Podmínky pro zákazníky týkající se použití webových stránek společnosti Procter & Gamble

Klikněte prosím zde nebo pod Obsahem pro úplné Podmínky pro použití

Poslední aktualizace: únor, 2016

OBSAH

Síť webových stánek (souhrnně jako „Webové stránky", „Stránky" nebo „Stránka") provozovaná společností Procter & Gamble nebo jejími pobočkami, dceřinými společnostmi, nabyvateli, nástupci, značkami, nabyvateli licencí, koncesionáři a/nebo zástupci („P&G", „Procter & Gamble" nebo „my") zahrnuje různé webové stránky. Podmínky a oznámení, která jsou zde uvedena (souhrnně jako „Podmínky") se týkají všech webových stránek společnosti P&G. Kromě toho mohou určité webové stránky společnosti P&G nebo vlastnosti a aktivity nabízené takovými Stránkami (jako je reklama a diskuzní fóra) také podléhat dalším podmínkám uvedeným na takovýchto Stránkách („Dodatečné podmínky"), z nichž všechny jsou uvedené zde ve formě odkazu. Pokud jakékoli podmínky, které jsou zde uvedené, budou v rozporu s Dodatečnými podmínkami uvedenými na jakýchkoli specifických webových stránkách společnosti P&G, pak platí Dodatečné podmínky.

Podmínky uvedené na jakýchkoli webových stránkách společnosti P&G, pak platí Dodatečné podmínky.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI P&G SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. Webové stránky společnosti P&G jsou nabízeny Vám („Uživatel") za předpokladu, že přijmete bez úpravy Podmínky příslušného Prohlášení o ochraně soukromých údajů. Vstupem na tyto Stránky nebo na jakékoli jiné Stránky nebo jejich používáním souhlasíte s těmito podmínkami a s příslušným Prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud nebudete souhlasit s těmito Podmínkami, nepoužívejte tyto Stránky nebo jakékoli jiné Stránky.

Zpět na začátek.

Ochrana osobních údajů

Používání webových stránek společnosti P&G podléhá také Prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitele P&G („Prohlášení o ochraně osobních údajů"). Pokud Stránky obsahují další samostatná ustanovení o ochraně osobních údajů („Dodatečná ustanovení o ochraně osobních údajů"), pak podléhá použití těchto Stránek těmto Dodatečným ustanovením o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníka společnosti P&G a Dodatečná ustanovení o ochraně osobních údajů jsou jednotlivě označovány jako „Prohlášení o ochraně osobních údajů"

Používáme cookies a další technologie pro získání informací, když navštívíte naše Stránky, včetně Vaší IP adresy, webových stránek, které prohlížíte a odkazů, na které kliknete. Také používáme digitální cookies v emailech, které Vám budeme posílat, abychom zjistili, že jste je obdrželi. Cookies můžete ve svém webovém prohlížeči zrušit nebo odmítnout. Můžeme používat tyto informace spolu s informacemi, které nám poskytnete během procesu registrace na Stránkách nebo jiným způsobem, abychom Vám odesílali informace, které pro Vás mohou být zajímavé v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Pro více informací o cookies klikněte zde.

Zpět na začátek.

Osobní použití stránek

Pokud nebude specifikováno jinak, budou Stránky pouze pro Vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte měnit, kopírovat, distribuovat, odesílat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoliv obsah nebo komunikaci uvedenou nebo zobrazenou na Stránkách („Obsah"), včetně bez omezení textu, grafiky, fotografií, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuků, ilustrací, informací, softwaru, produktů nebo služeb a jejich uspořádání, s výjimkou případů výslovně uvedených níže. Berete na vědomí, že jakékoliv neoprávněné použití jakéhokoli Obsahu nám může způsobit nenapravitelné škody a souhlasíte s tím, že v případě takového neoprávněného použití, budeme mít nárok na zdržení se jednání kromě dalších náprav, které jsou k dispozici ze zákona nebo na základě spravedlivého nároku. Podle jakýchkoli výslovně uvedených omezení nebo omezení Stránek týkajících se specifického materiálu můžete elektronicky kopírovat a/nebo tisknout papírové části obsahu výhradně pro vlastní nekomerční využití nebo nám zaslat objednávku. Jakékoliv jiné použití obsahu včetně úpravy, reprodukce, distribuce, opakované publikace, zobrazení nebo přenosu jakéhokoli Obsahu, bez našeho předchozího písemného souhlasu, je přísně zakázáno.

Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat žádné popisy produktu, obrázky, seznamy nebo ceny jinak než pro své osobní nekomerční využití nebo nám můžete zaslat objednávku.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat pro komerční účely žádnou část Stránek nebo používat Stránky či na ně vstupovat, včetně ale bez omezení jakékoliv „automatizovaného získávání dat z webových stránek" nebo používat jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné automatizované prostředky. Spuštění nebo zobrazení těchto stránek nebo jakýchkoli informací nebo materiálů zobrazených na těchto stránkách v rámečcích, prostřednictvím „in-line" propojení nebo podobným způsobem na jiných webových stránkách bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Veškeré povolené odkazy na tyto webové stránky musí být v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Nesmíte používat žádné meta tagy nebo jiný „skrytý text" využívající naše jméno nebo jakékoli naše obchodní značky nebo značky jakéhokoli výrobce produktů uváděných na těchto Stránkách bez výslovného písemného souhlasu. Dále souhlasíte, že nebudete: (a) provádět žádné aktivity, které podle našeho uvážení představují nebo mohou představovat nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení naší infrastruktury; (b) narušovat nebo se pokoušet narušovat řádné fungování Stránek nebo jakýchkoli činností prováděných na Stránkách; nebo (c) obcházet jakákoli opatření, která můžeme používat k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky.

Zpět na začátek.

Podání uživatele

Tyto Podmínky řídí vaše chování, vaše práva a práva společnosti P&G v souvislosti s jakýmkoli textem, fotografií, videem, poštou, komunikací, hudbou, audio/zvukovým záznamem, uměleckým dílem, hodnocením, recenzemi či jiným materiálem nebo informacemi, které spojíte s webovými Stránkami společnosti P&G („Podání"). Když odešlete Podání, souhlasíte s následujícím:

 • Vaše Podání je originální, přesné, vytvořené Vámi a nikoli podvodné.
 • Jste v současné době bona fide uživatel produktu(ů) společnosti P&G uvedených ve vašem Podání a vaše Podání odráží váš skutečný a poctivý názor a dosavadní zkušenosti s produkty společnosti P&G.
 • Jste plnoletí nebo v případě, že jste nezletilí, souhlasí váš rodič nebo zákonný zástupce s vaším Podáním.
 • Nejste zaměstnancem společnosti P&G ani nepracujete pro pobočku nebo agenturu najatou společností P&G pro propagaci a/nebo prodej produktů společnosti P&G; NEBO, pokud jste zaměstnanec společnosti P&G nebo pracujete pro pobočku nebo agenturu najatou společností P&G pro propagaci a/nebo prodej produktů společnosti P&G, souhlasíte s tím, že uvedete jasné a zřetelné zveřejnění svého vztahu se společností P&G ve svém Podání;
 • Vaše Podání (nebo jakákoli jeho část) nebyla uvedena ani není plánováno její použití v jakémkoli jiném reklamním nebo propagačním materiálu pro společnost P&G nebo pro jakoukoli třetí stranu.
 • Vaše Podání je provedeno bez jakékoli předchozí platby nebo příslibu platby, který vám byl poskytnut, nebo bez jakéhokoli Vašeho očekávání platby výměnou za vaše navrhované Podání. Vaše Podání je také provedeno bez jakéhokoli předchozího přínosu pro vás nebo bez očekávání jakéhokoli budoucího přínosu s výjimkou možnosti využití vašeho Podání pro propagační účely společnosti P&G. Nebo v případě, že jste získali přínos, uvedete jasně podrobnosti tohoto přínosu ve svém Podání.
 • Vaše Podání není nepravdivé, zavádějící, urážlivé, neuctivé, vulgární, obscénní, hanlivé, pomlouvačné nebo jinak nevhodné.
 • Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah, který porušuje jakákoliv autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, práva na publicitu, právo na soukromí, morální práva třetí strany a/nebo jakákoli jiná příslušná osobní nebo vlastnická práva.
 • Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah, který porušuje jakýkoli zákon, stanovy, vyhlášku nebo regulační opatření nebo obsah, který obsahuje, povzbuzuje, obhajuje nebo poskytuje pokyny pro jednání, které by představovalo trestný čin nebo civilní delikt podle jakéhokoli zákona, stanov, vyhlášky nebo regulačního opatření;
 • Vaše Podání neobsahuje materiál nebo obsah, který je nebo může být přiměřeně považován za hanlivou mluvu, ať již namířenou proti jedinci nebo skupině nebo který jinak nezákonně ohrožuje nebo nezákonně obtěžuje jakéhokoli jedince, partnerský vztah, společnosti nebo politickou stranu.
 • Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah nebo materiál, který je určen pro poškození nebo oklamání ostatních, jako je provádění vícečetných Podání ve snaze monopolizovat fórum nebo provádět Podání nesouvisející s určeným tématem fóra.
 • Vaše Podání nezahrnuje žádný obsah, který by obsahoval webové stránky, adresy, emailové adresy, kontaktní informace, telefonní čísla, jiné informace nebo názory třetích stran o identifikovaném nebo přiměřeně identifikovaném jedinci nebo osobní informace (včetně citlivých osobních informací) bez získání předchozího souhlasu od takového jedince se sdílením takových informací se společností P&G.
 • Vaše Podání neobsahuje programy nebo materiály obsahující jakékoli trojské koně, viry, červy, škodlivé kódy nebo jiné potenciálně škodlivé informace, programy nebo soubory a
 • Použití vašeho podání ze strany společnosti P&G neporušuje tyto Podmínky a nezpůsobí újmu žádné osobě nebo subjektu.

Pokud Podání souvisí jakýmkoli způsobem s propagací, loterií, soutěží, reklamním darem nebo podobným programem, platí Dodatečné podmínky. Jakékoliv názory, rady, prohlášení, služby, nabídky nebo jiné informace obsažené v Podáních vyjádřené nebo zpřístupněné na Stránkách jsou názory příslušného(ých) autora(ů) nebo distributora(ů) a nikoli společnosti P&G. Ani neschvalujeme ani nezaručujeme přesnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli takového Podání.

Společnost P&G neprovádí kontrolu a nemůže provádět kontrolu všech Podání zaslaných nebo vytvořených uživateli, kteří vstoupí na Stránky a není žádným způsobem odpovědná za obsah těchto Podání. Potvrzujete, že tím, že jste získali možnost prohlížet si a distribuovat obsah generovaný uživatelem na Stránkách, je společnost P&G pouze v pozici pasivního prostředníka pro takovou distribucí a nemá žádný závazek nebo zodpovědnost vztahující se k Podání nebo aktivitám na Stránkách. Společnost P&G nebude mít žádný závazek publikovat nebo používat jakékoli(jakákoli) Podání. Společnost P&G si vyhrazuje právo zablokovat nebo odstranit Podání a/nebo Uživatele, u kterých zjistí, že jsou (a) potupná, pomlouvačná nebo obscénní, (b) podvodná, klamavá nebo zavádějící, (c) v rozporu s autorským právem, obchodní značkou nebo jiným právem na ochranu duševního vlastnictví jiného subjektu, nebo která/kteří (d) porušují jakýkoliv zákon nebo nařízení nebo jsou (e) urážlivá nebo jinak nepřijatelná pro společnost P&G na základě jejího vlastního uvážení. Pamatujte, že jakékoli osobní identifikované informace, které můžete odeslat nebo poslat, budou zpracovány společností Procter & Gamble v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Procter & Gamble.

Kromě jakýchkoli osobních identifikovatelných informací můžeme od Vás získat podle pokynů uvedených v Prohlášení o ochraně osobních údajů jakékoli Podání, které bude považováno za nedůvěrné a nechráněné. Společnost P&G nebude mít žádné povinnosti s ohledem na Podání.

Odesláním svého Podání udělujete společnosti P&G:

 • nevýhradní, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, plně splacené, bez licenčních poplatků, s plným právem udělovat licence a nepřenosné právo a licenci používat, monitorovat, revidovat, reprodukovat, měnit, upravovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, odesílat, zobrazovat a provádět taková Podání, vcelku nebo částečně, v jakémkoliv médiu, formátování nebo technologii, online nebo offline, ať již nyní známé nebo později objevené, a jakýmkoliv způsobem, včetně, ale nikoli pouze, všech propagačních, výstavních a/nebo komentujících (ať již na webových stránkách společnosti P&G nebo na webových stránkách třetí strany), reklamních, marketingových, obchodních, publikačních a komerčních použití a jeho dodatečného použití, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění či platby nebo povolení, které je od vás vyžadováno (s výjimkou případů, kdy je to zákonem zakázáno);
 • neomezené, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, plně splacené, bez licenčních poplatků, s plným právem udělovat licence a nepřenosné právo a licenci používat své jméno, přezdívku, uživatelské jméno, biografické informace, hlasové záznamy a/nebo jakékoli ilustrace, fotografické nebo video klipy, portréty, podobizny nebo obrázky vás nebo jakékoli jiné indicie vašeho práva na publikaci (souhrnně jako „Vás osobní obsah"), které jsou uvedeny ve vašem Podání, ve složené nebo zkreslené formě nebo jiným způsobem vložené do jiné kreativního autorského díla, na jakémkoli médiu, v jakémkoli formátu, online nebo offline, ať již nyní známém nebo později objeveném, a jakýmkoli způsobem, včetně ale nejenom pouze, všech propagačních, výstavních a/nebo komentujících (ať již na webových stránkách společnosti P&G nebo na webových stránkách třetí strany), reklamních, marketingových, obchodních, publikačních a komerčních použití a jeho dodatečného použití, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění či platby nebo povolení, které je od Vás vyžadováno (s výjimkou případů, kdy je to zákonem zakázáno);

Také souhlasíte, že se vzdáte jakýchkoli příslušných morálních práv ve svém Podání na jakékoli navržené použití uvedené výše.

Odesláním Podání souhlasíte s uvolněním, zajištěním nepoškození a odškodněním jménem svým a svých nástupců, nástupců a zástupců, společnosti P&G a jejích úředníků, ředitelů a zaměstnanců, které se týká jakýchkoli nároků, žalob, jednání, požadavků, odpovědnosti a škod jakéhokoli druhu vznikajících v důsledku nebo v souvislosti s používáním takového Podání, včetně, bez omezení, jakýchkoli nároků na nepravdivou reklamu, autorská práva, omezení, narušení soukromí, narušení práva na publicitu nebo mravní práva a/nebo hanobení. Bez omezení výše uvedeného nebudete mít v žádném případě nárok a nevzdáváte se žádných svých práv na nařízení, omezení nebo ovlivnění použití Podání nebo vašeho osobního obsahu uvedeného v takovém Podání nebo na využití jakýchkoli práv společnosti P&G, jak je uvedeno výše.

Rozumíte tomu, že společnost P&G spoléhá na vaše prohlášení, udělení práv, zproštění povinnosti a publikaci při povolení odesílat Podání. Potvrzujete, že nesmíte ukončit nebo zrušit udělení práv a licencí a/nebo publikací uvedených v této Smlouvě.

Společnost P&G nezaručuje, že budete mít veškeré možnosti upravit nebo smazat své Podání. Potvrzujete, že Vy, a nikoli společnost P&G, jste odpovědní za obsah jakéhokoli Podání.

Zpět na začátek.

Kodex chování

Svým přístupem nebo používáním jakýchkoli Stránek nebo jakékoli jiné funkce poskytované prostřednictvím našich Stránek, včetně ale bez omezení, odesílání Podání na naše Stránky, souhlasíte s dodržováním těchto norem chování. Souhlasíte s tím, že nebudete provádět a nebudete souhlasit nebo nepodpoříte žádný pokus jiné osoby nebo subjektu, který souvisí s/se:

• Použitím Stránek v rozporu s těmito Podmínkami.

• Reprodukcí, duplikací, kopírováním, prodejem, dalším prodejem nebo využitím pro jakékoli komerční účely jakékoli části jakýchkoli Stránek nebo použitím nebo přístupem na Stránky.

• Obtěžováním, hrozbou, stalkingem nebo záměrným ponižováním nebo zastrašováním jiné osoby nebo subjektu.

• Vydáváním se za jinou osobu nebo subjekt.

• Propagací, získáváním nebo účastí v jakémkoli víceúrovňovém marketingu nebo v pyramidových programech.

• Vyžádáním osobních identifikovatelných informací od jakékoli osoby mladší osmnácti (18) let věku nebo využíváním takových informací.

• Zapojováním se do rozvratné činnosti, jako je posílání více zpráv ve snaze monopolizovat fóra nebo posílat zprávy nesouvisejíc s určeným tématem fóra.

• Zasíláním virů, červů, trojských koní, škodlivého kódu nebo jiného software či materiálu, který obsahuje složku škodlivou pro webové stránky.

• Získáváním neautorizovaného přístupu do jakéhokoli počítačového systému nebo neveřejné části Stránek nebo ovlivněním či narušením Stránek, serverů nebo sítí připojených ke Stránkám.

• Narušením soukromí jakékoli osoby, včetně zasílání osobních identifikovatelných informací nebo jiných soukromých či citlivých informací o osobě bez jejího souhlasu nebo shromažďováním osobních identifikovatelných informací o uživatelích Stránek.

• Zapojování se, podpora, obhajoba, poskytování návodu nebo diskuze s úmyslem dopustit se jednání, které by představovalo trestný čin nebo civilní delikt či jinak porušovalo platné federální, státní, místní, nebo mezinárodní zákon nebo nařízení.

Společnost P&G nemůže zajistit a nezajistí, že další Uživatelé dodržují nebo budou dodržovat předchozí Kodex chování nebo jakákoli jiná ustanovení těchto Podmínek a, stejně jako mezi vámi a námi, tímto přebíráte všechna rizika poškození nebo újmy v důsledku takového nedodržení.

Zpět na začátek.

Kontaktujte nás

Pokud tyto Podmínky neodpoví na vaši otázku nebo pokud byste chtěl(a) nahlásit porušení našeho Kodexu chování, kontaktujte nás prosím následujícím způsobem:

Poštou

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

Emailem

Navštivte prosím http://www.pg.com/cz_CZ/ a klikněte na odkaz „Kontaktujte nás" v horní části stránky.

Zpět na začátek.

Autorské právo 2001-2021 P&G. Všechna práva vyhrazena.