Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Globálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov spotrebiteľa spoločnosti P&G

Ďakujeme za vašu návštevu na internetovej stránke spoločnosti Procter & Gamble.

Dôvera je základný kameň nášho poslania. Spoločnosť P&G je odhodlaná zachovať si vašu dôveru ochranou osobných údajov, ktoré o vás získavame a ktoré používame.

Globálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov) popisuje informácie, ktoré spoločnosť Procter & Gamble jej pridružené a dcérske spoločnosti („P&G“) o vás zhromažďujú; spôsob, akým používajú a chránia tieto informácie; možnosti, ako ovplyvniť, ako tieto informácie používame; a spôsob, akým môžete tieto informácie opraviť alebo aktualizovať.


Postupy spoločnosti P&G pri ochrane osobných údajov sú v súlade s/so:

 • smernicou Európskej únie o ochrane osobných údajov,
 • spravodlivými informačnými postupmi, ktoré zriadila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),
 • zásadami ochrany osobných údajov fóra Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce (APEC),
 • platnými vnútroštátnymi a miestnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, vrátane odseku 5 amerického zákona Federálnej komisie pre obchod.

Niektoré vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby sa vo vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzali osobité informácie špecifické pre danú krajinu. Prosím, kliknite na odkaz na príslušnú krajinu, aby ste získali tieto osobité informácie.

Argentína Belgicko Kanada Francúzsko Nemecko Grécko Kórea Taliansko Mexiko Maroko Holandsko Portugalsko Španielsko


Obsah

Informácie, na ktoré sa vzťahuje toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje spotrebiteľov, vrátane osobných údajov, ktoré spoločnosť P&G zhromažďuje a používa.


Používaním internetových stránok a mobilných aplikácií spoločnosti P&G alebo iným poskytnutím vašich osobných údajov spoločnosti P&G súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním vašich osobných údajov v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pozorne si, prosím, prečítajte toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.

Osobné údaje sú také údaje alebo kombinácia častí údajov, ktoré by sa mohli použiť na vašu individuálnu identifikáciu.

Spät na zaciatok


Informácie, ktoré spoločnosť P&G zhromažďuje

Informácie o vás môžeme získavať z rôznych zdrojov. Patria sem informácie, ktoré získavame priamo od vás; informácie, ktoré získavame, keď navštevujete naše internetové stránky, prezeráte si náš obsah na internete alebo používate naše mobilné aplikácie a iné služby; a informácie, ktoré o vás získavame z iných zdrojov.

Informácie, ktoré získavame priamo od vás
Informácie získavame priamo od vás vtedy, keď sa rozhodnete zúčastniť sa na našich ponukách a programoch, vytvoríte si konto na našich internetových stránkach alebo v mobilných aplikáciách, telefonujete nám alebo nám posielate e-mail, alebo nám informácie poskytujete priamo iným spôsobom. Toto sú typy osobných údajov, ktoré môžeme získať priamo od vás:


 • meno,
 • e-mailová adresa,
 • poštová adresa,
 • používateľské meno a heslo,
 • číslo telefónu alebo faxu,
 • dátum narodenia,
 • iné údaje o vás a o vašej rodine, ako napr. pohlavie alebo vaše obľúbené výrobky, či nákupné správanie sa,
 • zdravotné informácie, ako napríklad zdravotné informácie súvisiace s používaním výrobku a históriou vášho zdravotného stavu,
 • biometrické údaje získané počas dobrovoľného spotrebiteľského prieskumu (ako napr. rozpoznanie výrazu tváre, tep a stav pokožky),
 • demografické údaje,
 • údaje o platení (ako napr. kreditná karta),
 • spôsoby komunikácie, ktorým v budúcnosti budete dávať prednosť,
 • kontaktné údaje priateľov, ktorých chcete, aby sme oslovili,
 • číslo telefónu a záznamy, keď telefonujete na našu spotrebiteľskú linku,

informácie, ktoré získavame, keď navštevujete naše internetové stránky, prezeráte si naše reklamy alebo propagačné akcie na internete, alebo používate naše mobilné aplikácie alebo iné služby.
Súbory cookies a ďalšie technológie používame na získavanie informácií vtedy, keď navštevujete naše internetové stránky, prezeráte si naše reklamy alebo propagačné akcie na internete, alebo používate naše mobilné aplikácie či iné služby. Toto sú typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať pomocou týchto technológií:
 • informácie o internetovom prehliadači a operačnom systéme vo vašom zariadení,
 • adresa IP,
 • internetové stránky, ktoré si prezeráte,
 • odkazy, na ktoré kliknete,
 • e-maily od spoločnosti P&G, ktoré otvoríte,
informácie získavané prostredníctvom mobilných aplikácií.
Informácie, ktoré poskytujete, môžeme tiež získať vtedy, keď si do svojho zariadenia preberáte naše mobilné aplikácie. Informácie tiež získavame automaticky prostredníctvom našich aplikácií.

Toto sú príklady informácií, ktoré môžeme získať automaticky prostredníctvom našich aplikácií:
 • identifikačné číslo reklamy alebo podobný identifikátor,
 • informácie o operačnom systéme vo vašom zariadení,
 • informácie o spôsobe, akým používate príslušnú aplikáciu,

vaše voľby pri získavaní informácií prostredníctvom mobilných aplikácií.

Nepretržité získavanie informácií pomocou našej mobilnej aplikácie môžete odmietnuť tak, že túto aplikáciu odstránite z vášho zariadenia.

Údaje o presnej polohe

Ak súhlasíte so získavaním týchto informácií, naše mobilné aplikácie môžu z vášho zariadenia získavať údaje o presnej polohe. Na poskytovanie lokalizačných služieb pomocou údajov o polohe, ktoré uvádzate, môžeme používať služby poskytované tretími stranami. Nepretržité získavanie týchto informácií môžete kedykoľvek zastaviť tak, že upravíte nastavenia vo vašom zariadení.

Informácie, ktoré spoločnosť P&G získava z iných zdrojov
Informácie môžeme získavať aj z iných zdrojov, vrátane komerčne dostupných zdrojov. Medzi príklady informácií, ktoré získavame z iných zdrojov, patria:
 • meno,
 • poštová adresa,
 • e-mailová adresa,
 • dátum narodenia,
 • výška príjmov,
 • informácie o rodine,
 • vaše záujmy, ako napríklad záľuby a domáce zvieratká,
 • údaje zo spotrebiteľského a trhového prieskumu,
 • nákupné správanie sa,
 • verejne sledované údaje alebo aktivity, ako napríklad blogy, videá, internetové komentáre a používateľmi vytváraný obsah.

Všetky informácie, ktoré o vás získavame, môžu byť pospájané tak, aby nám pomohli nájsť vhodný spôsob komunikácie s vami a aby nám pomohli vyvíjať výrobky a služby svetovej kvality.

Spät na zaciatok


Spôsob, akým spoločnosť P&G používa tieto informácie

Obchodné účely spoločnosti P&G

Informácie, ktoré získavame, používame s cieľom poskytovať vám výrobky, ponuky a služby, doručovať vám reklamu, ponuky alebo iný obsah prispôsobený vašim záujmom, a na vykonávanie ďalších obchodných činností spoločnosti P&G.

Toto sú príklady toho, ako môžeme používať informácie, ktoré získavame. Môžeme:

 • odpovedať na vaše otázky alebo reagovať na vaše požiadavky,
 • zasielať vám vzorky, darčeky, výrobky a informácie,
 • vyvíjať nové výrobky a služby,
 • zaradiť vás do súťaží, programov alebo ponúk, o ktoré žiadate,
 • vytvoriť a spravovať vaše konto,
 • spracúvať platby za nákupy alebo iné služby,
 • chrániť pred možnými podvodmi alebo ich identifikovať,
 • odosielať vám e-mailové alebo poštové správy s informáciami o značkách spoločnosti P&G a ďalší obsah, o ktorom si myslíme, že by vás zaujal, vrátane informácií o značkách a službách od starostlivo vybraných obchodných partnerov,
 • vyvíjať a poskytovať reklamu prispôsobenú vašim záujmom, vrátane reklamy na základe záujmov,
 • zosobniť vaše zážitky na našich internetových stránkach prispôsobením prezentácie výrobkov a informácií vašim potrebám,
 • umožniť vám účasť na sociálnom zdieľaní na našich internetových stránkach,
 • analyzovať používanie našich výrobkov, služieb a reklamy,
 • presadzovať naše všeobecné obchodné podmienky a inak riadiť našu obchodnú činnosť.

Spät na zaciatok


Zdieľanie informácií

Úspech našej spoločnosti závisí od vašej dôvery, a preto vaše osobné údaje nepredávame komerčným subjektom, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti P&G. Vaše osobné údaje poskytujeme iba spôsobom, ktorý je opísaný v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, a iba v rámci spoločnosti P&G. Osobné údaje neposkytujeme komerčným subjektom, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti P&G, pokiaľ s takýmto poskytnutím výslovne nesúhlasíte alebo ak sa to neuvádza v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Spoločné propagačné akcie so starostlivo vybranými obchodnými partnermi
Spoločnosť P&G môže získavať osobné a iné údaje na účely spoločnej propagačnej akcie alebo spoločného programu spolu s obchodným partnerom a podeliť sa s týmto obchodným partnerom o vaše osobné údaje. Pred získavaním informácií v rámci týchto programov vás upozorníme, že budú poskytnuté spoločnosti P&G a zúčastneným obchodným partnerom a na základe platných právnych predpisov vás požiadame o súhlas.

Subdodávatelia služieb
Spoliehame sa aj na subdodávateľov služieb, ktorí v našom mene zabezpečujú širokú paletu obchodných služieb. V takom prípade je možné, že im budeme musieť poskytnúť vaše osobné údaje. Našim subdodávateľom služieb poskytujeme iba tie osobné údaje, ktoré potrebujú na vykonávanie služieb, o ktoré sme požiadali, a požadujeme, aby tieto informácie chránili a nepoužívali ich na žiadne iné účely. Na poskytovateľa služieb sa môžeme spoliehať napríklad pri:

 • plnení vašich požiadaviek týkajúcich sa výrobkov a služieb a pri odpovedaní na vaše otázky,
 • spravovaní našich internetových stránok a doručovaní našich e-mailov a iných oznamov,
 • posielaní vzoriek výrobkov poštou, pri kontaktovaní výhercov súťaží, riadení platieb alebo pri vykonávaní iných činností v našom mene,
 • analyzovaní našich údajov, niekedy spojených s údajmi z iných zdrojov, s cieľom odosielať vám oznamy,
 • vykonávaní prieskumov a pri analýze údajov, aby sme zdokonaľovali naše výrobky, služby a internetové stránky.
 • Ak to povoľuje zákon, vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť P&G získala, spájame spolu s vašimi osobnými údajmi, ktoré zhromaždil náš obchodný partner, aby sme vám mohli spoločne posielať prispôsobené propagačné oznamy. Náš obchodný partner nebude môcť v takýchto prípadoch používať údaje spoločnosti P&G ani naše spoločné údaje na jeho vlastné nezávislé marketingové účely. Náš obchodný partner bude môcť používať iba kombinovaný súbor údajov nato, aby vám poslal naše spoločné oznamy, ktoré vás, ako dúfame, budú zaujímať. Ak nechcete dostávať správy takéhoto druhu, môžete ich doručovanie kedykoľvek zrušiť, a to buď podľa pokynov, ktoré sú poskytované ako súčasť týchto správ, alebo prostredníctvom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov tak, ako je to uvedené vyššie.
 • Na subdodávateľa služieb sa môžeme spoliehať aj pri vykonávaní iných služieb, o ktoré sme požiadali,

alebo aj v iných situáciách.
Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť:
 • ak sú súčasťou predaja značky P&G inej spoločnosti,
 • s cieľom chrániť a brániť práva a majetok spoločnosti P&G (vrátane presadzovania našich všeobecných obchodných podmienok),
 • ak si to vyžadujú právne predpisy a/alebo štátne orgány.

Dĺžka uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, ktorý sa uvádza v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nepožaduje alebo neumožňuje dlhšiu lehotu uchovávania údajov.

Súhrnné a neosobné údaje
Na obchodné účely spoločnosti P&G sa delíme o súhrnné a/alebo anonymné informácie, na základe ktorých vás nie je možné identifikovať. Napríklad môžeme zverejniť počet návštevníkov internetových stránok spoločnosti P&G a počet používateľov jej služieb. Súhrnné a/alebo anonymné informácie môžeme poskytovať aj našim obchodným partnerom na ich vlastné obchodné účely.

Spät na zaciatok


Vaše možnosti a prístup k vašim osobným údajom

Ponúkame vám možnosti, ako s vami môžeme komunikovať.

E-mailové správy
Prijímanie propagačných e-mailových správ od spoločnosti P&G môžete zastaviť podľa pokynov, ktoré sa uvádzajú v každej správe, ktorú prijmete.

Poštová zásielka
Prijímanie propagačných poštových zásielok od spoločnosti P&G môžete zastaviť podľa pokynov, ktoré bývajú súčasťou týchto zásielok.Prijímanie propagačných e-mailových alebo poštových správ môžete zastaviť aj prostredníctvom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak chcete vybrať svoju krajinu a dozvedieť sa, ako sa môžete odhlásiť z prijímania správ, kliknite sem.

Telefónne textové správy
Telefónne textové správy vám posielame iba vtedy, keď o tieto správy výslovne požiadate (váš explicitný súhlas). Prijímanie propagačných textových správ môžete zastaviť podľa pokynov na ich zrušenie, uvádzaných v rámci príslušného programu odosielania textových správ.

UPOZORNENIE: Budeme rešpektovať vašu požiadavku na zastavenie propagačných e-mailových, telefónnych textových a poštových správ od spoločnosti P&G. Môžeme však pokračovať v odosielaní oznamov súvisiacich s poskytovaním služieb, ako napríklad e-maily potvrdzujúce nákupy prostredníctvom našich internetových stránok. Informácie môžeme uchovávať aj na účely vedenia záznamov, napríklad preto, aby sme zabezpečili splnenie požiadavky spotrebiteľa neposielať konkrétne typy správ.

Prístup
Prijímame opatrenia, aby sme vaše osobné údaje udržali aktuálne a správne. Viaceré programy spoločnosti P&G poskytujú prístup na prezeranie alebo aktualizovanie osobných údajov, ktoré ste poskytli pri registrácii na internete. Pozrite si internetové stránky, na ktorých ste sa zaregistrovali, aby ste zistili, či si tam môžete prezerať a aktualizovať svoje osobné údaje.

Ak na stránke, kde ste sa zaregistrovali, nie je k dispozícii prístup k osobným údajom a ich aktualizácii, kliknutím sem vyberte vašu krajinu a zistite, ako možno získať prístup a/alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti P&G. Spoločnosť P&G poskytuje túto službu bezplatne a v primeranej časovej lehote odpovedá na odôvodnené požiadavky.

Spät na zaciatok


Súbory cookies a ďalšie technológie

Spoločnosť P&G a jej subdodávatelia služieb používajú rôzne technológie na posúdenie toho, ako sa využívajú naše internetové stránky a mobilné aplikácie s cieľom prispôsobiť sa vašim požiadavkám a doručovať vám reklamu, vrátane internetového obsahu, ktorá je prispôsobená vašim potrebám. Medzi technológie, ktoré môžeme používať, patria:

súbory cookies:
Súbor „Cookie“ je malý súbor, ktorý sa ukladá na pevný disk vo vašom zariadení pri návšteve internetovej stránky, ktorý stránka, ktorá vyslala súbor „cookie“, rozpozná. Informácie získané pomocou súborov cookies používame, aby sme si pamätali, kto ste, keď sa prihlasujete, a aké sú vaše preferencie s cieľom poskytnúť vám reklamy, ponuky a ďalší obsah, ktorý je prispôsobený vašim záujmom, a na posúdenie toho, ako sa používajú naše internetové stránky. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť upravením nastavení vo vašom internom prehliadači. Ak chcete zistiť viac, pozrite si nastavenia cookies, ktoré sú k dispozícii vo vašom internetovom prehliadači (prehliadačoch).


ďalšie technológie.
Na jednoznačné identifikovanie vášho zariadenia používame ďalšie technológie, ako napríklad internetové grafické obrázky a JavaScript, ktoré niekedy spolupracujú so súbormi cookies a s ďalšími prostriedkami v rámci našich mobilných aplikácií. Tieto ďalšie technológie pomáhajú povoliť funkcie na našich internetových stránkach a v rámci našich mobilných aplikácií.

Spät na zaciatok


Reklama na základe záujmov

Pri interakcii s internetovými stránkami alebo mobilnými aplikáciami môžete dostávať reklamy na základe záujmov. Reklama na základe záujmov je internetová reklama značiek spoločnosti P&G a/alebo našich starostlivo vybraných obchodných partnerov, ktorá je prispôsobená vašim záujmom a do vášho zariadenia je odosielaná prostredníctvom súborov cookies alebo iného identifikátora, priradeného k vášmu zariadeniu. Tieto súbory cookies alebo ďalšie identifikátory patria do kategórií všeobecného záujmu, ktoré odvodzujeme z informácií, ako sú napríklad:
 • internetové stránky, ktoré si prezeráte, a odkazy, na ktoré klikáte, keď navštívite internetové stránky spoločnosti P&G a iné internetové stránky,
 • mobilné aplikácie, ktoré používate,
 • e-mailové správy od značiek spoločnosti P&G, ktoré si prezeráte, a odkazy, na ktoré v týchto správach klikáte,
 • demografické údaje,
 • údaje o nákupe na internete a mimo neho.

Naše systémy reklamy na základe záujmov sme navrhli tak, aby sme vám tieto reklamy doručovali iba na základe údajov, podľa ktorých vás nie je možné osobne identifikovať.

Rešpektujeme vaše súkromie
Prijímanie reklám na základe záujmov na internetových stránkach alebo v mobilných aplikáciách môžete obmedziť rôznymi spôsobmi.


Vaše možnosti týkajúce sa prijímania reklamy na základe záujmov na internetových stránkach
Prijímaniu reklám na základe záujmov od spoločnosti P&G na internetových stránkach môžete zabrániť tak, že vo vašom internetovom prehliadači (prehliadačoch) odstránite a odmietnete súbory cookies. Na adrese http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp sa môžete rozhodnúť neprijímať reklamy na základe záujmov na internetových stránkach od spoločností, ktoré sa zúčastňujú na iniciatíve Network Advertising.

V Spojených štátoch, Kanade a v krajinách Európskej únie môžete navštíviť adresu Možnosti pre reklamu kliknutím na odkaz tu alebo na internetových stránkach P&G v tých krajinách, kde sa môžete rozhodnúť neprijímať reklamy na základe záujmov na internetových stránkach. Spoločnosť P&G bude rešpektovať toto rozhodnutie.

Vaše možnosti týkajúce sa prijímania reklamy na základe záujmov na internetových stránkach
Niektoré novšie operačné systémy v mobilnom zariadení umožňujú obmedziť používanie informácií na poskytovanie reklamy na základe záujmov v mobilných aplikáciách. Nastavenia týchto možností vo vašom zariadení si môžete skontrolovať v jeho operačnom systéme.

Spät na zaciatok


Reklama tretích strán na internetových stránkach spoločnosti P&G

Tretím stranám vrátane obchodných partnerov a reklamných sietí môžeme umožniť, aby zobrazovali reklamu na internetových stránkach spoločnosti P&G. Niektoré z týchto spoločností môžu vaše zariadenie rozpoznať pomocou súborov cookies alebo ďalších technológií vždy, keď vám pošlú internetovú reklamu. Vďaka tomu môžu zistiť, kde ste vy alebo iní, ktorí používajú váš počítač, videli ich reklamu a môžu vám poslať reklamu, o ktorej si myslia, že by vás mohla zaujímať.

Spät na zaciatok


Odkazy na internetové stránky tretích strán a sociálnych médií

Na internetových stránkach spoločnosti P&G môžu byť odkazy na internetové stránky tretích strán. Spoločnosť P&G nekontroluje internetové stránky týchto tretích strán, a preto vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej takejto internetovej stránky, ktorú navštívite.

Doplnky sociálnych sietí a tretích strán
Na našich internetových stránkach môžu byť doplnky sociálnych sietí alebo tretích strán. Tlačidlo „Páči sa mi to“ internetovej stránky Facebook je príkladom takéhoto doplnku.  Tieto doplnky môžu komunikovať s treťou stranou a posielať informácie tretej strane, ktorá poskytla tento doplnok, a to tam, kde je to prípustné zo zákona, a to aj vtedy, keď na doplnok nekliknete. Tieto informácie môžu obsahovať vašu adresu IP, informácie o vašom internetovom prehliadači a zariadení a adresu internetovej stránky, ktorú navštevujete na našej internetovej stránke. Pri načítavaní, používaní alebo klikaní na tieto doplnky sa tiež môžu umiestňovať, čítať a prenášať súbory cookies. Tieto súbory cookies môžu obsahovať jedinečný identifikátor, ktorý vám pridelila sociálna sieť alebo tretia strana. Načítavanie, funkcie a spôsob, akým používate tieto doplnky, sa riadia Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami tej tretej strany, ktorá tento doplnok poskytla.

Prihlasovacie konto sociálnej siete a tretej strany
Naše internetové stránky umožňujú prihlásiť sa pomocou konta sociálnej siete alebo tretej strany. „Prihlásenie sa na Facebook“ je príkladom prihlásenia sa pomocou konta tretej strany. Keď sa prihlásite na jednu z našich internetových stránok pomocou vašej sociálnej siete alebo konta tretej strany, umožníte nám získavať informácie, pre ktoré ste nám povolili prístup z tejto sociálnej siete alebo konta tretej strany. Prihlasovacia funkcia umožňuje tiež prenášať informácie sociálnej sieti alebo tretej strane, ako napríklad vaše používateľské meno a heslo s cieľom overiť vašu identitu. Sociálna sieť a tretia strana môžu tiež automaticky získavať informácie, ako je napríklad vaša adresa IP, informácie o vašom internetovom prehliadači a zariadení a tiež adresu internetovej stránky, ktorú navštevujete na našej internetovej stránke. Prihlasovacia funkcia môže tiež vkladať a čítať súbory cookies od príslušnej tretej strany, ktoré môžu obsahovať jedinečný identifikátor, ktorý vám priradila sociálna sieť alebo iná tretia strana. Funkcia a spôsob, akým sa prihlasujete, sa riadia Zásadami ochrany osobných údajov tej strany, ktorá poskytla túto prihlasovaciu funkciu.

Spät na zaciatok


Obsah vytvorený používateľom

Niektoré internetové stránky a aplikácie spoločnosti P&G umožňujú používateľom zverejniť svoj vlastný obsah pre súťaže, blogy, videá a iné funkcie. Nezabúdajte, že informácie, ktoré na internetové stránky spoločnosti P&G odošlete alebo pošlete ako používateľmi generovaný obsah, sa stávajú verejnými informáciami. Pri rozhodovaní o zverejnení vašich osobných, finančných alebo iných údajov pri takomto odosielaní alebo v príspevkoch musíte byť opatrní. Spoločnosť P&G nemôže zabrániť tomu, aby takéto údaje neboli zneužité spôsobom, ktorý porušuje zásady tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, zákon alebo vaše súkromie a bezpečnosť. Spoločnosť P&G nezodpovedá za následky takýchto zverejnení.


Spät na zaciatok


 Zabezpečenie informácií

Spoločnosť P&G sa zaväzuje udržiavať osobné údaje v bezpečí. Vypracovali sme technické, administratívne a fyzické postupy určené na ochranu osobných údajov pred ich stratou, zneužitím alebo zmenou.

Prístup k osobným údajom obmedzujeme na tých, ktorí ich potrebujú na obchodné účely. Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako sa to považuje za primerane nevyhnutné.

Spät na zaciatok">Spät na zaciatok


Prenos údajov

Spoločnosť P&G môže prenášať vaše osobné údaje v rámci spoločnosti P&G a/alebo iným tretím stranám, ako sú napríklad naši subdodávatelia služieb. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené, uchovávané a spracúvané aj mimo územia krajiny, v ktorej boli získané. Napríklad aj v Spojených štátoch amerických. Ak tak robíme, osobné údaje prenášame v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.Vypracovali sme postupy a kontroly, ktoré pomáhajú zabezpečiť ochranu osobných údajov bez ohľadu na to, v ktorej krajiny sa uchovávajú alebo do ktorej krajiny sa prenášajú.

Spät na zaciatok


Ochrana osobných údajov detí na internete

Naším zámerom nie je zhromažďovať cez internet osobné údaje detí do 13 rokov alebo detí vo veku, ktorý definujú miestne právne predpisy, s výnimkou niektorých stránok, ktoré sú určené špeciálne deťom. Na týchto internetových stránkach dodržiavame platné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Spät na zaciatok


Ako kontaktovať spoločnosť P&G

Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa vášho súkromia, obráťte sa priamo na spoločnosť P&G. Ak chcete vybrať svoju krajinu a získať tak správnu poštovú a/alebo e-mailovú adresu, kliknite sem.

Môžete nám tiež napísať na adresu:
P&G Global Privacy Office
PO Box 599
Cincinnati, OH 45202
USA

Spoločnosť P&G sa zúčastňuje na akreditovanom obchodnom programe amerického výboru Úradu pre lepší obchod (US Council of Better Business Bureau’s (BBB) Accredited Business Program). Ďalšie informácie o tomto programe a postupe riešenia problémov týkajúcich sa BBB sú dostupné na stránke www.bbb.org.

Spät na zaciatok


Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov zverejňujeme a dátum ich účinnosti aktualizujeme, keď dôjde k ich aktualizácii. Akékoľvek podstatné zmeny vykonané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov vám oznámime e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu, ktorú ste nám naposledy poskytli, alebo oznam o zmene uverejníme na tejto internetovej stránke.

Naposledy aktualizované: 15. 10. 2014

Aktualizácia zo dňa 15. 10. 2014
Boli pridané informácie s cieľom vysvetliť údaje, ktoré je možné zdieľať pomocou sociálnych médií alebo internetových stránok tretej strany, keď sú na internetových stránkach spoločnosti P&G pridané doplnky alebo prihlasovacie funkcie. Časť „Vaše možnosti“ je tiež aktualizovaná, a to tak, aby boli povolené vopred označené okienka „zaregistrovať sa“ v niektorých krajinách, kde je to umožnené zákonom, ako sú napríklad Spojené štáty americké, s cieľom zjednodušiť proces registrácie pre tých spotrebiteľov, ktorí si želajú zaregistrovať sa, aby mohli e-mailom dostávať kupóny, správy o novinkách a ďalšie oznamy. Ak chcete získať viac informácií o aktualizáciách nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov z júla 2014, kliknite sem.

Spät na zaciatok


Informácie špecifické pre danú krajinu 


ARGENTINALa información y datos que Ud. nos proporcione voluntariamente a través del Sitio Web se incluirán en una base de datos que quedará bajo la responsabilidad de P&G, con el objetivo de proporcionarle un servicio personalizado y a la altura de sus necesidades, mejorando el canal de comunicación con el usuario. Sus datos también podrán utilizarse para elaborar estadísticas y estudios de mercado

Se le informa que su registro en el Sitio Web implica que Ud. da su consentimiento expreso, libre e informado para la inclusión, uso y tratamiento de sus datos personales por P&G.

P&G realizará el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con su política de privacidad y las disposiciones de la Ley 25.326, sobre Protección de los Datos Personales, adoptando los recaudos técnicos y organizativos necesarios en lo que respecta a la custodia, almacenamiento, conservación y confidencialidad de la información con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Debido a que ninguna transmisión vía Internet puede garantizar su íntegra seguridad, P&G no puede garantizar que la información transmitida a través del Sitio Web se encuentre completamente segura, con lo cual Ud. asume este riesgo, que declara conocer y aceptar.

Sus datos personales podrán ser compartidos con empresas contratadas por P&G a fin de poder ofrecerle nuestros servicios y cumplir con las presentes Condiciones de Uso, para lo cual Ud. presta su expreso consentimiento y autorización.

Ud. tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 (Disposición 10/2008, artículo 1°, B.O. 18/09/2008) y a solicitar su actualización, rectificación o supresión de sus datos personales. A tal fin, deberá completar su información en este link http://pgconsumercare.force.com/PGContactUs?Country=Argentina&lang=es&website=LAsocialmed o comunicarse telefónicamente 0800-999-7625.

Se le hace saber que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Spät na zaciatok


BELGIQUEConformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE bvba.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Procter & Gamble DCE bvba,Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIEOvereenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Procter & Gamble DCE bvba, Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Spät na zaciatok


CANADAProcter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Consumer Privacy Policy unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble Inc. is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, please write to the following address:

Consumer Relations
P.O Box 355, Station A
Toronto, ON, M5W 1C5
Telephone: 1-800-668-0150
Email: privacyfeedbk.im@pg.com

Spät na zaciatok


FRANCELes informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
Service du Consommateur
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail: cliquez ici

Spät na zaciatok


DEUTSCHLANDProcter & Gamble nimmt die Belange des Datenschutzes sehr ernst. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung unserer Services angemessen geschützt ist und die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG), eingehalten sind.

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Deutschland ist die Procter & Gamble Service GmbH.

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern Ihre Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten in dem von Ihnen gewünschten Umfang löschen bzw. diese für eine weitere werbliche Verwendung sperren. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Procter & Gamble Service GmbH (Adresse siehe nachfolgend).

Wenn und soweit für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und/oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Services Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden, erfolgt dies nur, soweit Sie einer entsprechenden Verwendung ihrer Daten nicht widersprochen haben. Die Nutzungsprofile werden zu keiner Zeit mit anderweitig gespeicherten Daten zu Ihrer Person zusammengeführt. Zur Geltendmachung von Widersprüchen gegen diese Verwendungen tragen Sie sich bitte über die jeweils zur Verfügung stehenden Widerspruchsfunktionen aus bzw. verwenden Sie entsprechende Opt-Out-Optionen.

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist bzw. wir gesetzlich oder rechtlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten falsch oder zu Unrecht von uns gespeichert sein, werden wir diese gerne berichtigen, sperren bzw. löschen. Auskunftswünsche, Widerrufs-/Widerspruchserklärungen, Beschwerden, Fragen oder Anregungen zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende Adresse:

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Email: Klicken sie hier


Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und der technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten überwacht. Bei Fragen zum Datenschutz steht dieser Ihnen gerne unter o.g. Adresse zur Verfügung.

Spät na zaciatok


ΕλλάδαΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Spät na zaciatok


ITALIAAi sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

 1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
 2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
 3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
 4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
 5. partecipare a giochi e concorsi
 6. sviluppare comunicazione personalizzata

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.

In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze senza il tuo preventivo consenso.

In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a

Procter & Gamble – Viale Giorgio Ribotta 11 – 00144 Roma.

Spät na zaciatok


Korea

가. 개인정보 관리책임자 및 관련부서

“P&G”는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 박 린 컨
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com


부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com

“P&G” 고객센터
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.
나. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다.
개인정보침해신고센터
(국번 없이)118 http://privacy.kisa.or.kr

다. 정책변경에 따른 공지의무

“P&G” 개인정보취급(처리)방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급(처리)방침을 시행하기 최소 10일전에 브랜드홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

Spät na zaciatok


MEXICOCompañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. (en adelante, “P&G México”), con domicilio en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vistahermosa, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05100, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.

Si usted considera que alguna de las finalidades descritas en este apartado no tiene origen o no es necesaria para el tipo de relación que tiene con P&G México puede manifestar su negativa al tratamiento, respecto de dicha finalidad, a través de la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com en los siguientes 5 días hábiles.

CONTROLES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

P&G México y todo su personal reconoce la importancia de un adecuado tratamiento para sus datos personales y, como consecuencia de ello, se han implementado diversos controles y medidas de seguridad que permiten que dichos datos personales conserven su carácter confidencial y previenen tanto un acceso o uso no autorizado como posibles daños, perdidas o alteraciones a los mismos.

Los datos personales que han sido recabados de usted se compartirán con otras sociedades (nacionales o internacionales) que forman parte del mismo grupo corporativo de P&G México, podrán ser compartidos también con aquellos proveedores que P&G México utilice para la realización de las actividades relacionadas con los fines señalados, o si otra empresa adquiere a P&G México, o si los mismos son necesarios a fin de proteger y defender los derechos y la propiedad de P&G México (inclusive en la aplicación de nuestros Términos y Condiciones) o cuando la ley o las autoridades así lo requieran, requiriendo por tanto de su consentimiento para dicha transferencia en términos de la fracción III del artículo 37 de la “Ley”.

LIMITACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Si usted no desea recibir nuestros correos de actualización y notificación de servicios o productos, incluyendo material publicitario y/o promocional que se relacione con los productos de P&G México deberá enviar un correo electrónico a la dirección privacidadpgmex.im@pg.com.

En caso de que P&G México considere que los datos personales han sido proporcionados por un menor o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, en contravención al presente Aviso, P&G México procederá a eliminar tales datos personales a la brevedad. Si usted se da cuenta que tales datos personales han sido proporcionados por un menor de edad o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, por favor envíe un correo electrónico a la dirección: privacidadpgmex.im@pg.com

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO Y POSIBLE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que P&G México posea en relación a su persona y también tiene derecho a actualizar o rectificar sus datos personales de ser éstos inexactos o incorrectos, a instruirnos su cancelación si considera que el tratamiento que realizamos no cumple con los principios y deberes que le son aplicables y a oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos o por existir causa legítima para ello.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerse valer mediante un escrito libre que cumpla con la información y anexos mínimos descritos por el artículo 29 de la “Ley” y que acompañado por copia de su documento de identificación (y, en su caso, del documento de identificación de su representante y el documento que acredite su personalidad) deberá ser presentado ante el Oficial de Privacidad de P&G México, que es la persona designada para atender y dar trámite a cualquier solicitud en el tema de datos personales (mismo que se encuentra ubicado en el domicilio de P&G México) o bien ser enviado a la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com siempre que se confirme vía telefónica su correcta recepción. Asimismo, usted puede comunicarse al teléfono 01-800-717-2413 de lunes a viernes de las 9:00 am a las 4:00 pm (hora del centro de México).

En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, o sin incluir los documentos de acreditación correspondientes, podremos solicitarle, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.

P&G México le comunicará la determinación adoptada a su solicitud dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contado desde la fecha de presentación de su solicitud (realizándose dicha comunicación a través del correo electrónico que de usted tengamos o al que proporcione con su escrito) y, si su solicitud fuera procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha comunicación (destacándose que, en el supuesto del derecho de acceso, se entregarán copias simples de los archivos que contengan sus datos personales).

Usted también puede revocar su consentimiento al tratamiento mediante una solicitud que entregue o envíe a las direcciones antes mencionadas a través de los mismos medios y procedimientos citados en este título. No obstante, es importante tome en cuenta que dicha revocación podrá afectar la relación comercial que exista entre las partes.

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO. Usted consiente expresamente al navegar por el sitio web y proporcionar sus datos personales, que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por P&G México, y haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo que otorga su consentimiento a P&G México para recabar, almacenar, manejar, tratar, usar, transferir y compartir sus datos personales con las demás sociedades de su grupo corporativo y los terceros que utilice para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad.

Spät na zaciatok


MORROCOConformément à Loi n°09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification et d’opposition de vos données personnelles.

Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur au Maroc:
Service Consommateurs
BP 16.069, Casablanca Principale
Casablanca, Morocco
Téléphone: 0801007075
Email : serviceconsom.im@pg.com

Spät na zaciatok


NEDERLANDOvereenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com

Spät na zaciatok


PORTUGALOs seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing, incluindo informá-lo e pedir a sua opinião sobre produtos, ofertas e serviços da P&G e realizar estudos de mercado, através de qualquer meio, incluindo por e-mail ou SMS ou MMS, assim como realizar tratamento de dados com o objetivo de adequar as nossas comunicações ao seu perfil de consumo. De igual forma, os seus dados poderão ser utilizados para lhe enviar informação relativa a terceiras empresas relacionadas com os setores de comunicação, ócio e grande consumo.O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G (Ref. Dados Pessoais) pelos seguintes meios: (i) email: cancelamentos_pgportugal@datacentric.es ; ou por (ii) carta, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet.

Caso não deseje receber mais comunicações da Procter & Gamble, clique aquí

Spät na zaciatok


SPAINSus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid).

Si no deseas recibir más comunicaciones de Procter & Gamble, haz clic aqui

Spät na zaciatok