Procter & Gamble'i veebisaitide kasutamistingimused tarbijatele

Täielike kasutamistingimuste lugemiseks klõpsake siin või alltoodud sisukorras

Viimati värskendatud: veebruar 2016

SISUKORD

Privaatsus

Elektrooniline side

Autoriõigused ja kaubamärgid

Tingimuste muutmine

Allalaaditav tarkvara

Saitide isiklik kasutamine

Saidi sisu - lahtiütlus

Mobiilside

Kasutaja esitatav teave

Saidi käigushoidmine - lahtiütlus

Teavitused ja kord nõuete esitamiseks seoses autoriõiguse rikkumisega

Käitumisjuhend

Vastutuse piiramine

Kontaktteave

Kolmandate osapoolte lingid

Hüvitamine

Lõikude pealkirjad

Kohaldatav õigus ja vaidlused

Eraldatavus

Saidi geograafiline ulatus ja toodetega seotud nõuded

Mitteloobumine

Ettevõtte Procter & Gamble või selle sidus- või tütarettevõtete, selle määratud isikute, õigusjärglaste, kaubamärkide, litsentsiandjate, -saajate ja/või esindajate („P&G", „Procter & Gamble" või „meie") poolt opereeritavate veebisaitide võrgustik (ühiselt nimetatud kui „veebisaidid", „saidid" või „sait") koosneb mitmesugustest veebisaitidest ja -lehtedest. Selles esitatud tingimused ja teavitused (ühiselt nimetatud kui „tingimused") on kohaldatavad kõikide P&G veebisaitide suhtes. Peale selle võivad teatavate P&G veebisaitide või neil saitidel pakutavate funktsioonide või tegevuste (nt müügikampaaniad ja jututoad) suhtes olla kohaldatavad täiendavad neil saitidel esitatud tingimused („lisatingimused"), millele kõigile on käesolevas dokumendis viidatud. Kui mõni käesolevas dokumendis esitatud tingimus on vastuolus konkreetsel P&G veebisaidil esitatud lisatingimustega, on ülimuslikud need lisatingimused.

Kui konkreetsel P&G veebisaidil on esitatud tingimusi, on ülimuslikud need lisatingimused.

ENNE SELLE VEEBISAIDI VÕI P&G TEISTE VEEBISAITIDE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JÄRGMISED TINGIMUSED. P&G veebisaite pakutakse teile („kasutajale") olenevalt teiepoolsest nõustumisest tingimustega ja isikuandmete kaitsele kohalduvate põhimõtetega muutusteta kujul. Sellele saidile või muudele saitidele sisenemise või selle kasutamisega nõustute te käesolevate tingimustega ja isikuandmete kaitsele kohalduvate põhimõtetega. Kui te käesolevate tingimustega ei nõustu, ärge seda saiti ega teisi saite kasutage.

Tagasi algusse.

Privaatsus

P&G veebisaitide kasutamisel tuleb järgida ka P&G tarbijate isikuandmete kaitse põhimõtteid („isikuandmete kaitse põhimõtted"). Kui mõnel saidil on täiendavaid isikuandmete kaitse tingimusi („täiendavad isikuandmete kaitse tingimused"), allub selle saidi kasutamine neile täiendavatele isikuandmete kaitse tingimustele. P&G tarbijate isikuandmete kaitse põhimõtted ja täiendavad isikuandmete kaitse tingimused moodustavad mõlemad „isikuandmete kaitse põhimõtted".

Kui külastate meie saite, kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid teabe kogumiseks, mille hulka kuuluvad teie IP-aadress, teie vaadatavad veebilehed ja teie klõpsatavad lingid. Kasutame ka teile saadetavates e-kirjades digitaalseid küpsiseid, et saada teada, kas olete need kätte saanud. Võite oma veebibrauseris need küpsised kustutada ja neist keelduda. Võime kasutada seda teavet koos teabega, mille meile annate saidil registreerimise käigus või muul viisil, et saata teile kooskõlas meie isikuandmete kaitse põhimõtetega teavet, mis teid võib huvitada. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta klõpsake siin.

Tagasi algusse.

Saitide isiklik kasutamine

Kui ei ole teisiti märgitud, on see veebisait teile ette nähtud ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Kui see pole käesoleva dokumendi kohaselt selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te veebisaidil esitatud või esile tõstetud sisu ega teateid („sisu"), sealhulgas teksti, graafikat, fotosid, kujutisi, liikuvaid kujutisi, helisid, illustratsioone, teavet, tarkvara, tooteid või teenuseid ega nende paigutust muuta, kopeerida, levitada, edastada, kuvada, esitada, paljundada, avaldada, litsenseerida, luua neist tuletisi, neid üle anda ega müüa. Te võtate arvesse, et igasuguse sisu loata kasutamine võib põhjustada meile korvamatut kahju ning nõustute, et meil on sellise loata kasutamise korral õigus taotleda lisaks muudele seaduslikele vahenditele kohtulikku keeldu. Kui veebisaidil ei ole otseselt esitatud muid piiranguid seoses konkreetse materjaliga, võite teha mitteärilisel eesmärgil ainult endale kasutamiseks või meile tellimuse esitamiseks sisu osadest elektroonilise koopia ja/või printida püsikoopiaid. Sisu muul viisil kasutamine, sealhulgas selle muutmine, paljundamine, levitamine, uuesti avaldamine, kuvamine või edastamine ilma eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud.

Te kohustute mitte koguma egai kasutama toodete kirjeldusi, kujutisi, loendeid ega hindu, välja arvatud mitteärilisel eesmärgil endale kasutamiseks või meile tellimuse esitamiseks.

Nõustute, et te ei reprodutseeri, paljunda, kopeeri, müü, müü edasi ega kasuta ärilistel eesmärkidel ühtki veebisaidi osa ega veebisaidi kasutusõigust ega ligipääsu sellele, sealhulgas skreeperdamise või roboti, ämbliku ega muu automaatse vahendi kasutamise teel. Selle veebisaidi või sellel saidil esitatud teabe või materjali käitamine või kuvamine teisel veebisaidil raamides, teksti sisse paigutatud linkidena või muul viisil on ilma meie eelneva kirjaliku loata keelatud. Kõik lubatud lingid sellele veebisaidile peavad vastama kõikidele kohaldatavatele seadustele, eeskirjadele ja määrustele. Te ei tohi kasutada ilma selgesõnalise kirjaliku loata metasilte ega muud peidetud teksti, milles on kasutatud meie või meie veebisaidil esitatud toodete tootjate nime või kaubamärke. Peale selle kohustute mitte: (a) sooritama tegevusi, mis meie äranägemisel koormavad või võivad koormata meie infrastruktuuri ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt; (b) häirima või püüdma häirida veebisaidi või veebisaidil sooritatavate tegevuste nõuetekohast toimimist; või (c) hiilima mööda meetmetest, mida võime kasutada veebisaidile ligipääsu takistamiseks või piiramiseks.

Tagasi algusse.

Kasutaja esitatav teave

Käesolevad tingimused reguleerivad teie käitumist, teie õigusi ja P&G õigusi seoses mis tahes teksti, foto, video, postituse, teate, muusika, audio-/helisalvestuse, illustratsiooni, hindamiste, arvamuste või muude materjalide või teabega, mida te seoses P&G veebisaitidega kasutate („esitis"). Esitise esitamisel nõustute järgmisega:

 • teie esitis on originaalne, täpne, teie loodud ja esitatud teie nimel;
 • olete praegu oma esitises mainitud P&G too(de)te seaduslik omanik ja teie esitis kajastab teie tõelist ja ausat arvamust ja praegust kogemust seoses P&G too(de)tega;
 • olete täisealine või, kui olete alaealine, on teie vanem või eestkostja andnud teie esitisele nõusoleku;
 • te ei ole P&G töötaja ega P&G poolt P&G toodete reklaamiks ja/või müümiseks palgatud sidusettevõtte või esindaja töötaja; VÕI, kui olete P&G töötaja või P&G poolt P&G toodete reklaamiks ja/või müümiseks palgatud sidusettevõtte või esindaja töötaja, kohustute lisama oma esitisele selge ja nähtava märke oma suhte kohta P&G-ga;
 • teie esitis (või selle osa) ei ole olnud kasutusel ega ole kavandatud kasutamiseks muudes P&G või kolmandate osapoolte reklaami- või müügikampaaniate materjalides;
 • te esitate oma esitise, ilma et teile oleks selle eest eelnevalt tasutud või lubatud tasuda või et te eeldaksite oma pakutava esitise eest tasu saamist. Te esitate oma esitise ka ilma, et oleksite eelnevalt selle eest mingit kasu saanud või eeldaksite mingit kasu saamist, välja arvatud võimalus, et teie esitist kasutatakse P&G müügikampaania otstarbel. Või kui olete mingit kasu saanud, avaldate oma esitises selle kasu kohta selget teavet;
 • teie esitis ei ole võltsitud, eksitav, solvav, lugupidamatu, vulgaarne, sündsusetu, alandav, halvustav, laimav, teotav või muul viisil sobimatu;
 • teie esitis ei sisalda sisu, mis rikub kolmanda osapoole autoriõigust, patenti, kaubamärki, ärisaladust, avaldamisõigust, õigust privaatsusele, moraalseid õigusi ja/või muid kohaldatavaid isiklikke või omandiõigusi;
 • teie esitis ei sisalda sisu, mis rikub seadust, muud õigusakti, korraldust või õigusnormi või sisu, millega ergutatakse või propageeritakse käitumist või antakse juhiseid käitumiseks, mis oleks seaduse või muu õigusakti, korralduse või õigusnormi kohaselt käsitletav kuriteo või väärteona;
 • teie esitis ei sisalda materjali ega sisu, mis on või võib mõistlikult olla käsitletav üksikisiku või rühma vastu suunatud vihakõnena või mis on muul viisil üksikisikut, partnerlust, äriühingut või poliitilist organit ebaseaduslikult ähvardav või ebaseaduslikult ahistav;
 • teie esitis ei sisalda sisu ega materjale, mille eesmärk on teisi häirida või eksitada, näiteks postitades mitu esitist foorumi monopoliseerimiseks või postitades foorumi ettenähtud teemale mittevastava esitise;
 • teie esitis ei sisalda sisu, mis sisaldab kolmandate osapoolte veebisaite, aadresse, e-posti aadresse, kontaktandmeid, telefoninumbreid, muud teavet või arvamusi tuvastatava või mõistlikul viisil tuvastatava isiku kohta või privaatset (sealhulgas tundlikku) teavet ilma selle isiku eelneva nõusolekuta selle teabe esitamiseks P&G-le;
 • teie esitis ei sisalda programmi ega materjale, mis sisaldavad trooja hobuseid, viiruseid, ussviiruseid, kahjustavat koodi või muud potentsiaalselt kahjustavat teavet, kahjustavaid programme või faile; ja
 • teie esitise P&G poolne kasutamine ei riku neid tingimusi ega kahjusta ühtki füüsilist ega juriidilist isikut.

Kui esitis on mingil viisil seotud müügikampaania, loterii, konkursi, reklaamkingituste vms programmiga, võivad sellele kohalduda lisatingimused. Veebisaitidel väljendatud või esitistes esitatud arvamused, nõuanded, väited, teenused, pakkumised või muu teave kuuluvad vastava(te)le autori(te)le või levitaja(te)le ja mitte P&G-le. Me ei kinnita ega taga selliste esitiste täpsust, täielikkust ega kasulikkust.

P&G ei kontrolli ega saa kontrollida kõiki veebisaidi kasutajate poolt postitatud või loodud esitisi ega vastuta mingil viisil nende esitiste sisu eest. Võtate arvesse, et andes teile võimaluse kasutaja koostatud sisu vaatamiseks ja levitamiseks veebisaidil, on P&G vaid selle levitamise passiivne kanal ega võta endale kohustusi ega vastutust seoses nende esitiste ega tegevustega veebisaidil. P&G ei ole kohustatud esitist (esitisi) postitama ega kasutama. P&G jätab endale õiguse blokeerida või eemaldada esitised ja/või kasutajad, mis tema otsusel (a) on ahistavad, laimavad või ebasündsad, (b) on petturlikud, võltsid või eksitavad, (c) rikuvad autoriõigust, kaubamärki või kellegi muid intellektuaalomandiõigusi või (d) rikuvad seadust või muid õigusnorme või (e) on solvavad või muul viisil P&G-le vastuvõetamatud. Pange tähele, et Procter & Gamble käsitleb võimalikku teie poolt postitatavat või edastatavat isikut tuvastada võimaldavat teavet Procter & Gamble'i isikuandmete kaitse põhimõtete kohaselt.

Välja arvatud isikut tuvastada võimaldav teave, mida võime teilt koguda meie isikuandmete kaitse põhimõtete kohaselt, käsitletakse kõiki esitisi mittekonfidentsiaalse ja omandiõigusega mittekaitstud teabena. P&G-l ei ole esitiste suhtes mingeid kohustusi.

Esitise esitamisega tagate P&G-le:

 • mitteeksklusiivse, ülemaailmse, alatise, tagasivõetamatu, täielikult tasutud, honorarita, täielikult all-litsentsitava ja võõrandatava õiguse ja litsentsi selle esitise (nende esitiste) kasutamiseks, jälgimiseks, läbivaatamiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks, sellest tuletiste loomiseks, selle levitamiseks, edastamiseks, kuvamiseks ja esitamiseks tervikuna või osaliselt ükskõik millise teadaoleva või edaspidi avastatava meediumi, vormingu või tehnoloogia abil veebis või väljaspool veebi ning ükskõik millisel viisil, sealhulgas kõikidel müügikampaaniate, avaliku vaatamise ja/või kommenteerimise (nii P&G kui ka kolmandate osapoole veebilehtedel), reklaami, turunduse, kaubastamise, avalikustamise ja kaubandusega seotud ja nendele lähedastel kasutusaladel, ilma et oleks nõutav teile sellest täiendavalt teatada ja tasu maksta ja teilt luba küsida (välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud);
 • piiranguteta, ülemaailmse, alatise, tagasivõetamatu, täielikult tasutud, honorarita, täielikult all-litsentsitava ja võõrandatava õiguse ja litsentsi teie esitis(t)es sisalduva(te) teie nime, hüüdnime, kasutajanime, elulooliste andmete, teie hääle salvestuste ja/või võimalike teie illustratsioonide, fotode või videoklippide, portreede, sarnasuste või piltide või muu teie avaldamisõigust näitava märgi (ühiselt nimetatud kui „teie isiklik sisu") kasutamiseks kogumina või muudetud kujul või muul viisil muudesse autorlusega seotud loometöödesse lülitatuna ükskõik millise praegu teadaoleva või edaspidi avastatava meediumi, vormingu või tehnoloogia abil veebis või väljaspool veebi ning ükskõik millisel viisil, sealhulgas kõikidel müügikampaaniate, avaliku vaatamise ja/või kommenteerimise (nii P&G kui ka kolmandate osapoolne veebilehtedel), reklaami, turunduse, kaubastamise, avalikustamise ja kaubandusega seotud ja nendele lähedastel kasutusaladel, ilma et oleks nõutav teile sellest täiendavalt teatada ja tasu maksta ja teilt luba küsida (välja arvatud, kui see on seadusega keelatud).

Kohustute loobuma ka kõikidest oma esitis(t)es sisalduvatest kohaldatavatest moraalsetest õigustest kavandatud kasutamiseks eespool loetletud viisidel.

Esitise esitamisega nõustute vabastama P&G ja selle vastutavad töötajad, juhatuse liikmed ja töötajad vastutusest selle esitise kasutamisest tulenevate või sellega seotud mis tahes liiki nõuete, hagide, kohtuasjade, nõudmiste, vastutuse ja kahjutasude eest, sealhulgas nõuded väära reklaami, autoriõiguste rikkumise, privaatsuse rikkumise, avaldamisõiguste või moraalsete õiguste rikkumise ja/või laimu eest, ja hüvitama neile sellest tuleneva kahju enda ja oma õigusjärglaste, määratud isikute ja esindajate nimel. Ilma et see piiraks eeltoodud sätteid, ei ole teil mitte mingil juhul õigust ning te loobute õigusest keelata või piirata esitise või selles esitises sisalduva oma isikliku sisu kasutamist või P&G eeltoodud õiguste kasutamist ja teil puudub õigus sekkumiseks.

Saate aru, et P&G annab teile esitise esitamiseks loa lähtuvalt teie kinnitustest, teie poolt õiguste andmisest, õigustest loobumisest ja vastutusest vabastamisest. Võtate arvesse, et te ei saa käesolevas kokkuleppes sisalduvaid õigusi ja litsentse ja/või vabastamisi lõpetada ega tühistada.

P&G ei taga teile võimalust oma esitist redigeerida ega kustutada. Võtate arvesse, et iga esitise sisu eest vastutate teie, mitte P&G.

Tagasi algusse.

Käitumisjuhend

Enne ligipääsu igale veebisaidile või meie veebisaitide kaudu esitatud mis tahes funktsioonile või enne selle kasutamist, sealhulgas esitise esitamisel meie veebisaidile, kohustute järgima järgmisi käitumisjuhiseid. Kohustute mitte püüdma ja mitte lubama ühelgi füüsilisel ega juriidilisel isikul püüda:

• mitte kasutama saiti neid tingimusi rikkudes;

• mitte reprodutseerima, paljundama, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ärilisel eesmärgil ühtki saidi osa ega ligipääsu sellele;

• mitte ahistama, ähvardama, jälitama teist füüsilist või juriidilist isikut ega talle tahtlikult piinlikkust või kannatusi tekitama;

• mitte kehastama teist füüsilist või juriidilist isikut;

• mitte propageerima võrkturundus- või püramiidskeeme, neisse värvama ega neis osalema;

• mitte taotlema isikut tuvastada võimaldavat teavet alla 18 aasta vanuselt isikult ega teda ära kasutama;

• mitte tekitama oma tegevusega segadust, näiteks saates foorumi monopoliseerimiseks korduvaid teateid või postitades foorumi ettenähtud teemale mittevastavaid teateid;

• mitte lisama veebisaidile viirusi, ussviirusi, trooja hobuseid, kahjulikke koode või veebisaidile kahjulikku komponenti sisaldavat tarkvara või muid materjale;

• mitte hankima loata ligipääsu arvutisüsteemile või veebisaitide mitteavalikule osale vega sekkuma veebisaitide, serverite või veebisaitidega seotud võrkude toimimisse ega seda häirima;

• mitte rikkuma isikute privaatsust, sealhulgas postitades isikut tuvastada võimaldavat või muul viisil privaatset või tundlikku teavet isiku kohta ilma tema nõusolekuta ega koguma veebisaitide kasutajate kohta nende isikut tuvastada võimaldavat teavet;

• Tegelda käitumisega või ergutada või propageerida käitumist või anda juhiseid käitumiseks, mis on käsitatav kuriteo või väärteona või rikub muul viisil föderaalseid, osariigi, kohalikke või rahvusvahelisi õigusnorme.

P&G ei saa tagada ega taga, et teised kasutajad järgivad või hakkavad järgima eeltoodud käitumisjuhendit või käesolevate tingimuste muid sätteid ning nagu meie ja teie vahelise suhte puhul, võtate käesolevaga enda kanda kõik riskid sellisest mittejärgimisest tuleneva kahju või kahjustuste suhtes.

Tagasi algusse.

Kontaktteave

Kui te ei leia käesolevatest tingimustest oma küsimusele vastust või sooviksite teatada meie käitumisjuhendi rikkumisest, võtke meiega ühendust järgmisel viisil:

Post

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-post

Palun minge aadressile www.pg.com ja klõpsake lehe allosas linki „Kontaktteave".

Tagasi algusse.

Autoriõigus 2001-2016 P&G. Kõik õigused reserveeritud.