätt och licens att använda ditt namn, smeknamn, användarnamn, biografisk information, röstinspelningar av dig, och/eller eventuella illustrationer, fotografier eller videoklipp, porträtt, likheter eller bilder av dig eller andra komponenter av dina publiceringsrättigheter (sammantaget "ditt personliga innehåll") som ingår i ditt/dina bidrag, i sammansatt eller förvrängd form eller på annat sätt inkluderad i kreativa verk i något medium, något format eller någon teknik, online eller offline, vare sig tekniken är känd idag eller upptäcks senare, och på vilket sätt som helst inklusive men utan begränsning till kampanjer, visning för allmänheten och/eller kommentering (på P&G:s webbsidor eller tredje parts webbsidor), annonsering, marknadsföring, handel, publicitet och kommersiell användning inklusive till den underordnad användning utan att informera, betala eller inhämta tillstånd från dig (förutom där detta är förbjudet enligt lag).

Du samtycker även till att avsäga dig eventuellt tillämpliga moraliska rättigheter som omfattas av ditt bidrag i fråga om något av de användningssätt som anges ovan.

Genom att skicka in ett bidrag samtycker du till att befria och hålla skadeslösa, å dina och dina efterträdares, uppdragstagares och representanters vägnar, P&G och var och en av dess befattningshavare, styrelseledamöter och anställda från alla typer av fordringar, stämningar, åtal, yrkanden, krav och skadestånd som uppstår genom eller i samband med användningen av sådant bidrag inklusive men utan begränsning till falsk marknadsföring, brott mot upphovsrätt, sekretessbrott, brott mot publiceringsrätt eller moralisk rätt och/eller ärekränkning. Utan begränsning av föregående har du under inga omständigheter rätt till, och du samtycker till att avsäga dig all rätt till, att förbjuda, begränsa eller störa användningen av bidraget eller ditt personliga innehåll som ingår i bidraget, eller att exploatera någon av P&G:s rättigheter enligt ovanstående.

Du förstår att P&G förlitar sig på dina påståenden, beviljanden av rättigheter, avsägelser och befrielser när du ges möjlighet att lämna ett bidrag. Du bekräftar att du inte får avsluta eller återkalla beviljade rättigheter och licenser och/eller befrielser som ingår i det här avtalet.

P&G garanterar inte att du får möjlighet att ändra eller radera ditt bidrag. Du bekräftar att det är du, och inte P&G, som ansvarar för bidragets/bidragens innehåll.

Överst på sidan.

Etiska regler

Genom att besöka eller använda någon webbplats eller annan funktion som tillhandahålls genom vår webbplats, inklusive men utan begränsning till inskickande av bidrag till vår webbplats, samtycker du till att följa nedanstående etiska regler. Du samtycker till att inte själv försöka, eller godkänna eller underlätta någon annan person eller enhets försök att:

• Använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot dessa villkor,

• Reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av någon webbplats, eller användningen eller åtkomsten av webbplatsen, för andra kommersiella syften,

• Trakassera, hota, förfölja eller medvetet genera eller uppröra någon annan person eller enhet,

• Utge dig för att vara någon annan person eller enhet,

• Marknadsföra, inbjuda till eller delta i någon form av flernivåmarknadsföring eller pyramidprogram,

• Efterfråga personligt identifierbar information från eller utnyttja någon person som är under arton (18) år,

• Utföra störande aktiviteter som att skicka flera meddelanden i syfte att monopolisera ett forum eller lägga upp kommentarer som inte har att göra med forumets ämne eller tema,

• Introducera virus, maskar, trojanska hästar, skadlig kod eller någon programvara eller annat material som innehåller någonting som är skadligt för webbplatsen,

• Skaffa otillåten tillgång till något datasystem eller icke-offentlig del av webbplatserna eller inkräkta på eller störa webbplatserna eller servrar och nätverk som är kopplade till webbplatserna,

• Inkräkta på någon persons sekretess, inklusive att lägga upp personidentifierande eller på annat sätt privat eller konfidentiell information om en person utan personens tillstånd eller samla in personligt identifierbar information om webbplatsernas användare,

• Utföra, uppmuntra, förespråka, instruera om eller diskutera med avsikt att utföra aktiviteter som skulle utgöra ett lagbrott eller på något annat sätt strida mot federala, delstatliga, lokala eller internationella lagar eller regler.

P&G kan inte garantera, och garanterar inte, att andra användare kommer att följa ovanstående etiska regler eller andra delar av villkoren och vad gäller din relation till oss tar du dig härmed själv an alla risker för skada till följd av sådant bristande efterföljande.

Överst på sidan.

P&G:s butikspolicyer

Genom att använda webbplatsen godkänner du P&G:s butikspolicyer där så är tillämpligt.

Kontakta oss

Om du inte har fått svar på det du undrar över genom dessa villkor, eller om du vill anmäla ett brott mot våra etiska regler, ska du kontakta oss på följande sätt:

Post

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-post

Gå till www.pg.com/se_SE/contact_us/index.shtml och klicka på länken "Contact Us" (Kontakta oss) längst ned på sidan.

Överst på sidan.

Copyright 2001-2016 P&G. Med ensamrätt.