Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Procter & Gamble België ('de Site'), alsmede op de op, of via, de Site aan u ter beschikking gestelde informatie ('Informatie'). Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Indien u deze site bezoekt, accepteert u daarmee onze Gebruiksvoorwaarden.

Procter & Gamble houdt zich het recht voor te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Informatie en aansprakelijkheid
Het gebruik van de Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De Informatie op de Site is samengesteld met de intentie om u algemene informatie te verschaffen. De Informatie is ter goede trouw opgenomen en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de Informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De Informatie is uitsluitend geldig met betrekking tot Nederland.

Procter & Gamble zal de Site zo goed mogelijk up-to-date houden en doet haar uiterste best om de nauwkeurigheid en de volledigheid van de Informatie te waarborgen.

Uitgezonderd directe schade veroorzaakt door moedwillig wangedrag of grove nalatigheid, is Procter & Gamble niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, speciale, strafbare, incidentele of andere schade voortkomend uit of in relatie tot het bezoek aan de Site, inclusief en zonder beperkingen winstdervingen, schade aan zakelijke activiteiten en verlies van programma's of elektronische data.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op de Site eigendom van Procter & Gamble België  en/of relevante entiteiten binnen de P&G Groep, of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Handelsmerken, merknamen, productverpakkingen, producten, logo's die voorkomen op de Site zijn eigendom van Procter & Gamble België of van één van de relevante entiteiten binnen de P&G Groep. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Procter & Gamble.

Indien hiervoor vooraf toestemming is verleend door Procter & Gamble zal de volgende copyright aantekening moeten worden opgenomen op elke kopie van de inhoud van de Site of een deel daarvan: Copyright © Procter & Gamble. Alle rechten voorbehouden.

Bezoekers mogen de Site en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Site of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of het reproduceren van (een deel van) de Site in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Site en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Links met andere websites
Voor het gemak van onze bezoekers biedt Procter & Gamble onder meer links (automatische koppelingen) aan naar externe internetpagina's. Procter & Gamble is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina's waarnaar op de Site een link is opgenomen of van externe internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Brussel.