Gebruiksvoorwaarden voor consumenten voor websites van Procter & Gamble

Klik hier of in de onderstaande inhoudsopgave voor de volledige gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: februari 2016

INHOUDSOPGAVE

Het netwerk van websites (gezamenlijk aangeduid als de "websites", "sites" of "site") beheerd door The Procter & Gamble Company of haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden, opvolgers, merken, licentiegevers, licentiehouders en/of agenten ( "P&G", "Procter & Gamble" of "wij") bestaat uit verschillende websites en webpagina's. De hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en meldingen (gezamenlijk aangeduid als "voorwaarden") zijn van toepassing op alle websites van P&G. Verder kunnen bepaalde websites van P&G, of functies en activiteiten die op dergelijke sites worden aangeboden (zoals promoties en chatrooms) onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die op dergelijke sites zijn beschreven ("aanvullende voorwaarden"), die alle hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing. Als een of meer van de hierin genoemde voorwaarden in strijd zijn met de aanvullende voorwaarden die zijn beschreven op enige website van P&G, dan gelden de aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden die zijn beschreven op enige website van P&G, dan gelden de aanvullende voorwaarden.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES VAN P&G GEBRUIKT. De websites van P&G worden aan u aangeboden (de "gebruiker") onder de voorwaarde dat u de voorwaarden en de toepasselijke privacyverklaring in ongewijzigde vorm accepteert. Door deze site, of een andere site, te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en de toepasselijke privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze site of een andere site niet te gebruiken.

Terug naar boven.

Privacy

Het gebruik van de websites van P&G is ook onderworpen aan de Privacyverklaring van P&G ("privacyverklaring"). Als een site aanvullend afzonderlijke privacybepalingen ("aanvullende privacybepalingen") heeft, dan is het gebruik van die site onderworpen aan deze aanvullende privacybepalingen. De P&G privacyverklaring voor consumenten en de aanvullende privacybepalingen vormen elk afzonderlijk een "privacyverklaring."

We maken gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen wanneer u onze sites bezoekt, waaronder uw IP-adres, webpagina's die u bekijkt en links waarop u klikt. We maken ook gebruik van digitale cookies in de e-mails die wij u sturen, zodat we weten dat u de mails hebt ontvangen. U kunt cookies in uw webbrowser verwijderen en weigeren. Wij kunnen deze informatie gebruiken, samen met de informatie die u ons tijdens het registratieproces op de site of anderszins verstrekt, om u informatie te sturen die voor u van belang kan zijn in overeenstemming met onze privacyverklaring. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Terug naar boven.

Persoonlijk gebruik van sites

Tenzij anders vermeld, is de site uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Het wijzigen, kopiëren, distribueren, doorgeven, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken ervan, overdragen, of verkopen van enige content of communicaties op de site ("content"), daaronder zonder enige beperking, tekst, grafische materialen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties, informatie, software, producten of diensten en de ordening daarvan, is niet toegestaan, tenzij hierbij uitdrukkelijk toegestaan. U erkent dat ongeoorloofd gebruik van enige content onherstelbare schade aan ons kan toebrengen en gaat ermee akkoord dat in het geval van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, wij gerechtigd zijn tot een ​gerechtelijk ​bevel in aanvulling op eventuele andere middelen die in de wet of in billijkheid ter beschikking staan. Behoudens eventuele uitdrukkelijk bepaalde beperkingen of beperkingen op de site met betrekking tot specifieke materialen, mag u delen van content uitsluitend elektronisch kopiëren en/of in hardcopy afdrukken voor uw eigen niet-commerciële gebruik, of om een bestelling bij ons te plaatsen. Elk ander gebruik van content, met inbegrip van de wijziging, reproductie, verspreiding, herpublicatie, of verzending van content zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

U gaat ermee akkoord geen productbeschrijvingen, foto's, lijsten of prijzen te verzamelen en/of te gebruiken, behalve voor uw eigen persoonlijke niet-commerciële gebruik of om een bestelling bij ons te plaatsen.

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de site zal reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor enige commerciële doeleinden of de site hiervoor zal gebruiken of openen, daaronder zonder enige beperking enig "scrapen" of het gebruik van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen. Het in frames, via "in-line" linking of via soortgelijke middelen op een andere website draaien of weergeven van deze site of enige informatie of materiaal op deze site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U mag, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, geen gebruik maken van metatags of andere "verborgen tekst" waarin gebruik wordt gemaakt van onze naam of enige van onze handelsmerken, of die van enige fabrikant van producten op deze site. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u: (a) geen enkele handeling zal verrichten die, naar ons goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt, of kan opleggen, aan onze infrastructuur; (b) de juiste werking van de site of enige op de site uitgevoerde activiteiten niet verstoort of probeert te verstoren; of (c) eventuele maatregelen die wij kunnen gebruiken om toegang tot de site te voorkomen of te beperken, niet omzeilt.

Terug naar boven.

Gebruikersinzendingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gedrag, uw rechten, en de rechten van P&G met betrekking tot enige tekst, foto, video, geplaatst bericht, communicatie, muziek, audio/geluidsopname, artwork, waarderingen, beoordelingen of andere materialen of informatie die u maakt in verband met de websites van P&G ("inzending"). Wanneer u een inzending indient, gaat u akkoord met het volgende:

 • uw inzending is origineel, zorgvuldig, door u gemaakt, en geen imitatie;
 • u bent op dit moment een bonafide gebruiker van het (de) in uw inzending genoemde product(en) van P&G en uw inzending weerspiegelt uw ware en oprechte mening over, en huidige ervaring met, het (de) product(en) van P&G;
 • u bent meerderjarig of, indien minderjarig heeft uw ouder of voogd toestemming gegeven voor uw inzending;
 • u bent geen werknemer van P&G, noch werkt u voor een met P&G gelieerde onderneming of agentschap om producten van P&G te promoten en/of te verkopen; OF, als u werknemer van P&G bent of werkt voor een met P&G gelieerde onderneming of agentschap om producten van P&G te promoten en/of te verkopen, gaat u ermee akkoord om een duidelijke onthulling van uw relatie met P&G in uw inzending te vermelden;
 • uw inzending (of enig deel ervan) is niet opgenomen in, of gepland voor, gebruik in enige andere reclame of ander promotiemateriaal, voor P&G of enige derde;
 • uw inzending is gedaan zonder een voorafgaande betaling of de belofte van betaling of uw verwachting van een betaling voor uw voorgestelde inzending. Ook is uw inzending gedaan zonder dat er enig voorafgaand voordeel aan u werd aangeboden of de verwachting werd gewekt van een eventueel toekomstig voordeel, met uitzondering van de mogelijkheid om uw inzending te gebruiken voor promotionele doeleinden van P&G. Of, als u toch een voordeel ontvangen hebt, geeft u de details van dit voordeel duidelijk aan in uw inzending;
 • uw inzending is niet onjuist, misleidend, beledigend, godslasterlijk, vulgair, obsceen, vernederend, lasterlijk, smadelijk, of anderszins ongepast;
 • uw inzending bevat geen content die inbreuk maakt op het auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, recht van publiciteit, recht op privacy, morele rechten van een derde en/of enige andere toepasselijke persoonlijke of eigendomsrechten;
 • uw inzending bevat geen content die wetten, statuten, verordeningen of regelgeving overtreedt, of content waarin gedrag wordt tentoongespreid, aangemoedigd, gepropageerd of instructies voor gedrag wordt gegeven, dat een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding van wetten, statuten, verordeningen of regelgeving vormt;
 • uw inzending bevat geen materialen of content die kan/kunnen worden beschouwd, of redelijkerwijs aangemerkt, als haat zaaiend, gericht op een individu of groep, of die anderszins onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig intimiderend is jegens een natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of politiek lichaam;
 • uw inzending bevat geen content of materialen die bestemd zijn om verstoring te veroorzaken of anderen te misleiden, zoals het plaatsen van meerdere inzendingen in een poging om het forum te monopoliseren of het plaatsen van een inzending die niets te maken heeft met het aangewezen onderwerp of thema op het forum;
 • uw inzending bevat geen content, met inbegrip van websites van derden, adressen, e-mailadressen, contactgegevens, telefoonnummers, andere informatie of meningen over een geïdentificeerde of redelijkerwijs identificeerbare natuurlijke persoon of privégegevens (met inbegrip van gevoelige informatie), zonder voorafgaande toestemming van die persoon te hebben verkregen voor het delen van dergelijke gegevens met P&G;
 • uw inzending bevat geen programmeercode of materialen met Trojaanse paarden, virussen, wormen, schadelijke code, of andere potentieel schadelijke informatie, programma's of bestanden; en
 • het gebruik van uw inzending door P&G is niet in strijd met deze voorwaarden en zal geen schade toebrengen aan een persoon of entiteit.

Als de inzending op enigerlei wijze betrekking heeft op een ​​promotie, sweepstakes, wedstrijd, weggevertje, of vergelijkbaar programma, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen, of andere informatie vervat in inzendingen die tot uitdrukking zijn gebracht of beschikbaar gesteld op de sites zijn die van de respectievelijke auteur(s) of distributeur(s) en niet die van P&G. Wij onderschrijven noch garanderen de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van een dergelijke inzending.

P&G kan en zal niet alle inzendingen die worden geplaatst op, of gecreëerd door gebruikers die zich toegang verschaffen tot de site, beoordelen, en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze inzendingen. U erkent dat, door u de mogelijkheid te verstrekken om door gebruikers gegenereerde content op de website te bekijken en te distribueren, P&G slechts een passief kanaal voor een dergelijke distributie is en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot enige inzendingen of activiteiten op de site heeft. P&G is niet verplicht om enige inzending(en) te plaatsen of te gebruiken. P&G behoudt zich het recht voor om inzendingen en/of gebruikers te blokkeren of te verwijderen wanneer zij vaststelt dat deze (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht van een ander, of (d) in strijd met de wet of regelgeving of (e), beledigend zijn of anderszins, naar goeddunken van P&G, onaanvaardbaar worden geacht. Merk op dat alle persoonlijk identificeerbare gegevens die u plaatst of doorgeeft door Procter & Gamble zullen worden behandeld in overeenstemming met de Procter & Gamble privacyverklaring.

Behalve voor alle persoonlijk identificeerbare gegevens die wij mogelijk van u verzamelen, vallend onder de richtlijnen van onze privacyverklaring, zal elke inzending worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. P&G heeft geen verplichtingen met betrekking tot de inzendingen.

Door een inzending in te dienen, verleent u elk van het volgende aan P&G:

 • een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig betaald, royalty-vrij, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie voor het gebruiken, bewaken, beoordelen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken, verspreiden, doorgeven, vertonen, en dergelijke inzending(en) geheel of gedeeltelijk uitvoeren, in enig medium, enige indeling of een nu bekende of later uitgevonden technologie, online en offline, en op elke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle gebruik voor promotie, openbare tentoonstelling en/of commentaar (zowel op webpagina's van P&G of webpagina's van derden), reclame, marketing, merchandising, publiciteit en commerciële en aanverwante toepassingen, zonder dat hiervoor nadere kennisgeving of betaling aan, of toestemming van u nodig is (behalve indien verboden door de wet);
 • een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig betaald, royalty-vrij, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie voor het gebruiken van uw naam, bijnaam, gebruikersnaam, biografische gegevens, geluidsopnames en/of afbeeldingen, fotografische of videografische clips, portretten, gelijkenissen of foto's van u of enige andere indicaties van uw rechten van publiciteit (gezamenlijk aangeduid als "uw persoonlijke content") zoals opgenomen in uw inzending(en), in samengestelde of vervormde vorm of anderszins opgenomen in andere creatieve auteurswerken, in enig medium, enige indeling of een nu bekende of later uitgevonden technologie, online en offline, en op elke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle gebruik voor promotie, openbare tentoonstelling en/of commentaar (zowel op webpagina's van P&G of webpagina's van derden), reclame, marketing, merchandising, publiciteit en commerciële en aanverwante toepassingen, zonder dat hiervoor nadere kennisgeving of betaling aan, of toestemming van u nodig is (behalve indien verboden door de wet).

Tevens verklaart u af te zien van enige toepasselijke morele rechten zoals vervat in uw inzending(en), ten behoeve van een van de bovengenoemde voorgestelde toepassingen.

Door het indienen van een inzending, verleent u, namens uzelf en uw opvolgers en rechtverkrijgenden en vertegenwoordigers, P&G en haar vergunninghoudende entiteiten en al hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers, vrijstelling, kwijting en schadeloosstelling aangaande alle claims, rechtszaken, acties, eisen, aansprakelijkheden en schade van enigerlei aard die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van een dergelijke inzending, daaronder zonder enige beperking alle claims inzake misleidende reclame, inbreuk op het auteursrecht, schending van de privacy, schending van het recht van publiciteit of van morele rechten, en/of laster. Zonder beperking van het voorgaande, zult u in geen geval het recht hebben, en doet u afstand van elk recht, om het gebruik van de inzending van uw persoonlijke content vervat in een dergelijke inzending of de exploitatie van een van de rechten van P&G zoals hierboven vermeld te verbieden, te beperken of te verstoren.

U begrijpt dat P&G, wanneer het u de mogelijkheid geeft om een inzending in te dienen, vertrouwt op uw verklaringen, toekenningen van rechten, verklaringen van afstand en vrijstellingen. U erkent dat u de toekenning van rechten en licenties en/of vrijstellingen die in deze overeenkomst zijn vervat, niet mag beëindigen of ontbinden.

P&G garandeert niet dat u de mogelijkheid krijgt om uw inzending te bewerken of te verwijderen. U erkent dat u, en niet P&G, verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de inzending(en).

Terug naar boven.

Gedragscode

Door het openen of gebruiken van enige site of enige via onze site aangeboden functie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het indienen van een inzending op onze site, gaat u akkoord met de volgende gedragsnormen. U gaat ermee akkoord dat u geen pogingen door een andere persoon of entiteit zal toestaan of mogelijk zal maken, om:

• De site te gebruiken in strijd met deze voorwaarden;

• Enig deel van een site, of gebruik of toegang tot de site, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden;

• Een andere persoon lastig te vallen, bedreigen, stalken of opzettelijk in verlegenheid brengen of leed aandoen;

• Zich voor te doen als een andere persoon of entiteit;

• Enig multilevel-marketing- of piramideschema te bevorderen, hierom te vragen of hieraan deel te nemen;

• Te vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens van een persoon jonger dan achttien (18) jaar, of een dergelijke persoon te exploiteren;

• U in te laten met verstorende activiteiten zoals het versturen van meerdere berichten in een poging om het forum te monopoliseren of het plaatsen van berichten die niets te maken hebben met het aangewezen onderwerp of thema op het forum;

• Virussen, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke code, of enige software of andere materialen te introduceren die componenten bevatten die schadelijk zijn voor de website;

• Onbevoegde toegang te verkrijgen tot een computersysteem of een niet-publiek gedeelte van de sites of de sites, servers of netwerken verbonden met de sites te verstoren of te belemmeren;

• De privacy van een persoon te schenden, met inbegrip van het zonder hun toestemming plaatsen van persoonlijk identificeerbare of anderszins persoonlijke of gevoelige informatie over een persoon of het vergaren van persoonlijk identificeerbare gegevens van gebruikers van de sites;

• Gedrag te vertonen, aan te moedigen, te propageren of hiervoor instructies te geven, of discussies te houden voor het vertonen van dergelijk gedrag, dat een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding zou vertegenwoordigen of anderszins federale, staats-, lokale of internationale wetgeving of regelgeving zou schenden.

P&G kan en zal niet garanderen dat andere gebruikers de voorgaande gedragscode of enige andere bepalingen van deze voorwaarden naleven of zullen naleven, en, zoals tussen u en ons, aanvaardt u alle risico's van schade of letsel als gevolg van een dergelijke niet-naleving.

Terug naar boven.


Neem contact op

Als deze voorwaarden niet ingaan op uw vraag, of als u een schending van onze gedragscode wilt melden, neem dan op de volgende wijze contact met ons op:

Post

Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM

E-mail

Ga naar www.nl.pg.com en klik op de link "Neem contact op" onderaan de pagina.

Terug naar boven.

Copyright 2001-2021 P&G. Alle rechten voorbehouden.