„Procter & Gamble" naudojimosi interneto svetainėmis nuostatos vartotojams

Visas Naudojimosi nuostatas galite perskaityti paspaudę čia arba per toliau pateiktą turinį

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 m. vasario mėn.

TURINYS

„The Procter & Gamble Company" arba su ja susijusių bendrovių, patronuojamųjų bendrovių, teisių perėmėjų, paveldėtojų, prekių ženklų, licencijų išdavėjų, licencijų gavėjų ir (arba) atstovų („P&G", „Procter & Gamble" arba mūsų) valdomų interneto svetainių tinklas (kartu vadinamas Interneto svetainėmis, Svetainėmis arba Svetaine) yra sudarytas iš įvairių interneto svetainių ir tinklalapių. Ten pateiktos nuostatos, sąlygos ir pastabos (kartu - Nuostatos) taikomos visoms „P&G" svetainėms. Be to, konkrečioms „P&G" Interneto svetainėms arba tokiose Svetainėse siūlomoms funkcijoms bei veiklai (pvz., reklaminėms akcijoms ir pokalbių kambariams) gali būti taikomos ir papildomos tokiose Svetainėse pateiktos nuostatos (Papildomosios nuostatos), kurios visos čia įtraukiamos pateikiant nuorodą. Jeigu kurios nors čia esančios nuostatos prieštarauja nuostatoms, pateiktoms konkrečioje „P&G" svetainėje, pirmenybė teikiama Papildomosioms nuostatoms.

Nuostatoms, pateiktoms konkrečioje „P&G" svetainėje, pirmenybė teikiama Papildomosioms nuostatoms.

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA AR KITOMIS „P&G" INTERNETO SVETAINĖMIS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS TOLIAU PATEIKTAS NUOSTATAS. „P&G" Interneto svetainės jums (Vartotojas) siūlomos su sąlyga, kad be išlygų sutiksite su Nuostatomis ir atitinkamu Privatumo pareiškimu. Patekdami į šią ar bet kurią kitą Svetainę arba naudodamiesi ja jūs sutinkate su šiomis Nuostatomis ir atitinkamu Privatumo pareiškimu. Jeigu nesutinkate su šiomis Nuostatomis, nesinaudokite šia Svetaine ir jokia kita Svetaine.

Grįžti į viršų.

Privatumas

Naudojimąsi „P&G" Interneto svetainėmis reglamentuoja ir „P&G" klientų privatumo pareiškimas (Privatumo pareiškimas). Jeigu Svetainėje yra papildomų atskirų privatumo nuostatų (Papildomosios privatumo nuostatos), tuomet naudojimąsi ta Svetaine reglamentuoja tos Papildomosios privatumo nuostatos. Tiek „P&G" klientų privatumo pareiškimas, tiek Papildomosios privatumo nuostatos vadinamos Privatumo pareiškimu.

Jums lankantis mūsų svetainėse naudojame slapukus ir kitas technologijas informacijai rinkti; tai gali būtų jūsų IP adresas, žiūrimi tinklalapiai ir spaudžiamos nuorodos. Mes taip pat naudojame skaitmeninius slapukus jums siunčiamuose el. laiškuose, kad žinotume, jog tuos laiškus gavote. Slapukus galite pašalinti arba atsisakyti jų savo žiniatinklio naršyklėje. Šią informaciją, kaip ir informaciją, kurią mums pateikiate registruodamiesi svetainėje ar kitaip, mes galime naudoti, kad siųstume jums informaciją, kuri jus gali sudominti, laikydamiesi mūsų Privatumo pareiškimo. Daugiau informacijos apie slapukus galite sužinoti paspaudę čia.

Grįžti į viršų.

Asmeninis naudojimasis svetainėmis

Jeigu nenurodyta kitaip, Svetainė skirta tik jūsų asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Jums draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, rodyti, demonstruoti, atkurti, skelbti, licencijuoti, kurti išvestinius darbus, perleisti ar parduoti kokį nors Svetainėje esantį arba pateiktą turinį arba pranešimus (Turinys), įskaitant, be apribojimų, tekstą, grafiką, nuotraukas, vaizdus, animaciją, garsą, iliustracijas, informaciją, programinę įrangą, produktus ar paslaugas ir jų išdėstymą, išskyrus šiomis Nuostatomis aiškiai leidžiamus dalykus. Jūs sutinkate, kad bet koks neleistinas bet kokio Turinio naudojimas gali mums nepataisomai pakenkti, ir sutinkate, kad bet kokio tokio neleistino naudojimo atveju mes turėsime teisę į uždraudimą ir į visas kitas teisių gynimo priemones ar pinigines kompensacijas. Laikydamiesi visų aiškiai nurodytų Svetainės apribojimų dėl konkrečios medžiagos, jūs galite elektroniniu būdu kopijuoti ir (arba) spausdinti ant popieriaus Turinio dalis vien savo nekomerciniam naudojimui arba norėdami pateikti užsakymą mums. Bet koks kitas Turinio naudojimas, įskaitant pakeitimą, atkūrimą, platinimą, pakartotinį skelbimą, rodymą ar perdavimą, be mūsų išankstinio rašytinio leidimo yra griežtai draudžiamas.

Jūs sutinkate nerinkti ir (arba) nenaudoti jokių produktų aprašų, vaizdų, sąrašų ar kainų, išskyrus savo nekomerciniam naudojimui arba norėdami pateikti užsakymą mums.

Sutinkate, kad neatkursite, nekopijuosite, neperduosite, neperparduosite ir jokiais komerciniais tikslais nenaudosite jokios Svetainės dalies, naudojimosi ja ar prieigos prie jos galimybės, įskaitant, be apribojimų, bet kokį „iškarpymą" arba bet kokio roboto, paieškos roboto ar kitų automatinių priemonių naudojimą. Be mūsų išankstinio rašytinio leidimo draudžiama šią Svetainę ar bet kokią joje rodomą informaciją ar medžiagą naudoti ar rodyti languose, tiesioginio prisijungimo nuorodomis ar panašiomis priemonėmis kitoje Interneto svetainėje. Visos leidžiamos nuorodos į šią Interneto svetainę turi atitikti visus taikomus įstatymus, kitus teisės aktus ir taisykles. Be aiškaus rašytinio leidimo jums draudžiama naudoti kokias nors meta žymes ar kitą paslėptąjį tekstą, kuriuose naudojami mūsų arba bet kokių šioje Svetainėje pateiktų produktų gamintojų pavadinimai ar kurie nors prekių ženklai. Be to, sutinkate: a) nesiimti jokių veiksmų, kurie, mūsų nuožiūra, sudaro arba gali sudaryti nepagrįstą ar neproporcingai didelę mūsų infrastruktūros apkrovą; b) kenkia arba bando kenkti tinkamam Svetainės veikimui ar bet kuriai joje vykdomai veiklai; arba c) apeina bet kokias priemones, kurias mes galime naudoti prieigai prie Svetainės uždrausti arba apriboti.

Grįžti į viršų.

Vartotojų atsiliepimai

Šiomis Nuostatomis reglamentuojamas jūsų elgesys, jūsų teisės ir „P&G" teisės dėl bet kokio teksto, nuotraukos, vaizdo įrašo, skelbimo, pranešimo, muzikos, garso įrašo, iliustracijos, įvertinimo, apžvalgos ar kitos medžiagos arba informacijos, kuri yra susijusi su „P&G" Interneto svetainėmis (Teikinys). Teikdami Teikinį sutinkate laikytis šių nuostatų:

 • jūsų Teikinys yra originalus, tikslus, jūsų sukurtas ir nepamėgdžiotas;
 • šiuo metu esate tikrasis jūsų Teikinyje minimo (-ų) „P&G" produkto (-ų) naudotojas ir jūsų Teikinys išreiškia tikrąją ir sąžiningą jūsų nuomonę apie „P&G" produktą (-us) arba jo (jų) naudojimo patirtį;
 • esate sulaukę pilnametystės, o jeigu ne, jūsų Teikiniui pritaria vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas;
 • nesate „P&G" darbuotojas ir nedirbate su „P&G" susijusioje bendrovėje ar agentūroje, kuriai „P&G" užsakė reklamuoti „P&G" produktus ir (arba) jais prekiauti; ARBA, jeigu esate minėtų subjektų darbuotojas, sutinkate savo Teikinyje aiškiai ir matomai atskleisti savo santykį su „P&G";
 • jūsų Teikinys (ar kuri nors jo dalis) nėra įtrauktas ar planuojamas naudoti bet kurioje kitoje „P&G" arba bet kurios trečiosios šalies reklaminėje medžiagoje;
 • jūsų Teikinys sudarytas be jokio išankstinio apmokėjimo ar pažado apmokėti jums arba jums tikintis kokio nors apmokėjimo už jūsų pasiūlytą Teikinį. Jūsų Teikinys pateikiamas be jokios išankstinės naudos jums ir nesitikint kokios nors naudos ateityje, išskyrus galimybę jūsų Teikinį naudoti „P&G" reklamos tikslais. Arba, jeigu gavote naudos, savo Teikinyje turite aiškiai atskleisti informaciją apie ją;
 • jūsų Teikinys nėra klaidingas, klaidinantis, įžeidžiantis, niekinantis, vulgarus, nepadorus, užgaulus, žeminantis, šmeižikiškas ar kitaip netinkamas;
 • jūsų Teikinyje nėra turinio, kuris pažeistų bet kurios trečiosios šalies autoriaus teises, patentą, prekės ženklą, verslo paslaptį, teisę į viešumą, privatumo teisę, moralines teises ir (arba) bet kurias kitas taikomas asmens ar nuosavybės teises;
 • jūsų Teikinyje nėra turinio, kuris pažeistų bet kurį įstatymą, potvarkį ar reglamentą, arba turinio, kuris vykdytų, skatintų, palaikytų arba nurodytų vykdyti veiksmus, kurie pagal bet kurį įstatymą, įstatus, potvarkį ar reglamentą būtų laikomi nusikaltimu arba civilinės teisės pažeidimu;
 • jūsų Teikinyje nėra medžiagos ar turinio, kuris yra arba pagrįstai gali būti laikomas neapykantos išsakymu prieš asmenį ar grupę arba kitaip neteisėtai grasinantis arba priekabiaujantis prie kokio nors asmens, partnerystės, bendrovės ar politinio subjekto;
 • jūsų Teikinyje nėra turinio ar medžiagos, skirtos sutrikdyti ar suklaidinti, pvz., skelbiant keletą Teikinių ir tuo stengiantis monopolizuoti forumą arba skelbiant su forumo tema nesusijusį Teikinį;
 • jūsų Teikinyje nėra turinio su trečiųjų šalių interneto svetainėmis, adresais, el. pašto adresais, kontaktine informacija, telefono numeriais, kita informacija ar nuomone apie nurodytą arba pagrįstai atpažįstamą asmenį arba asmens informacija (įskaitant neskelbtiną informaciją), prieš tai negavus to asmens sutikimo dalytis ta informacija su „P&G";
 • jūsų Teikinyje nėra programų ar medžiagos su Trojos arkliais, virusais, kirminais, kenksmingu kodu ar kitos galimai kenkėjiškos informacijos, programų ar failų; ir
 • „P&G" naudojantis jūsų Teikiniu nepažeidžiamos šios Nuostatos ir nebus pakenkta jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Jeigu Teikinys kaip nors susijęs su reklama, žaidimais, konkursais, nemokamais prizais ar panašia programa, gali būti taikomos Papildomosios nuostatos. Bet kokia Teikiniuose esanti nuomonė, patarimas, pareiškimai, paslaugos, pasiūlymai ar kita informacija, išreikšta arba pateikta Svetainėse, yra jų atitinkamo (-ų) autoriaus (-ių) ar platintojo (-ų), o ne „P&G" nuomonė ar kiti pirmiau minėti dalykai. Mes nei patvirtiname, nei garantuojame dėl tokių Teikinių tikslumo, išsamumo ar naudingumo.

„P&G" netikrina ir negali patikrinti visų Svetainės lankytojų skelbiamų ar sukurtų Teikinių ir niekaip neatsako už šių Teikinių turinį. Jūs sutinkate, kad suteikdama jums galimybę pamatyti ir platinti vartotojų sukurtą Svetainės turinį „P&G" veikia tik kaip pasyvi tokio platinimo tarpininkė ir neprisiima jokio įsipareigojimo ar atsakomybės už jokius tokius Teikinius ar veiklą Svetainėje. „P&G" neturi prievolės skelbti kokio (-ių) nors Teikinio (-ių) ar juo (jais) naudotis. „P&G" pasilieka teisę vien savo nuožiūra užblokuoti arba pašalinti Teikinius ir (arba) Vartotojus, kuriuos laiko a) piktnaudžiaujančiais, žeminančiais ar nepadoriais, b) suklastotais, apgaulingais ar klaidinančiais, c) pažeidžiančiais kitų asmenų autoriaus teises, prekės ženklus ar kitas intelektinės nuosavybės teises arba d) pažeidžiančiais kokius nors įstatymus ar kitus teisės aktus, arba f) įžeidžiančiais ar kitaip „P&G" požiūriu nepriimtinais. Atkreipkite dėmesį, kad su bet kokia jūsų skelbiama arba perduodama atpažįstama asmens informacija „Procter & Gamble" elgsis pagal savo Privatumo pareiškimą.

Išskyrus bet kokią atpažįstamą asmens informaciją, kurią galime iš jūsų gauti pagal mūsų Privatumo pareiškime nustatytas gaires, bet koks Teikinys bus laikomas nekonfidencialiu ir nenuosavybiniu. „P&G" neturės jokių įsipareigojimų Teikinių atžvilgiu.

Teikdami Teikinį „P&G" suteikiate:

 • neišskirtinę, pasaulinę, neriboto galiojimo, neatšaukiamą, visiškai apmokėtą, neapmokestinamą autoriniu atlyginimu, visiškai sublicencijuojamąją ir perleidžiamąją teisę bei licenciją naudoti, stebėti, tikrinti, atkurti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti, kurti išvestinius darbus, platinti, perduoti, rodyti ir teikti tokį (-ius) Teikinį (-ius) ar jo (jų) dalis bet kurioje terpėje, bet kokiu formatu ir bet kokia technologija, prisijungus ir neprisijungus, tiek žinomu, tiek vėliau būsimu būdu, įskaitant, be apribojimų, bet kokią reklaminę, viešinimo ir (arba) komentavimo (tiek „P&G", tiek trečiųjų šalių tinklalapiuose), reklamos, rinkodaros, prekybos, skelbimo ir komercinę paskirtį bei pagalbinę paskirtį, be jokių papildomų pranešimų, mokėjimo jums ar jūsų leidimo (išskyrus teisės aktais draudžiamus atvejus);
 • neišskirtinę, pasaulinę, neriboto galiojimo, neatšaukiamą, visiškai apmokėtą, neapmokestinamą autoriniu atlyginimu, visiškai sublicencijuojamąją ir perleidžiamąją teisę bei licenciją naudoti jūsų vardą, slapyvardį, vartotojo vardą, biografinę informaciją, jūsų balso įrašus ir (arba) bet kokias jūsų Teikinyje (-iuose) esančias iliustracijas, nuotraukų arba vaizdo klipus, portretus, jūsų atvaizdus ar nuotraukas ir bet kokius kitus jūsų viešinimo teisėmis priklausančius ženklus (kartu - Jūsų asmeninis turinys), kartu ar pakeistu pavidalu arba kitaip įterptus į kitus kūrybinius autorinius darbus, bet kurioje terpėje, bet kokiu formatu ir bet kokia technologija, prisijungus ir neprisijungus, tiek žinomu, tiek vėliau būsimu būdu, įskaitant, be apribojimų, bet kokią reklaminę, viešinimo ir (arba) komentavimo (tiek „P&G", tiek trečiųjų šalių tinklalapiuose), reklamos, rinkodaros, prekybos, skelbimo ir komercinę paskirtį bei pagalbinę paskirtį, be jokių papildomų pranešimų, mokėjimo jums ar jūsų leidimo (išskyrus teisės aktais draudžiamus atvejus).

Jūs taip pat sutinkate atsisakyti visų taikomų moralinių teisių į jūsų Teikinio (-ių) turinį bet kuriais iš pirmiau išvardytų tikslų.

Teikdami Teikinį sutinkate savo ir savo įpėdinių, teisių perėmėjų ir atstovų vardu atleisti, saugoti ir ginti „P&G" ir visus jos pareigūnus, vadovus ir darbuotojus nuo bet kokių ir visų pretenzijų, ieškinių, veiksmų, reikalavimų, atsakomybės ir žalos, kad ir kokio pobūdžio jie būtų, atsirandančių dėl tokio Teikinio naudojimo, įskaitant, be apribojimų, bet kokias ir visas pretenzijas dėl klaidingos reklamos, autoriaus teisių pažeidimo, privatumo pažeidimo, viešumo arba moralinių teisių pažeidimo ir (arba) diskreditavimo. Neapribojant ankstesnių nuostatų, jūs jokiu atveju neturite teisės (ir atsisakote jos) uždrausti, apriboti arba sutrikdyti Teikinio arba jame esančio Jūsų asmeninio turinio naudojimą arba naudojimąsi bet kuriomis pirmiau nurodytomis „P&G" teisėmis.

Jūs suprantate, kad „P&G", leisdama jums pateikti Teikinį, remiasi jūsų pareiškimais, suteiktomis teisėmis, teisių atsisakymais ir perdavimais. Jūs sutinkate, kad negalite nutraukti arba anuliuoti šia Sutartimi suteiktų teisių ir licencijų ir (arba) perdavimų.

„P&G" negarantuoja, kad turėsite galimybę redaguoti arba pašalinti savo Teikinį. Sutinkate, kad jūs, o ne „P&G" esate atsakingi už Teikinio (-ių) turinį.

Grįžti į viršų.

Elgesio kodeksas

Patekdami į bet kurią Svetainę arba naudodamiesi jomis ar bet kuriomis kitomis jų funkcijomis, įskaitant, be apribojimų, teikdami Teikinį mūsų Svetainei, sutinkate laikytis toliau nurodytų elgesio standartų. Sutinkate, kad niekada to nedarysite patys ir neleisite bei neskatinsite jokio kito fizinio ar juridinio asmens:

• naudotis Svetaine pažeidžiant šias Nuostatas;

• atkurti, kopijuoti, parduoti, perparduoti arba naudoti kokiais nors komerciniais tikslais kurią nors bet kurios Svetainės dalį ar galimybę ja naudotis ar prie jos prieiti;

• priekabiauti, grasinti, persekioti arba tyčia varžyti ar varginti kitą fizinį ar juridinį asmenį;

• apsimesti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu;

• skatinti, siūlyti ar dalyvauti bet kokiose daugialygės rinkodaros ar piramidžių schemose;

• prašyti atpažįstamos asmens informacijos iš nepilnamečių iki aštuoniolikos (18) metų amžiaus arba juos išnaudoti;

• užsiimti trikdančia veikla, pvz., siųsti pasikartojančius pranešimus siekiant monopolizuoti forumą arba skelbti su forumo tema nesusijusius pranešimus;

• įterpti virusus, kirminus, Trojos arklius, kenksmingą kodą ar bet kokią programinę įrangą arba kitą medžiagą, kurioje yra interneto svetainei kenksmingų komponentų;

• gauti neleistiną prieigą prie bet kurios Svetainių kompiuterių sistemos ar neviešosios dalies arba trikdyti Svetaines, serverius ar prie Svetainių prijungtus tinklus;

• kištis į bet kurio asmens privatumą, įskaitant atpažįstamos asmeninės ar kitos asmens ar neskelbtinos informacijos apie asmenį skelbimą be jo sutikimo arba atpažįstamos asmens informacijos apie Svetainių vartotojus rinkimą;

• Užsiimti, skatinti, palaikyti, teikti nurodymus arba aptarinėti ketinant vykdyti veiklą, kuri yra nusikaltimas arba civilinės teisės pažeidimas ar kitaip pažeistų kurį nors federalinį, valstijos, vietos ar tarptautinį įstatymą ar kitą teisės aktą.

„P&G" negali užtikrinti ir neužtikrina, kad kiti Vartotojai laikosi ir laikysis išdėstyto Elgesio kodekso ar kitų šių Nuostatų, tad mūsų atžvilgiu prisiimate visą žalos ar pakenkimo riziką dėl minėto reikalavimų nesilaikymo.

Grįžti į viršų.

Susisiekite su mumis

Jeigu šiose Nuostatose neatsakyta į jūsų klausimą arba norėtumėte pranešti apie mūsų Elgesio kodekso pažeidimą, susisiekite su mumis šiais būdais:

Paštu

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

El. paštu

Eikite į svetainę www.pg.com ir puslapio apačioje paspauskite nuorodą „Susisiekite su mumis".

Grįžti į viršų.

© 2001-2021 m., „P&G". Visos teisės saugomos.